Functioneel beheerder GMS

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
22-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Driebergen
Reacties
0
Bekeken
191
Status
Gesloten
Referentie
30151158

Omschrijving

Standplaats
Landelijk / Driebergen

Startdatum
01-01-2016
Einddatum
13-05-2016
Optie tot verlenging
Ja, in overleg.

Uren per week
36

Opdracht omschrijving
Het dienstencentrum (DC) telt zes diensten ter ondersteuning van het gehele organisatie, te weten de diensten Human Resource Management, Facility Management, Financiën, Informatiemanagement, Informatie- en Communicatietechnologie en Communicatie. Het PDC voert de operationele bedrijfsvoeringsactiviteiten uit voor alle medewerkers. Het beleid wordt geformuleerd binnen de betreffende beleidsdirecties. Uiteindelijk zetten ruim 6100 medewerkers zich in voor een goede service aan de operatie.

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het PDC en is de technische organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de IV (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV applicaties. De dienst voert het IV en ICT project- en programmamanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business, dienst IM en dienst ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. Ruim 1400 medewerkers zetten zich in voor deze dienst.

Meldkamer Diensten Centrum (MDC) bestaat uit het Stafbureau Informatie & Bedrijfsprocessen, Tactisch beheer, Applicatie Competence Center, Operatiën, Meldkamerprojecten, Tactisch Account- en Service Levelmanagement en Lokaal Beheer. MDC is verantwoordelijk voor de optimale regie en uitvoering van de multidisciplinaire informatievoorzieningsketen in het multidisciplinaire gebruikersveld van de handhaving en rampenbestrijding. Tevens is MDC het aanspreekpunt voor de bovengenoemde OOV-instanties voor strategische, tactische en operationele advisering en de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van technologische oplossingen binnen het domein van met tijdkritische meldkamer- en (mobiele) communicatiesystemen.

Het Applicatie Competence Center draagt, conform de vraag van, en in nauwe samenwerking met, het ministerie en de veiligheidsregio’s, zorg voor het beheer van de GMS en 112 applicaties in de meldkamers binnen de OOV afdeling op het gewenste kwaliteits- en beschikbaarheidsniveau.

Binnen Applicatiebeheer wordt de GMS-programmatuur (door)ontwikkeld en onderhouden.

Doelstelling
Deze functie heeft tot doel een brug te vormen tussen de GMS gebruikers (centralisten) en de omgeving. Hiermee wordt de operatie zo veel mogelijk gefaciliteerd en daarmee direct ondersteunend aan het meldkamerproces waarbij elke seconde telt.

Verantwoordelijkheden
De functioneel beheerder is primair verantwoordelijk voor de correcte vulling van GMS.

Vakmatige taken
•Beheren alle lokale GMS tabellen.
•Invullen GMS functionele vragen.
•Aanspreekpunt tbv GMS gebruikers en collega's.
•Vertalen functionele vraag naar techniek en vice versa.

Leidinggevende taken
Niet van toepassing.

Contacten
•GMS gebruikers mbt inhoudelijke functionaliteit.
•Hoofd Meldkamer mbt accuratesse GMS data.
•MDC GMS beheer in relatie tot GMS SW.

Inzet in de lijn of project
De inzet is in de lijn.

Opleiding
Minimaal afgeronde, geaccrediteerde mbo-opleiding.

Werkervaring
•Minimaal 3 jaar ervaring met meldkamer werkprocessen.
•Minimaal 3 jr ervaring met GMS functioneel beheer
•Ervaring met aan GMS-gekoppelde systemen.

Competenties
•Flexibiliteit
•Zelfstandigheid
•Samenwerken

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
De intakegesprekken vinden plaats op 15 oktober 2015 van 13:00-18:00 uur te Driebergen. Gelieve hiermee rekening te houden.
Terugkoppeling offertes
16-10-2015

Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

25 %

Gewicht van kwaliteit

75 %

Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

PLANNING
In de aanvraag wordt de planning vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk om uw kandidaat op de hoogte te stellen hiervan. Indien u uiterlijk de dag voor de geplande intake niets heeft vernomen, kunt u ervan uitgaan dat uw kandidaat niet geselecteerd is voor de eerste gespreksronde. Wellicht wordt uw kandidaat nog uitgenodigd voor een tweede ronde. Wij verzoeken u vriendelijk om de procedure af te wachten en geen contact op te nemen over de status van de aanvraag als u nog niets van ons heeft vernomen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-01-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot voor 36 uur per week. Opdrachtduur bedraagt 4,5 maanden.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient bij voorkeur gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands opgesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template IT 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag. Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting evenals het ontbreken van een ingevuld template.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Minimaal 3 jaar relevante ervaring als GMS Functioneel beheer opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

Minimaal afgeronde (3- of 4 jarige) mbo-opleiding. Een kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd. Indien het diploma ontbreekt zal de bieding terzijde worden gelegd.

Inhoudelijke CV wensen
30 %
Aantoonbare opgedane kennis van en ervaring met werkprocessen OOV meldkamer in NL.
Dit dient duidelijk in het cv te worden vermeld. Vermeld de start- en einddatum (dd-mm-jj) per werkervaring / opdracht.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2 jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar of meer

5/5

15 %
Aantoonbare opgedane kennis van ICT Beheer (waar bij gewerkt is volgens Prince II en ITIL).
Dit dient duidelijk in het cv te worden vermeld. Vermeld de start- en einddatum (dd-mm-jj) per werkervaring / opdracht.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2 jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar of meer

5/5

30 %
Aantoonbare opgedane (werk)ervaring met GMS interfaces .
Dit dient duidelijk in het cv te worden vermeld. Vermeld de start- en einddatum (dd-mm-jj) per werkervaring / opdracht. Ontbreken van deze informatie leidt tot puntenaftrek.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2 jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar of meer

5/5

5 %
Aantoonbare opgedane (werk)ervaring met Prince II en ITIL. Geef per werkervaring aan volgens welke methodieken is gewerkt. Ontbreken van deze informatie leidt tot puntenaftrek.
20 %
Aantoonbare opgedane (werk)ervaring met Office (w.o. spreadsheets en databases). Geef dit per werkervaring aan. Ontbreken van deze informatie leidt tot puntenaftrek.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor donderdag 1 oktober 15:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten