Kwartiermaker progr. management infor.

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
26-08-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
7
Bekeken
1170
Status
Gesloten
Referentie
878

Afrondingstoelichting

Goedemiddag,

Helaas gaan wij voor deze aanvraag niet op uw aanbieding in.
Er zijn kandidaten geselecteerd die in onze ogen beter op de aanvraag passen. Deze keuze is gebaseerd op kennis van de gevraagde skills of klantervaring.

Hartelijk dank voor uw moeite en graag teamen wij weer met u bij een volgende passende aanvraag.


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functienaam
Kwartiermaker progr. management infor.
Functieniveau
Senior
Locatie
Gouda
Startdatum
4-9-2015
Verwachte einddatum
31-12-2015
Aantal uren per week
24

Uiterste aanbiedingsdatum: 28-08-2015

Aanvrager ; Wendy van Ooijen

Aanvraagomschrijving

Dienst Justitiële Inrichtingen De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en ruim 15.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 45.000 'gasten'. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op dji

Directie Informatievoorziening
De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega's, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in.

De kwartiermaker Programma "Management Informatie" (MI)valt onder het Hoofd bureau Informatiemanagement (IM) van de afdeling Informatievoorzieningsdienst (IVD).

Het bureau Informatiemanagement levert o.a. de onderstaande producten en diensten

het (meerjarig) Informatieplan;
een periodieke inventarisatie van klantwensen;
projectvoorstellen gebaseerd op het Informatieplan, inclusief op te stellen business cases, project startarchitectuur en projectbrief;
deelname aan verdiepingssstuurgroepen / voorzitterschap klankbordgroepen;
wensen / eisen aan nieuwe diensten en/of functionaliteit; * domeinarchitectuur/roadmaps per domein.
Context van de kwartiermaker Programma "Management Informatie"
In de 2e helft 2015 wordt de applicatie 'Metis' in gebruik en beheer genomen bij DJI. Metis staat voor MET Informatie Sturen. Metis is een datawarehouse omgeving die op basis van beschikbare gegevens uit bronsystemen de in het informatieprotocol vastgelegde DJI-brede stuurinformatie (KPI's) beschikbaar stelt. Met deze informatie zijn de verschillende managementlagen in staat om binnen hun verantwoordelijkheid te sturen. Het effect hiervan is sneller inzicht, één waarheid en een betere sturing.

Na deze in gebruik name van Metis is er een vervolgtraject nodig om vanaf 2016 te komen tot de uiteindelijk gewenste situatie volgens het DJI bestemmingsplan. Om te komen tot een stapsgewijze aanpak is een vooronderzoek voorzien. Eind 2015 dient de basis gelegd te zijn voor een meerjarig implementatietraject voor verschillende sporen. De belangrijkste sporen in dit vervolgtraject die nu onderkend worden zijn:

Doorontwikkeling Metis functionaliteiten en verder aansluiten DJI diensten/locaties op basis van behoeften vanuit de DJI 'business';
Openstaande punten van het afgeronde project Metis implementeren conform de architectuurstandaarden;
Het stapsgewijs uitfaseren van de bestaande legacy applicaties en de daarin gebruikte management informatie ordenen en onderbrengen in Metis (beperkt tot 'niet tot personen herleidbare informatie'), of bij andere DJI applicaties (bestaande applicaties of nieuw in te richten (SAP-BI) omgevingen welke in van Metis logisch/fysiek gescheiden zijn);
Inrichten van processen en instrumentarium om de betrouwbaarheid van de gegevens te vergroten.
n.b. ad. 3: Het huidige sterk vervlochten en in beweging zijnde applicatielandschap en de verschillen in gehanteerde terminologieën en begrippen maken het uitfaseren van applicaties een ingewikkeld vraagstuk. Hiervoor is een eerste inventarisatie beschikbaar en een initiële roadmap. Deze dienen verder gedetailleerd te worden.

Vereiste kennis

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN
Functie-eisen (op senior niveau)
WO/HBO Bedrijfsinformatica/Bedrijfskunde;
minimaal 10 jaar kennis en praktijkervaring met advies, architectuuropzet en programma/projectleiding (van specificatie/ontwerp t/m implementatie aan ICT en business zijde) van projecten op het gebied van management informatie en daarbij gebruikte datawarehouse omgevingen
kennis van en bewezen praktijkervaring met
gedegen alsmede pragmatisch projectmanagement (gebaseerd op PrinceII)
architectuuropzet (NORA, SOA, koppelingen) van datawarehouses uitwerken in PSA
projecten gericht op complexe stapsgewijze transities en legacy-uitfaseringen
proces en informatieanalyse gericht op management informatie ontsluiten uit diverse bronsystemen

bij voorkeur kennis van en bewezen praktijkervaring met

de architectuur van, en projecten in, het Veiligheid en Justitie (V&J) domein
de in DJI gebruikte SAP BI tool
uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden op alle niveau's
ervaring met het werken in een grote ambtelijke organisatie en een technisch complexe omgeving
insteek gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten
kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen
Vereiste vaardigheden

Opdracht/functie omschrijving van de kwartiermaker

De opdracht omvat de volgende taakgebieden

Als leider van een klein team (kwartiermaker, architect, business-analist)

Verdiepen, consolideren en prioriteren van de eerder verrichte inventarisatie bij diverse stakeholders samen met onder andere de informatiemanagers van het desbetreffende domein.
Analyseren van de behoefte en impact van de inventarisatie en verkennen van oplossingsrichtingen met prioritering en volgordelijkheden gericht op in elk geval
de aspecten
o scoping vervolg implementatietraject
o impact op applicatielandschap
o gefaseerde multisporen aanpak van doorontwikkeling en legacy uitfaseren
o afhankelijkheden met andere projecten
o risico's en maatregelen
o governance (intern project alsmede een DJI breed gedragen opdrachtgeverschap)
o budgettering
o haalbare planning

Op basis hiervan de volgende producten opstellen
meerjarig implementatieplan met verschillende sporen,
programmaplan voor de uitvoering hiervan met projecten voor de eerste stappen in 2016 en
detaillering en afronding van huidige concept roadmap MI
Actualiseren Business Case van DJI Management Informatie (MI)
Actualiseren i.o.m. architect van de PSA MI
Zorgen voor review, verwerking en oordeelsvorming in de diverse gremia en ondersteunen tijdige besluitvorming over deze stukken in de iBoard van medio december 2015
De gewenste resultaten zijn
een door de iBoard medio december vast te stellen meerjarig implementatieplan met bijbehorende roadmap en 1e faseplan/PID voor 2016, inclusief een geactualiseerde Business Case MI, PSA MI en projectbrief.
Karaktereigenschappen

Competenties
De kwartiermaker
is in staat bij anderen vertrouwen te wekken in de eigen professionaliteit, integriteit, deskundigheid en doelmatigheid
stimuleert wederzijdse samenwerking om gemeenschappelijke doelen te bereiken; bevordert daartoe de onderlinge communicatie
neemt (binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied) besluiten, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico's inhouden
is in staat een werkomgeving te creëren, de benodigde mensen en middelen te verkrijgen en deze zodanig in te zetten dat resultaten effectief worden bereikt
beschikt over een gezonde dosis humor
Governance
De kwartiermaker wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan het bureauhoofd Informatiemanagement. Deze is ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van de urenverantwoording. Daarnaast onderhoudt de kwartiermaker functionele contacten met informatiemanagers, business-analisten en domeinarchitecten vanuit de afdeling IM, collega-afdelingen binnen DI en vertegenwoordigers van de DJI-organisatie in het land.

Aanvullende informatie

DJI vergoedt geen reis- en verblijfskosten, ook geen dienstreizen.
Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


7 reacties

 • Datum
  26-08-2015 17:19
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-08-2015 17:32
  Plaats
  Leiden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-08-2015 19:42
  Plaats
  Laren NH

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-08-2015 21:59
  Plaats
  Dordrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-08-2015 00:58
  Plaats
  Woerden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-08-2015 10:27
  Plaats
  Odoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  31-08-2015 11:27
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten