Beheerder Computerruimte /Floormanager 2fte

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
21-09-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Driebergen
Reacties
2
Bekeken
442
Status
Gesloten
Referentie
30151149

Afrondingstoelichting

Hartelijk dank voor uw reactie op de aanvraag voor Beheerder floorruimte.
Wij hebben onze selectie afgerond. Hierbij zijn de kandidaten die zijn aangeboden op de hoogte gesteld.
Indien u geen bevestiging heeft ontvangen van aanbieding, dan hebben wij uw profiel niet geselecteerd voor deze opdracht.

Mocht u in de toekomst weer een interessante opdracht zien dan ontvangen wij graag opnieuw uw reactie. Indien u nog vragen heeft kunt u een mail sturen naar recruitment@it-staffing.nl, onder vermelding van functienaam en aanvraagnummer.

Met vriendelijke groet,
Recruitment IT-Staffing Business Services


Omschrijving

Beheerder Computerruimte /Floormanager 2fte

Standplaats
Driebergen

Startdatum
01-01-2016

Einddatum
31-12-2016

Optie tot verlenging
Ja, 1 x 6 maanden

Uren per week
36

Opdracht omschrijving
Per locatie (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Zwolle, Oosterhout, Drieberten, Odijk) zijn er twee rekencentra – computerruimtes.

Door natuurlijke afvloei van het huidige personeel is er minder bezetting op de locaties Rotterdam, Den Haag en Amsterdam en zijn we op zoek naar tijdelijke aanvulling voor deze locaties.

De medewerkers moeten op verschillende locaties werken.

Doelstelling
De Beheerder Computerruimte draagt zorg voor de beschikbaarheid van de computerruimtes en de daarin / daarbuiten aanwezige hardwarecomponenten.

Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor het pro-actief beheer en begeleiding (leveranciers/klanten) van de computerruimtes en de daarin / daarbuiten aanwezige hardwarecomponenten.

Hij valt onder de teamleider floormanagement en wordt ingewerkt door de collega op locatie. Hij / zij heeft een gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het beheer van de rekencentra.

Vakmatige taken

De medewerker

•draagt zorg voor de beschikbaarheid en conditie van de computerruimte;
•bewaakt de toegang tot de computerruimte;
•begeleidt leveranciers/klanten binnen/buiten de rekencentra bij zowel onderhoud als storingen aan koelmachines, computairs, switches, bekabeling, brandmeldcentrales, racks etc.;
•stelt procedures m.b.t. gebruik van de computerruimte op en ziet toe op de naleving;
•draagt zorg voor voldoende capaciteit m.b.t. de computerruimtevoorzieningen (elektra, airco, netwerk e.d.);
•bewaakt het klimaat in de computerruimte;
•draagt zorg voor de beschikbaarheid en conditie van de hardware in de computerruimte;
•draagt zorg voor de plaatsing, aansluiting, verwijdering en afvoer van hardwarecomponenten en stemt ter zake af met leveranciers;
•plaatst, verplaatst en verwijdert hardwarecomponenten
•houdt de indelingsschema’s van de hardware actueel;
•inventariseert de aanwezige hardware en verzorgt zo nodig de herverdeling;
•reizen / piketdiensten en / of onregelmatige tijden.

Opleiding
•minimaal afgeronde lts-opleiding, afgeronde mts-opleiding is een pre.

Werkervaring
•minimaal 1 jaar kennis van of ervaring in rekencentra of datacenters;
•kennis of ervaring in koeltechnische installaties en/of computairs en/of branddetectie installaties en/of noodstroom technologieën en/of lekdetectie installaties
•kennis of ervaring in ICT (hardware/softwarematig - plaatsen van switches en/of glas bekabeling en/of, utp)

Competenties

Kerncompetenties

•Alertheid
•Samenwerken
•Verantwoordelijkheidsbesef
•Resultaatgericht
•Proactief

Overige gewenste competenties

•Oplossingsgericht
•Nauwkeurig
•Klantgericht
•Aanpassingsvermogen
•Kwaliteitsbewust
•Stressbestendig

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
De intakegesprekken vinden plaats op 15 oktober 2015 te Driebergen. Gelieve hiermee rekening te houden.

Terugkoppeling offertes
19-10-2015

Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

20 %

Gewicht van kwaliteit

80 %

Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Aanvullende informatie
Aanvullende Informatie
Nadrukkelijk verzoeken wij u telefonisch geen contact op te nemen met de organisatie om vragen te stellen inzake deze aanvraag. Vragen betreffende deze aanvraag kunnen uitsluitend in de webapplicatie van organisatie worden voorgelegd. Alle leveranciers worden vervolgens door middel van de nota van inlichtingen, 1 a 2 dagen na sluiting van de vragenperiode, in de webapplicatie op de hoogte gesteld van de antwoorden op deze vragen.

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Tarieven
Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de organisatie voor vergoeding in aanmerking komt. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn. Marktconform en reëel houdt in dat inschrijvers eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde overeenkomst. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is, welke enerzijds de gunningsmethodiek negatief benvloeden en anderzijds praktisch niet toepasbaar zijn.
In het kader van de grondbeginselen van de aanbestedingswetgeving wordt de kandidaat alleen gesproken. Er dient een gelijke behandeling voor elke partij in het inkooptraject te zijn.

Dit betreft een mobiele functie. In het tarief dienen tevens de zakelijke reiskosten, piketdiensten etc te worden opgenomen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

PLANNING
In de aanvraag wordt de planning vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk om uw kandidaat op de hoogte te stellen hiervan. Indien u uiterlijk de dag voor de geplande intake niets heeft vernomen, kunt u ervan uitgaan dat uw kandidaat niet geselecteerd is voor de eerste gespreksronde. Wellicht wordt uw kandidaat nog uitgenodigd voor een tweede ronde. Wij verzoeken u vriendelijk om de procedure af te wachten en geen contact op te nemen over de status van de aanvraag als u nog niets van ons heeft vernomen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-01-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met voor 36 uur per week. Opdrachtduur bedraagt 12 maanden.
Het contract kan optioneel 1 x worden verlengd met 6 maanden.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient bij voorkeur gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template Algemeen 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven kerncompetenties in de aanvraag. Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting. Evenals het toevoegen van een foutief document zal leiden tot uitsluiting. U dient uw aanbieding vooraf goed te controleren, alvorens in te dienen.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Minimaal 1 jaar aaneengesloten werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, als beheerder van rekencentra of datacentra met werkzaamheden zoals benoemd in de aanvraag. De werkzaamheden dienen duidelijk per werkervaring te worden aangegeven.

Inhoudelijke CV wensen
20 %
Afgeronde lts-opleiding. Een kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.
40 %
Minimaal 2 jaar ervaring in rekencentra of datacenters. Geef per werkervaring de start-en einddatum aan (dd-mm-jj). De werkervaring dient duidelijk in het cv terug te komen.

Scoreverdeling

0-2 jaar ervaring

0/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar of meer

5/5

20 %
Kennis van of ervaring met koelmachines en/of computairs en/of brandmeldcentrales.
Geef per werkervaring de start-en einddatum aan (dd-mm-jj). De werkervaring dient duidelijk in het cv terug te komen.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2 jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar of meer

5/5

20 %
Ervaring met ICT (hardware/software matig denk aan plaatsen van switches en/of glas bekabeling en/of, utp)
Geef per werkervaring de start-en einddatum aan (dd-mm-jj). De werkervaring dient duidelijk in het cv terug te komen.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2 jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar of meer

5/5

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor 8 oktober 15:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  22-09-2015 10:43
  Plaats
  Haps

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-11-2015 14:34
  Plaats
  Odijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten