Medior implementatieadviseur BRP afnemers

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
08-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
632
Status
Gesloten
Referentie
RA20150908-95610

Afrondingstoelichting

Beste professional,

Bedankt voor uw reactie.

Wij hebben een selectie gemaakt van de best passende kandidaten. De kandidaat die aan ICTU is aangeboden heeft hiervan afzonderlijk bericht ontvangen van ons.

Helaas moeten wij u, indien u geen afzonderlijk bericht gehad heeft, via deze weg afwijzen. Wij wensen u veel succes met verdere sollicitaties en adviseren u onze website in de gaten te houden. Wij krijgen zeer regelmatig interessante, soortgelijke vacatures binnen. Wie weet kunnen we in de toekomst iets voor elkaar betekenen.

Hartelijke groet,

HintTech


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2514 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #HintTech op zoek naar een Medior implementatieadviseur BRP afnemers.

Locatie werkzaamheden Den Haag
Gewenste aanvangsdatum Z.s.m.
Verwachte einddatum 31 december 2015 met nadrukkelijk de mogelijkheid tot verlenging van het contract. 1 maand na aanvang vindt een formele evaluatie plaats.
Aantal uren inzet per week 24 uur
Geplande data selectiegesprek(ken) Vanaf 17 september 2015

Context
Operatie BRP (voorheen programma mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten

 1. Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) met onder andere de BRP- en Migratieteams, realiseert de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen en zorgt ervoor dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd.

 1. Het project Acceptatie, Implementatie en Communicatie (AI&C) voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen.


Beschrijving behoefte algemeen
Binnen het project Acceptatie, Implementatie en Communicatie, deelgebied Implementatie, is behoefte aan versterking van het (kleine) team op het gebied van de ondersteuning aan afnemers.

Het implementatieteam is verantwoordelijk voor

 • De ondersteuning van afnemers niet zijnde gemeenten door informatie, documentatie en ondersteuningsmaterialen beschikbaar te stellen aan afnemers, voornamelijk via de website van oBRP, sectoroverleggen en directe mailings naar afnemers;

 • Begeleiden van de koplopers. Dit zijn de afnemers die als eerste zullen aansluiten op de BRP;

 • Ontwikkelen monitoringtool, een applicatie waarin de voortgang van elke individuele afnemer in de voorbereiding en aansluiting wordt bijgehouden.

In de uitvoering van de implementatiewerkzaamheden werkt het implementatieteam nauw samen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Het implementatieteam heeft op dit moment voor een belangrijk deel de ondersteuningsmaterialen (informatie, documentatie) voor afnemers via de website beschikbaar gesteld. In deze fase van het project is het van belang om afnemers ertoe te bewegen het opdrachtgeverschap tot invoering van de BRP te beleggen in de eigen organisatie en een start te maken met de oriëntatie op de BRP. Het implementatieteam heeft recent alle afnemers (ca. 450 organisaties) hierover aangeschreven. De reacties op dit verzoek worden per afnemer vastgelegd in een centraal klantenbestand. Deze gegevens zijn onder meer nodig om in het najaar de aansluitstrategie onder alle afnemers uit te vragen. Met behulp van de aansluitstrategie stelt RvIG een aansluitplanning voor afnemers op. Vervolgens worden deze planningsafspraken per afnemer in de monitoringtool vastgelegd. In de voorbereiding op de aansluiting op de BRP volgt een afnemer de stappen uit het – nog op te stellen – ‘Stappenplan Aansluiten op de BRP’. RvIG zal de voortgang per afnemer bewaken in de Monitor.

Rond deze werkzaamheden is het programma op zoek naar een medior implementatieadviseur die op termijn de huidige implementatieadviseur zal vervangen. Gezien het specifieke werkveld, zowel kennisinhoudelijk als de heterogene doelgroep ‘afnemers’, wordt van deze implementatieadviseur niet verwacht dat hij/zij bij de start van de opdracht direct op de inhoud inzetbaar is. Het is wel een vereiste dat de adviseur zich snel nieuwe materie eigen kan maken en niet opziet tegen ook het uitvoeren van de nodige administratieve werkzaamheden.

De implementatieadviseur werkt in een bestuurlijke omgeving, in een complex krachtenveld. Werkervaring in de publieke sector is een must, goed kunnen samenwerken een vereiste. Het project Implementatie vormt de schakel tussen de technische ontwikkeling van de nieuwe centrale BRP voorziening en de zogenaamde buitenwereld (afnemers, koepelorganisaties, serviceorganisaties, leveranciers, etc.). Vergaande technische kennis is niet perse nodig, maar je zult aantoonbare affiniteit met ICT moeten hebben.

Het Implementatieteam is klein. Een wederzijdse klik tussen adviseur en coördinator is noodzakelijk om dit intensieve traject samen aan te kunnen gaan. Het project is een ‘lopende trein’. Dat betekent dat voor een deel de paden al zijn uitgezet. Tegelijkertijd is er nog voldoende onontgonnen terrein waarvoor het tonen van initiatief, actief en kritisch meedenken en een flexibele werkhouding zeer op prijs gesteld worden.

Gewenste profiel

Taak

– Uitvoeren van acties voor het verkrijgen van een reactie van alle afnemers op de brief i.h.k.v. het opdrachtgeverschap BRP;
– Verwerken van reacties van afnemers in het centrale klantenbestand;
– Inhoudelijk voorbereiden en uitzetten van de uitvraag naar de aansluitstrategie onder alle afnemers inclusief parallelle uitwerking op de afnemerssite;
– Opstellen en uitvoeren plan voor verkrijgen van 100% score op uitvraag aansluitstrategie;
– Monitoren en rapporteren over voortgang afnemers op uitvraag aansluitstrategie;
– Inhoudelijke vragen beantwoorden van afnemers n.a.v. brief en uitvraag;
– Bezoeken van en afspraken vastleggen met koepelorganisaties;
– Afstemmen met RvIG en andere projectonderdelen binnen oBRP (op inhoud en proces);
– Vertalen van technische documentatie/besluiten naar bruikbare en toepasbare informatie voor afnemers (t.b.v. website, Checklist Impact BRP, Draaiboek Invoering BRP, Monitor);
– Aanleveren content voor de afnemerssite;
– I.s.m. oBRP organiseren van bijeenkomsten voor specifieke groep afnemers;
– Mee ontwikkelen, inrichten, testen en accepteren van de (voortgangs)Monitor;
– I.v.m. de Monitor: afstemming met leverancier, relatiebeheerders RvIG en de koploper afnemers;
– Opstellen ‘Stappenplan Aansluiten op de BRP’: inhoud mede ophalen bij en afstemmen met diverse stakeholders.
E.e.a. in nauwe samenwerking en onder verantwoordelijkheid van de coördinator Implementatie van het programma.

Kennis en vaardigheden
– Heeft bij voorkeur enige kennis van basisregistraties in het algemeen en van de GBA/BRP (-processen en –systemen bij afnemers) in het bijzonder;
– Kan makkelijk schakelen in een complex krachtenveld;
– Is analytisch;
– Een stevig persoon met hands-on mentaliteit;
– Is sociaal en klantvriendelijk;
– Werkt gestructureerd en is zeer nauwgezet;
– Is kwaliteitsbewust zowel m.b.t. de inhoud als de vormgeving;
– Kan onder tijdsdruk werken met behoud van overzicht en kwaliteit; is bereid tot de stap extra;
– Heeft een flexibele maar vasthoudende werkhouding, gericht op resultaat en samenwerking;
– Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
– Zeer vaardig met MSOutlook, MSWord en MSExcel;
– Ervaring met FilemakerPro strekt tot aanbeveling.

Opleiding en ervaring
– Universitair werk en denkniveau;
– Ervaring met procesimplementaties van ICT-voorzieningen (bij voorkeur in de publieke sector);
– Ervaring in de publieke sector (recent);
– Aantoonbare ervaring in een complexe werkomgeving met verschillende belangen.


Eisen
– Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze aan de eisen voldoet zoals gesteld onder Opleiding en ervaring en de onderstaand genoemde minimale score voor de wensen;
– De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Per aangeboden kandidaat dient een persoonlijke motivatie te zijn bijgevoegd;
– Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Wensen
Opleiding en certificering 15% Hoe meer relevante opleiding/scholing des te hoger de beoordeling.
Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen 40% Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen en met de genoemde tools des te hoger de beoordeling.
Complexiteit van uitgevoerde opdrachten 25% Hoe langduriger de kandidaat een soortgelijke rol heeft vervuld in een complexe omgeving met meerdere participanten en belangen en daarin bewezen heeft goed te kunnen functioneren, des te hoger de beoordeling.

Kandidaten met een gemiddelde score (over alle wensen) van minder dan 6, worden niet verder in behandeling genomen.
Prijs
Gewicht prijs bij beoordeling 20%

Reageren?
Ik zie graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Casper Schipper
HintTech

HintTech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  08-09-2015 15:56
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-09-2015 21:11
  Plaats
  Den Hoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten