Opzichter Rayons

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
16-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
1
Bekeken
492
Status
Gesloten
Referentie
BCMW14311

Omschrijving

Functie Opzichter
Afdeling Vastgoed en wonen Rayons
Verantwoorden aan Teamleider rayons

Resultaatgebied(en)
Onderhoud vastgoed
Uitvoering dagelijks, planmatig en contractonderhoud
Onderhoudsbegroting
Strategisch Voorraadbeheer

Kerntaken

 • Toezicht op onderhoud op basis van tijd, kwaliteit en kosten

 • Onderhouden van klantencontacten over onderhoud en mutaties

 • Signaleren afwijkingen in het onderhoudsbeleid

 • Opdrachtverstrekking dagelijks onderhoud

 • Signaleren budgetuitputting

 • Bijhouden van verreken- en meer- en minderwerkstaten

 • Houden van (deel)opleveringen inclusief opstellen van proces-verbalen van oplevering

 • Coördinatie en afstemming binnen rayon of project

 • Verzorgen werkvoorbereiding van onderhoudsactiviteiten in de uitvoeringsfase en woningaanpassingen

 • Uitvoeren van inspecties en conditiemetingen.

 • Bijhouden cluster- en woningcartotheek

 • Informeren en adviseren van bewoners over zelf aan te brengen voorzieningen (ZAV)

 • Bijwonen bewonerscommissie overleggen

 • Verzorgen correspondentie

Bevoegdheden
Uitvoeren werkzaamheden uit eigen jaarplan
Opdrachtverlening conform het procuratiereglement
Ondertekenen standaard brieven

Contacten
(intern, extern)

Intern

collega’s eigen afdeling; collega’s andere afdelingen

Extern

klanten, leveranciers/aannemers; overheidsinstellingen

Functie-eisen
kennis, ervaring
MBO werk en denkniveau op bouwkundig gebied
Ervaring in beheer van vastgoed
Kennis van inspectietechnieken
Kennis van het primaire systemen en kantoorautomatisering
Kennis van wet- en regelgeving op bouwkundig gebied

Functie-eisen
Vaardigheden
Naast kerncompetenties voor alle medewerkers: accuratesse; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; onderhandelen, plannen en organiseren; voortgangscontrole; overtuigingskracht

Bijzonderheden
Bereidheid om bijdrage te leveren aan 24 uurs bereikbaarheid

KERNCOMPETENTIES MOZAIEK WONEN

 1. KLANTGERICHT ZIJN

Definitie

Het vermogen om in te spelen op en tegemoet te komen aan vragen, wensen en behoeften van zowel interne als externe klanten.

Gedragscriteria

 • Je behandelt een klant vriendelijk en respectvol.

 • Je onderzoekt de wensen en behoeften van klanten -zowel intern als extern-, vraagt door en overtuigt je van de bedoeling van een klantvraag.

 • Je beschouwt een klant als iemand met wie je een blijvende klantrelatie wil opbouwen.

 • Je verplaatst je in de klant.

 • Je toont begrip voor de wensen en belangen van een klant en je spant je in om aan deze wensen en belangen tegemoet te komen.

 • Je aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en gemaakte fouten en je reageert pro-actief, zonder defensief gedrag.

 • Je bent oplossingsgericht binnen de marges en beleidsruimte die je hebt en levert maatwerk voor de klant met diens belang als uitgangspunt.

 • Je kunt verwachtingen van de klant in goede banen leiden, je bent duidelijk over de grenzen van de mogelijkheden en geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen.

 • Je durft nee te zeggen tegen een klant en spant je in om een negatieve boodschap om te buigen naar een positief antwoord.

 • Je gebruikt de organisatie, leidinggevenden of anderen niet als excuus om nee te zeggen, maar neemt verantwoordelijkheid voor je beslissing/keuze.

 • Je motiveert je beslissing/keuze.

 • Je maakt duidelijke afspraken met je klant over de duur van de afhandeling en zorgt voor follow-up door een goede vastlegging.

 • Je communiceert pro-actief en indien nodig informeer je collega’s waar je mee bezig bent of vraagt aan je collega’s waar zij mee bezig zijn.

 • Je vraagt (in het kader van after-sales) of aan verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling en geeft aan, dat men hier later ook nog op terug kan komen.

 1. SAMENWERKEN

Definitie

De bereidheid en het vermogen om te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.

Gedragscriteria

 • Je maakt je eigen belangen ondergeschikt aan het algemene belang.

 • Je staat open voor andere meningen en ideeën.

 • Je bent in staat om feedback op een positieve manier te geven en te ontvangen.

 • Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen

 • Helpt anderen hun doelen te bereiken

 • Kiest zorgvuldig de juiste woorden

 • Steunt voorstellen van anderen, bouwt daarop voort in de richting van gemeenschappelijk doel.

 • Blijft meedenken, levert bijdragen, voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is

 • Zet zich in voor het bereiken van win/win situaties

 • Pakt ideeën van anderen positief op

 • Helpt collega's

 • Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang

 • Heeft spanningen in een groep verminderd

 • Biedt hulp aan bij conflicten

 • Uit zich positief over prestaties van een collega.

 1. PROFESSIONEEL ZIJN

Definitie

Is gericht op de voortgang van het werk, het leveren van kwaliteit, het bieden van toegevoegde waarde, solide zijn en zakelijkheid..

Gedragscriteria

 • Je voelt je verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van je werk.

 • Je onderneemt acties, ook wanneer dat niet van je gevraagd is en je draagt uit eigen beweging ideeën en oplossingen aan.

 • Je bent gedreven en resultaatgericht.

 • Je let niet alleen op inhoud, ook op het proces.

 • Brengt de juiste balans aan tussen het tegemoetkomen aan de belangen van de klant en die van de eigen organisatie.

 • Je maakt een correcte en respectvolle indruk.

 • Je denkt in termen van mogelijkheden en oplossingen.

 • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk.

 • Je bewaakt de tijd en de voortgang, geeft sturing aan het gesprek.

 • Je laat zich niet overrulen, durft een afwijkend standpunt in te nemen.

 • Je kan complexe materie helder en eenvoudig overbrengen.

 • Je stelt grenzen.

 • Je bent solide.

 • Je handelt als een bestendige, consistente en betrouwbare partner.

 • Je bent continu gericht op de toekomst.

 • Je handelt vanuit een lange termijn visie.

 • Je stelt afgewogen en realistische doelen.

 • Je communiceert transparant over je resultaten en prestaties.

AANVULLENDE COMPETENTIES
PLANNEN EN ORGANISEREN

Definitie

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Gedragscriteria

 • Stelt prioriteiten

 • Schept randvoorwaarden om ordelijk en efficiënt te kunnen functioneren

 • Ziet scherp vooruit

 • Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken

 • Stelt een realistisch plan op


VOORTGANGSCONTROLE

Definitie

Opstellen, bewaken en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen.

Gedragscriteria

 • Zoekt of schept orde en regelmaat in het werk

 • Controleert eigen werk of werk van anderen

 • Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of een project

 • Rappelleert uit eigen beweging wanneer procesinformatie achterwege blijft

 • Anticipeert op knelpunten en belemmeringen

ACCURATESSE

Definitie

Langdurig en effectief kunnen omgaan met detailinformatie.

Gedragscriteria

 • Benoemt relevante details die de grote lijn ondersteunen.

 • Haalt de meest relevante details naar boven uit een grote hoeveelheid informatie.

 • Pikt zaken op waar anderen overheen kijken.

 • Kan lang met details omgaan zonder fouten te maken.

MONDELINGE UITDRUKKINGSVAARDIGHEID

Definitie

Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken.

Gedragscriteria

 • Formuleert helder en duidelijk

 • Spreekt in begrijpelijke taal

 • Kiest zorgvuldig de juiste woorden

 • Pauzeert, let op reacties van de toehoorders

 • Lichaamstaal, gebaren, 'de non-verbale communicatie' is effectief en correct

 • Brengt de bedoeling van de boodschap goed over

 • Verheldert een probleem met pakkende voorbeelden

SCHRIFTELIJKE UITDRUKKINGSVAARDIGHEID

Definitie

Ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen.

Gedragscriteria

 • Schrijft een correcte brief of notitie

 • Schrijft duidelijke onderzoeksverslagen

 • Teksten zijn logisch opgebouwd

 • Correcte spelling en zinsbouw

 • Correct taalgebruik, vermijdt jargon

 • Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet

ONDERHANDELEN

Definitie

In overleg een overeenkomst bereiken waarbij de doelstellingen en belangen van alle partijen gediend zijn en die voor iedereen aanvaardbaar is.

Gedragscriteria

 • Verkent vooraf wat een realistisch en haalbaar resultaat zou kunnen zijn

 • Onderzoekt vooraf wat de doelstellingen, mogelijkheden en grenzen van je eigen organisatie zijn

 • Verzamelt aanvaardbare concessies, die tijdens de onderhandeling in de achterzak worden gehouden

 • Begint met het analyseren van het probleem, in plaats van gelijk oplossingen voor te stellen

 • Luistert naar de argumenten van de wederpartij, voordat eigen standpunten worden ingenomen

 • Vraagt overlegpartners naar hun doelstellingen, geeft eigen doelstellingen en belangen duidelijk aan en blijft daaraan vasthouden. Herhaalt eigen doelstellingen enkele keren tijdens de onderhandeling

 • Neemt het initiatief om creatieve oplossingen te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar zijn

 • Benadrukt eigen punten die aansluiten bij de doelstellingen en belangen van de wederpartij. Zoekt telkens naar gemeenschappelijke belangen en past eigen argumenten daarop aan

 • Maakt duidelijk waarom bepaalde voorstellen van de andere partij niet acceptabel zijn

 • Manoeuvreert handig en brengt eigen argumenten steeds op het juiste moment in

 • Opereert met tact, gaat niet hard-tegen-hard, maar luistert naar de bereidheid aan de andere kant om concessies te doen en geeft diplomatiek signalen af over eigen mogelijkheden om de wederpartij tegemoet te komen

 • Valt niemand persoonlijk aan, wijst op de voordelen voor alle partijen van een gezamenlijke oplossing

 • Gaat zorgvuldig na of iedereen het eindresultaat goed begrepen heeft en of het daadwerkelijk geaccepteerd wordt

OVERTUIGINGSKRACHT

Definitie

Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Gedragscriteria

 • Legt helder uit waarom iets is gedaan of gedaan moet worden

 • Reageert adequaat op een negatieve reactie

 • Brengt hetzelfde idee op verschillende manieren naar voren

 • Toetst of een boodschap is overgekomen

Algemeen
De werkzaamheden binnen deze functie zijn toegespitst op het aansturen en coördineren van alle activiteiten tijdens het voorbereiden (zowel organisatorisch als financieel) en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De functionarissen richten zich daarnaast op het handhaven van de kwaliteit van het woningbestand

Omschrijving
Deze functies zijn gericht op het coördineren, controleren en het toezicht houden op het onderhoud aan het woningbestand.
Het werk bevat zowel organisatorische als financiële aspecten.

Functieniveau 11-H conform Handboek
De functie bestaat uit toezicht houden op mutatie-, klachten en/of planmatig onderhoud aan het woningbezit/ minder omvangrijke (ver)bouw projecten. De werkzaamheden bestrijken gevarieerde onderwerpen. Het werk bevat ook aspecten van het deels voeren van onderhandelingen. Voor het functioneren zijn initiatief en het inspelen op mogelijkheden van belang. De voorkomende problemen kunnen met enkele jaren werkervaring worden opgelost. De functionaris geeft leiding aan 1-4 medewerkers.

Additionele informatie

Reiskostenvergoeding woon/werk: eerste 20 kilometer heen- en terugreis worden niet vergoed.

Maximale vergoeding over 60 kilometer heen- en terugreis per gewerkte dag.
Vergoeding € 0,19 per kilometer.

Aanvraag selectiecriteria
Kennis van Dynamics Empire en DMS (MUST)
Belangrijkste kerncompetenties: klantgericht, besluitvaardigheid, discipline, flexibiliteit, probleemanalyse. Dit dient door de kandidaat in een motivatiebrief bij de bieding te worden aangeleverd. (MUST)
MBO+ werk en denkniveau (waaronder minimaal een afgeronde MBO opleiding) (MUST)
Minimaal 2 jaar werkervaring in soortgelijke functie binnen de corporatiesector

Startdatum 28-9-2015
Einddatum 31-12-2015
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 36

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  16-09-2015 20:08
  Plaats
  Rotterdam
  Geplaatst door
  PJS Gebouwbeheer & Bouwservice.
  Status
  Pro
  Bijlage
  gep29ivdt3dwg7v.pdf

  Mijne dames,heren,
  Middels dit schrijven geef ik te kennen dat ik gaarne in aanmerking kom voor de beschikbare functie van Opzichter. Gezien mijnleeftijd en de daarbij behorende ervaring ben ik de geschikte persoon. U kunt verder zien in mijn meegeleverde CV.
  Ik hoop iets van u te horen.

  Met vriendelijke groet,
  P.J. Schmitt.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten