Medior Tester

Opdrachtgever
Logiclevel
Geplaatst op
22-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
1
Bekeken
739
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • WTS Detachering 27 opdrachten
 • Novaccent 21 opdrachten
 • KPN Consulting 241 opdrachten
 • Yacht bv 30 opdrachten

Omschrijving

Startdatum
6-10-2015

Einddatum
31-12-2015

Optie tot verlenging
24 maanden

Aantal uur per week
40

tarief: scherp

Functie
Medior Tester

Aanvullende eisen bovenop het functieprofiel

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding Informatica.

 • TMAP Next gecertificeerd.

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in Datamigratie trajecten in de afgelopen 3 jaar.

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met ketentesten in de afgelopen 3 jaar.

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Webservices / XML/ WSDL / XSD in de afgelopen 3 jaar.

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met MQ (koppelingen) in de afgelopen 3 jaar.

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Jira in de afgelopen 3 jaar.

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Filenet (of vergelijkbaar) en Record Manager in de afgelopen 3 jaar.

Pré

 • Opstellen van Plannen (Master/Detail/ReleaseTestPlan).

 • Kennis van testautomatisering (Soa-testing/Rational).

 • Ervaring in coördineren.

 • Kennis van Document verwerking applicaties (Scannen, printen etc.).

 • Kennis van het Elektronisch Archief (EA) domein.

 • Kennis hebben van JAVA.

Wij verzoeken u dringend alleen te offreren als u aan de hierboven en in het functie profiel gestelde eisen voldoet.
Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.
“UWV voert hierin een actief beleid ten aanzien van duurzaamheid en streeft naar een verminderde CO2-uitstoot. Kandidaten die gebruik maken van openbaar vervoer genieten de voorkeur.”

Doel van de functie

Het volgens planning voorbereiden, specificeren en uitvoeren van testen.
Adviseert de opdrachtgever en andere partijen ten aanzien van acceptatie criteria en acceptatie kaders. Legt deze vast.
Een vastgelegd advies ten aanzien van acceptatie criteria en
acceptatie kaders.

Voert reviews uit op requirements, functioneel ontwerpen en/of use cases.
Plant een testtraject en legt dit vast in een testplan.
Stelt testgevallen op, op basis van requirements, functioneel ontwerpenen/of use cases.
Beoordeelt de oplevering van software van leverancier(s).
Voert (keten)testen uit.
Rapporteert over de testen, geconstateerde bevindingen.
Draagt bij aan oplossingsrichtingen voor het herstellen van testbevindingen.
Stelt een vrijgaveadvies op en levert deze aan alle belanghebbenden.
Verzorgt de organisatie en begeleiding van de Gebruikersacceptatietest.
Participeert in projecten vanuit testperspectief.
Reviewverslagen.
Testplan
Voorbereide testgevallen1.
Een al dan niet geaccepteerde
oplevering.
Uitgevoerde (keten)testen2.
Voortgangsrapportage.
Aantoonbare bijdrage aan oplossingsrichtingen
voor het herstellen van
testbevindingen.
Positief of negatief vrijgaveadvies.
Gebruikersacceptatietest3.
(Test)projectdeliverables.
Ict
1 Met een testgeval wordt onderzocht of het systeem onder bepaalde omstandigheden het gewenste gedrag vertoont.
2 Een testtype dat end-to-end functionaliteit van één of meer systemen test met testgevallen die buiten het systeem beginnen en buiten het systeem eindigen.
3 De gebruikersacceptatietest is een door de toekomstige gebruiker(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productieomgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de wensen/eisen van de gebruiker voldoet.
Functieprofiel
Kwaliteit(szorg)
Het uitvoeren van TPI – assesments
Doorvoeren van verbeteracties op basis
van Test Proces Improvement (TPI)
verbeterplannen.
TPI4 – assesmentrapport.
Gerealiseerde verbeteracties.
Verhoogde volwassenheid van de
testorganisatie volgens de TPI
Methodiek.
HRM
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en loopbaan.
Werkt aan zijn gezondheid en motivatie.
Levert als teamspeler een actieve bijdrage aan de resultaten van het team, de afdeling/divisie/UWV
Is aanspreekbaar op eigen functioneren en spreekt anderen aan op hun functioneren.
Nagekomen afspraken in de HRM cyclus.
Beveiliging & privacy
Handelt conform de UWV richtlijnen en beleid ten aanzien van integriteit, beveiliging en privacy.
Heeft geen misbruik gemaakt van (voor)kennis en houdt zich aan het beleid.
Projecten
1.2 Kaders en speel-/ regelruimte
De Tester handelt conform de kaders en richtlijnen zoals deze gesteld zijn in het
inrichtingsplan TSC (Test Service Center) en conform het vastgestelde testbeleid ICT.
Hij opereert binnen het testteam en stemt daarbij werkwijze af met de Testcoördinator.
1.3 Vakinhoudelijke competenties
Algemeen UWV

 • Kent de missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV.

 • Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats

van UWV in de keten.

 • Kent op hoofdlijnen de organisatie van UWV.

Opleiding/kennis

 • Functioneert op HBO niveau.

 • Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten / tools van het vakgebied.

 • Gedegen kennis van softwaretestmethoden en technieken (testengineering).

 • Gedegen kennis van testinfrastructuur.

 • Kent en gebruikt de voor het vakgebied relevante processen, procedures en systemen.

 • Vakinhoudelijke opleiding Testen o.a. Test Proces Improvement (TPI), Test Specificatie

 • Technieken en Test Management Methodiek (TMAP).

Ervaring

 • Minimaal 1 jaar ervaring met het functioneel testen van informatiesystemen.

4 TPI (Test Process Improvement) is een veelgebruikt model bij het stapsgewijs implementeren en verbeteren van een testaanpak.
Functieprofiel
1.4 Gedragscompetenties
Gedragscompetentie
Definitie
Gedragsvoorbeeld
Samenwerken
Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Werkt op eigen initiatief met anderen aan een gezamenlijk resultaat.
Klantgerichtheid
Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
Denkt actief mee met de klant en komt op eigen initiatief met passende voorstellen.
Resultaatgerichtheid
Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en heeft de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
Stelt zelfstandig en op eigen initiatief ambitieuze doelen en realiseert deze.
Leervermogen
Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen.
Past op eigen initiatief nieuwe informatie en ideeën toe.
Organisatieloyaliteit
Eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie.
Brengt het eigen gedrag in lijn met de doelen, prioriteiten en cultuur van eigen organisatie(onderdeel).
Organiseren eigen werk
Effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en acute problemen.
Documenteert eigen werk en afspraken zodanig dat niet onnodig tijd en aandacht verloren gaat aan het houden van overzicht.
Kwaliteitsgerichtheid
Hoge eisen stellen aan kwaliteit van
producten en diensten en daarnaar
handelen.
Doet op eigen initiatief
voorstellen en onderneemt
actie om de kwaliteit van
producten en diensten te
verhogen.
Oordeelsvorming
Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.
Weegt op eigen initiatief aspecten van een kwestie af op relevantie en haalbaarheid.
Functieprofiel
1.5 Contextinformatie en kleurbeeld
Het TSC (Test Service Center) biedt testdiensten aan interne klanten. De opdracht tot het verlenen van deze diensten worden geaccepteerd door het management TSC en verdeeld over verschillende testlines. Een testline is een groep medewerkers die testwerkzaamheden uitvoert voor een cluster van applicaties. Een testline is ingericht per klantorganisatie-eenheden, expertisegebieden of techniek.
Een testline heeft een gecombineerde kern- en flexcapaciteit van 10 tot 15 medewerkers, bestaand uit testers, testanalisten en één testcoördinator. Deze medewerkers interacteren met interne opdrachtgevers, Software ontwikkelaars, Functioneel Ontwerpers, Functioneel Beheerders, Informatie Analisten. De testcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor het management.
Het vakgebied testen is een dynamisch vakgebied, waar veel nieuwe ontwikkelingen in plaatsvinden. TMap is een methodiek die meegaat in deze ontwikkeling en vormt basis voor het TSC. Middels een vakgroep testen verkent het TSC nieuwe ontwikkelingen, om daar met gepaste snelheid in mee te gaan.
De testactiviteiten vormen een cruciaal onderdeel binnen de IV-functie, omdat in dit dynamisch vakgebied de verbinding wordt gemaakt tussen theorie en praktijk. Dit leidt tot continue bewaking van softwarekwaliteit, die noodzakelijk is om de kans op productiefouten te minimaliseren. Deze fouten kunnen enorme schade veroorzaken voor het UWV en betreft zowel productieverlies, onbeschikbaarheid van onze applicaties/portals alsmede imagoschade voor UWV.
Op dit moment is een van de business speerpunten de voortvarende ontwikkeling van e-dienstverlening; UWV zet hier zwaar op in om de krimpende face-to-face dienstverlening te compenseren met flexibele en toegankelijke self-service. Dit vereist een basis ICT-dienstverlening, die zich kenmerkt door een hoog niveau van beschikbaarheid, stabiliteit en performance van zowel de basisinfrastructuur (werkplek, netwerk en rekencentrumdiensten) als de applicaties.
De tester draagt bij aan dit speerpunt, door dagelijks opgeleverde software kritisch te beoordelen op functionaliteit, connectiviteit en bruikbaarheid. Hij laat zich hierbij aansturen door zijn testcoördinator, die verantwoordelijk is voor een testplanning. Binnen deze planning voert de tester zijn eigen testwerk uit. Dit doet hij door het voorbereiden van testscripts, waarin hij beschrijft hoe de werking, zoals beschreven in functionele ontwerpen en usecases, wordt getest. Hij laat zijn testscripts reviewen door testanalisten, en laat zich door hen adviseren over de gekozen teststrategie. Deze tests voert hij vervolgens uit zodra de software is opgeleverd, en hij rapporteert zijn bevindingen aan zijn testcoördinator. Hij bewaakt daarna dat zijn bevindingen worden opgelost, en hertest deze zodra dit gebeurt. Ook hierover rapporteert hij aan zijn testcoördinator.
Additionele informatie
Je draait mee in een project (datamigratie), dat zeer nauwe contacten heeft met opdrachtgever en klant. Jouw doel is om samen met je teamgenoten het testtraject tot een goed einde te brengen. Belangrijk is dat je kunt aantonen,dat je veel ervaring hebt met datamigratie trajecten en ketentesten.

CV eisen
Maximaal 7 pagina's

Knock-out

Belang (1 = minst, 10 = meest)

U dient één referentie van een relevante opdracht in. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat.. Ingeschakeld
T- Map gecertificeerd Ingeschakeld
Minimaal een afgeronde HBO opleiding Informatica Niet ingeschakeld 10
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in Datamigratie trajecten in de afgelopen 3 jaar. Niet ingeschakeld 10
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met ketentesten in de afgelopen 3 jaar. Niet ingeschakeld 10
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met MQ (koppelingen) in de afgelopen 3 jaar. Niet ingeschakeld 10
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Jira in de afgelopen 3 jaar. Niet ingeschakeld 8
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Webservices / XML/ WSDL / XSD in de afgelopen 3 jaar. Niet ingeschakeld 7
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Filenet (of vergelijkbaar) en Record Manager in de afgelopen 3 jaar Niet ingeschakeld 5

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  09-10-2015 15:32
  Plaats
  hoofddorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten