Scenario-onderzoek vernieuwing dagbesteding

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
18-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amersfoort
Reacties
0
Bekeken
91
Status
Gesloten
Referentie
BCFT468

Omschrijving

De gemeente Amersfoort is op zoek naar een onderzoeker die de onderstaande opdracht kan uitvoeren. Het betreft een onderzoeksopdracht naar vernieuwing van de dagbesteding voor ouderen van 67+. De huidige onderzoeksopdracht bestaat uit een scenario-ontwikkeling .Er is ook een onderzoeksopdracht voor een inventariserend onderzoek uitgezet. Beide onderzoeksopdrachten kunnen/mogen door de dezelfde persoon worden uitgevoerd.

  1. Probleemformulering

1.1.Doelstelling (waarom?)
Het onderzoek heeft tot doel het ontwikkelen van verschillende, goed onderscheidende toekomstscenario’s van vernieuwde dagbesteding voor ouderen van 65 jaar en ouder in de gemeente Amersfoort, om die dagbesteding beter dan nu aan te laten sluiten op de wensen van de cliënt en mantelzorger en daarnaast kostenefficiënter te werken. Kostenefficiënter betekent hier afschalen: bepaalde activiteiten worden in de basisinfrastructuur (vrijwilligers; algemene activiteiten gefinancierd door de gemeente) beschikbaar. Dat betekent dat er meer wordt ingezet op een collectief aanbod (voor iedereen toegankelijk), voorafgaand aan een maatwerkvoorziening (voor een individu). Vernieuwingsthema’s zijn te vinden onder kopje 3.5.

Aanleiding
Vanaf 1 januari 2015 is een groot aantal taken op het gebied van zorg vanuit het Rijk (AWBZ) overgegaan naar de gemeenten (WMO 2015). Het jaar 2014 is door de gemeente Amersfoort gebruikt om deze taken op een goede manier over te nemen (transitie). Continuïteit van de zorg stond daarbij centraal. De komende jaren is echter de wens om in te zetten op vernieuwing van zorg en ondersteuning (transformatie). Eén van de betreffende taken is de dagbesteding voor inwoners van 67 jaar en ouder. De vraag is nu hoe de gemeente de vernieuwing gaat vormgeven.

1.2.Probleemstelling (wat?)
Welke toekomstscenario’s voor vernieuwde dagbesteding voor ouderen van 67 jaar en ouder in de gemeente Amersfoort kunnen worden onderscheiden? Het gaat daarbij zowel om de inhoud van de dagbesteding (welke activiteiten), om de organisatie van de dagbesteding (wie doet wat), als om de locaties van de dagbesteding.

1.3. Relatie met onderzoeksopdracht 1
In onderzoeksopdracht deel 1 is een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie en de wensen en kansen van bewoners, (potentiële) cliënten, mantelzorgers en (potentiële) aanbieders voor de vernieuwing van de dagbesteding voor ouderen van 67 jaar en ouder in de gemeente Amersfoort. Dat onderzoek maakt deel uit van een verkennende fase. De huidige onderzoeksopdracht kan beschouwd worden als een volgende fase. Op basis van de inventarisatie worden verschillende, goed onderscheidende, toekomstscenario’s ontwikkeld.

Bovendien is wordt er door de gemeente een deskresearch uitgevoerd waarbij voorbeelden van vernieuwde dagbesteding in andere gemeenten worden geïnventariseerd. Ook de uitkomsten van dat kleine onderzoek kunnen gebruikt worden voor het ontwerpen van scenario’s.

  1. Onderzoeksopzet

2.1. Plaats (waar?) en tijd (wanneer?)
Het onderzoek (verkenning, huidige situatie en wensen en kansen voor toekomst) vindt plaats in de gemeente Amersfoort, in de periode november- december 2015. Het betreft een deskresearch, maar er is geen locatie op het stadhuis beschikbaar.

2.2. Steekproef (wie?)
In onderzoeksopdracht deel 1 zijn bewoners, (potentiële) cliënten, mantelzorgers en (potentiële) aanbieders geïnterviewd om zicht te krijgen op de huidige situatie in de dagbesteding voor ouderen en op de wensen en kansen voor de toekomstige dagbesteding. In dit onderzoek hoeven die gegevens niet opnieuw verzameld te worden, maar worden de verzamelde gegevens gebruikt voor het ontwerpen van een aantal toekomstscenario’s.

2.3. Onderzoeksontwerp (hoe?)
Er worden 2-3 gedetailleerde toekomstscenario’s van de dagbesteding voor ouderen van 67 jaar en ouder in de gemeente Amersfoort gepresenteerd. Bij het ontwerpen de van de scenario’s is aandacht voor onder andere:

de wensen en kansen zoals geïnventariseerd in onderzoeksopdracht 1;
de vernieuwingsthema’s;
haalbaarheid;
doelmatigheid;
efficiëntie.
Details onderzoeksopdracht
Op basis van de gegevens in onderzoeksopdracht 1 worden verschillende, goed onderscheidende, toekomstscenario’s ontwikkeld.

2.4. Vorm
Twee tot drie uitgeschreven toekomstscenario’s. Uiteindelijk worden de toekomstscenario’s voorgelegd aan de gemeenteraad en besproken in de ‘innovatietafel’. Dat is leidend voor de keuzes vanaf 2017 en verder. De opdracht omvat het uitwerken van een aantal toekomstscenario’s. Verdere besluitvormingsstukken worden door de beleidsadviseurs opgesteld.

  1. Achtergrondinformatie

3.1. Dagbesteding voor ouderen
In de gemeente Amersfoort maken 67-plussers gebruik van verschillende vormen van dagbesteding. Waar de dagbesteding op basis van indicatiestelling tot nu toe veelal wordt ingekocht bij zorginstellingen, vormt de dagbesteding zonder indicatie primair het domein van de welzijnsorganisaties (Welzin). De markt is de laatste jaren sterk in beweging, waarbij diensten van zorg- en welzijnsorganisaties meer naar elkaar toe groeien en steeds vaker cliënten en bewoners(organisaties) zelf een rol hebben bij het invullen en aanbieden van de dagbesteding. Zo lopen er in Amersfoort enkele initiatieven waar welzijn en zorg samenkomen, zoals Wijk en Participatie (overigens niet speciaal voor ouderen). Ook zijn kerken, verenigingen en overige vrijwilligers actief in de ondersteuning van ouderen. In januari van dit jaar is een pilot gestart in Soesterkwartier waarbij zorgaanbieder Birkhoven laagdrempelige dagopvang (toegankelijk zonder indicatie) aanbiedt voor ouderen in de wijk.

3.2. Doel dagbesteding ouderen
Het doel van de dagbesteding voor ouderen is op dit moment als volgt omschreven: Het dagprogramma draagt bij aan verlichting van sociaal isolement van de betreffende cliënt, of aan verlichting van de zorg thuis door mantelzorgers. Dagactiviteiten zijn gericht op het stabiliseren van functioneren en voorkomen van verergering van klachten. Het dagprogramma kan ertoe bijdragen dat de cliënt op verantwoorde wijze in de vertrouwde thuissituatie kan blijven wonen. Het kan ook bijdragen tot vermindering van de belasting van mantelzorgers. Het aanbod van dagactiviteit is gericht op:

ondersteuning bij de dagbesteding en bij sociale activiteiten;
stabiliseren van functioneren en voorkomen van verergering van beperkingen;
leren omgaan met fysieke en/of cognitieve beperkingen;
handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk functioneren;
voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.
3.3. Doelstelling en uitgangspunten innovatieve dagbesteding

Met betrekking tot de vernieuwing van de dagbesteding voor ouderen zijn specifieke uitgangspunten

de wens van de cliënt en eventuele mantelzorgers staat centraal (vraaggericht werken);
dagbesteding zo veel mogelijk aanbieden als onderdeel van de basisinfrastructuur;
geen medicalisering van de vraag: het gaat om participatie van de cliënt;
aanbod waar mogelijk en wenselijk dicht bij de cliënten organiseren (wijkniveau, geïntegreerd in de samenleving);
aanbod waar mogelijk door of samen met wijkbewoners organiseren;
verschillende cliëntvragen /doelgroepen waar mogelijk en wenselijk combineren (aanbod voor gemengde doelgroepen) en locaties zo veel mogelijk voor verschillende soorten activiteiten gebruiken (maximale ruimte voor ontmoeting én efficiënt gebruik).
Zoals beschreven, is dagbesteding geen doel op zich, maar is het één van de middelen om te bevorderen dat de cliënt in de thuissituatie kan blijven wonen, eenzaamheid wordt tegengegaan en de zorg door mantelzorgers wordt verlicht. De inzet van middelen is afhankelijk van de behoefte van de cliënt en de mantelzorger(s). Hoewel het project zich specifiek richt op vernieuwing in de dagopvang, zal steeds in het oog worden gehouden dat dagopvang één van de mogelijke middelen is, en daarbij niet voor iedere cliënt dé oplossing. Verwachting is dat gedurende het project ook wensen en ideeën worden geïnventariseerd en besproken die geen betrekking hebben op de dagopvang maar op andere middelen. Deze informatie wordt beschouwd als waardevolle ‘bijvangst’, maar vormt niet de kern van het onderzoek. Wel zal op dat moment bekeken worden of vervolgacties op het betreffende punt noodzakelijk zijn.

3.4. Gebiedsafbakening
Het voornemen is om de gewenste vernieuwing kleinschalig in te zetten en deze daarna verder uit te rollen over de stad. Gezien de wens om zo veel mogelijk wijkgericht te werken is gekeken naar een geschikte wijk om de vernieuwing te onderzoeken. Gekozen is voor de wijken Schothorst en Schuilenburg, omdat dit sterk vergrijzende wijken zijn. De voorgestelde scenario’s moeten echter toepasbaar zijn op alle wijken in de stad.

3.5. Thema’s vernieuwing
In de inspiratiewijzer ‘toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband’ (Vilans en Movisie, 2013) worden de volgende thema’s voor vernieuwing genoemd:

Toegang: hoe wordt deze straks georganiseerd?

Zelfregie: hoe pas je de principes van zelfregie toe op de organisatie en invulling van dagactiviteiten?

Participatie

hoe is meedoen te stimuleren via dagactiviteiten?

Schaalniveau

wel of niet wijkgericht?

Groepen samenstellen

wat is mogelijk in het combineren van doelgroepen en waar liggen grenzen?

Rol van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals: hoe zorgen voor een goed samenspel tussen mantelzorg, vrijwilligers en professionals? Welke competenties zijn nodig? Wat is de rol van welzijn en zorg? Welke samenwerking tussen welzijn en zorg is mogelijk?
Kosten en financiering: hoe financieren we (het vervoer naar) dagactiviteiten en hoe houden we het betaalbaar?
Deze thema’s en vragen zijn ook voor de Amersfoortse situatie relevant. Bij de uitwerking van deze thema’s willen we zowel gebruik maken van cliëntervaringen als van praktijkvoorbeelden elders in het land.

3.6. Voorwaarden waar de partijen aan moeten voldoen

Realisatie binnen de voorgestelde periode;
Invulling van het onderzoek en te spreken partijen wordt vooraf voorgelegd;
Zelfstandige uitvoering (met begeleiding vanuit de afd. Samenleven door beleidsadviseur en beperkte inzet secretariaat);
Regelmatige digitale rapportage over de voortgang;
Zorgvuldige verslaglegging, archivering en digitalisering van de stappen in het onderzoek, zodat informatie ook in een later stadium beschikbaar blijft voor de opdrachtgever.

Knock-out criteria
Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau
Beschikbaar in de periode september-november

Gunningscriteria (weging)
Aantoonbare ervaring met minimaal 2 vergelijkbare onderzoeken (50 punten)

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur 2 tot 3 maanden
Optie tot verlenging Nee
Uren per week 36
Aanvang november
Opleidingsniveau HBO
Regio Utrecht

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten