Business Financieel Informatievoorziening analist

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
24-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
195
Status
Gesloten
Referentie
1023

Omschrijving

Rol

Busines Functioneel Informatievoorziening Analist

Werkniveau

Senior

Locatie

Zie extra informatie

Startdatum

Zo snel mogelijk

Einddatum

31-12-2015

Aantal uren per week

36 uur

Aanvrager: Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum 28-09-2015

PROJECTINFORMATIE

Doelstelling

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier diensten:

Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD)

Voormalig Defensie Vastgoed (DVD)

Voormalige directie Rijksvastgoed. (dRV)

Het RVB gaat haar ICTdienstverlening onderbrengen bij SSC-ICT Haaglanden. Vastgoed specifieke ICTprocessen blijven bij RVB in huis. Verder gaat het RVB de bedrijfsspecifieke processen en systemen harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties enRijksvastgoedProcessen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met 4 proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.

Visie

Het RVB maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daarbinnen een aantalspecifieke taken op vastgoed gebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik vande voorzieningen die vanuit DGOBR Rijksbreed geleverd worden aan derijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststellingvan de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van hetSSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoed processen zijningericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningenlevert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan hetRVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in hetvastgoed domein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoedgerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en debruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.

Programma HARP

Na afronding van hetprogramma Harmonisatie Applicaties en RijksvastgoedProcessen (HARP) beschikthet RVB over 1 integrale bedrijfsproces structuur die ondersteund wordt door 1integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties inonderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessenmaximaal ondersteunen.

De projecten

Het programma HARP is gestart, en bestaat uit 23 projecten

1.Toepassen Rijkskaders en concernafspr. RVB

2.IDM in RVBapplicaties

3.Basis instrumenten voor programma

4.Blauw druk eindproducten programma.

5.Basis voorzieningentechniek.

6.Inrichten processen en matchen applicaties

7.Proces harmonisatieprocessen zonder systemen

8.Integrale management informatie bij RVB

9.DigitaalDocumentbeheer voor dossier-/projectges. werken

10.vmDVD van SAP opOracle

11.vmRVOB van SAP opOracle

12.SAP DocumentManagement vmRVOB op Oracle/Digidos

13.Onbeheerde nalatenschappen in Oracle (APEX?)

14.Managmentinfo. SAPBW en GIS koppeling Oracle

15.GIS bij RVB

16.Computer AidedDesign bij RVB

17.Bouwwerk Informatie Model bij RVB

18.Vastgoedportal bij RVB (incl. Basis Vastgoed admin.)

19.SAP Civision->Basis Vastgoedadmin. RVB

20.Planbaar onderhoudvastgoed bij RVB

21.Invoeren landelijke basisregistraties bij RVB

22.Vastgoed rekensystemen bij RVB

  1. Appl. en processen Caribisch gebied

Planbaar onderhoud vastgoed

Tot de scope van hetplanbaar onderhoud behoort het programmeren van instandhoudingsprogramma’s, het inspecteren van het vastgoed, het bepalen van de instandhoudingsbehoefte, het uitvoeren van instandhoudingsprojecten, het uitvoeren van keuringen en hetuitvoeren van preventief en correctief onderhoud en kleine vervangingen (n.a.v.storingen). Hiertoe worden verschillende andere processen (vastgoedinformatie, financieel, klanten/leverancier,documentaire informatievoorziening, contracten, wet- en regelgeving) geraaktmet de informatiestromen binnen het RVB. De werkwijze van de fusiepartners isvoor planbaar onderhoud nogal afwijkend, waardoor er ook applicaties met uiteenlopende functionaliteit in gebruik zijn. Het harmoniseren van processen,informatie en applicaties is daarmee de uitdaging van het project.

In de eerste fase vanhet project (tot einde 2015) worden PSA, businesscase en besluitvorming gerealiseerd. In de tweede fase van het project (tot einde 2016) worden de nieuwe processen, informatiestromen en applicaties ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd.

Desenior business financieel informatievoorziening analist

Gevraagd wordt 1 fulltime senior business financieel informatie analist voor ontwikkeling van deBusinesscase voor het project planbaar onderhoud vastgoed (20). In deze rol ontwikkel je de Businesscase zelfstandig samen met de organisatie (primaire enondersteunende bedrijfsonderdelen) op basis van de Enterprise Architectuur en de te ontwikkelen IST-situatie uit de Project Start Architectuur die kader stellend zijn.

Het ontwikkelen van de business case kent 3 fasen. In de eerste analyse-fase worden de visie, doelen, knelpunten, mogelijkheden, kansen, verbeterpunten, huidige kosten,randvoorwaarden, wet- en regelgeving, marktontwikkelingen, belangen en belanghebbenden, beschikbare middelen in beeld gebracht. In de volgende faseworden verschillende alternatieven uitgewerkt en geprioriteerd op basis van criteria (zoals kosten/baten, risico’s, voortgang, kwaliteit, integratie,ontwikkelpad/scenario’s). In de derde fase wordt de businesscase gecommuniceerd met de belanghebbenden in de organisatie, worden de bezwaren geïnventariseerden wordt zo nodig de business case bijgesteld. In de laatste fase vindt besluitvorming plaats over de businesscase en vindt communicatie plaats over dekeuzes en de gevolgen hiervan naar de belanghebbenden en de RVB-organisatie.

Verder lever je eenbijdrage aan de andere producten uit de eerste fase van het project planbaaronderhoud vastgoed zoals project start architectuur en project initiatiedocument. Je werkt nauw samen met de opdrachtgever en overige leden van het opdrachtgevers beraad, specialisten uit de business, de opdrachtgever, de Enterprisearchitecten, de Projectarchitect, de procesanalisten van de afdeling PIM en beheerders van de afdeling ICT. Je legt verantwoording af aan de projectmanagerplanbaar onderhoud vastgoed.

De belangrijkste verantwoordelijkheid is het ontwikkelen van een gedragen toekomst vaste business case voor planbaar onderhoud vastgoed.

Acteertvoornamelijk op het grensvlak van business-, financieel- en IV-management.

De business case wordt getoetst aan de visie, doelen en missie van het RVB, het programmaplan en de Enterprise Architectuur.

De door de RVB vastgestelde template voor businesscases moet gehanteerd worden.

De senior analist isals specialist in het analyseren en vervaardigen van businesscases voor informatie huishoudingen ten behoeve van bedrijfsprocessen en informatiesystemen zeer ervaren. Hij/zij is een consultant die zeer creatief en communicatief is op management niveau. Heeft kennis van de verschillende concepten en principes, trends en ontwikkelingen binnen uitvoeringsorganisaties binnen de overheid. Hij/zij is een generalist op strategisch niveau en specialist op financieelen IV tactisch niveau. Concretiseert ideeën en visie in een realistische businesscase en ontwikkelscenario’s.Hij/zij beweegt zich makkelijk op verschillende niveaus in de organisatie (van medewerker tot directeur). Vertaalt strategische ontwikkelingen binnen de organisatie en in de markt, zoals wet- en regelgeving en risicomanagement naar consequenties voor de informatie huishouding van het RVB en de ketenpartners.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Profiel

Gevraagd wordt een business financieel informatievoorziening analist architect met aantoonbare ervaring bijgrote organisaties (>1500 mdw). Kennis van uitvoeringsdiensten vanoverheidsorganisaties is een pre. Heeft bij voorkeur ervaring met het ontwikkelenvan businesscases voor uitvoeringsorganisaties bij de overheid. Kan goed samenwerken in een team. Is gesprekspartner op alle niveaus en met specifiekekennisachtergronden op business-, informatie-, financieel gebied. Heeft aantoonbaar meerdere jaren (senior) ervaring met het ontwikkelen van business cases bij grote organisaties & grote verandertrajecten. Kan hierdoor goed omgaan met weerstanden en weet mensen te binden en te boeien. Is een teamplayer, is sociaal vaardig en werkt en denkt gestructureerd, kan zeer goed luisteren en is in staat om wensen en doelen vanuit de organisatie en omgeving te vertalen naar een businesscase. Is gewend om in projectverband te werken. Is bij voorkeur als specialist werkzaam geweest bij informatie-intensieve organisaties op het gebied van bijvoorbeeld grote overheidsuitvoeringsorganisaties, beheer en onderhoud van vliegtuigen of inhoogwaardige procesindustrie.

Specifieke senior kennis en opleidingen

Academisch werk- en denkniveau.

Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van het ontwikkelen van business casesin vergelijkbare organisaties.

Gangbare methoden en technieken voor Bedrijfs(informatie en applicatie) architectuur.

Opleidingen op het gebied van bedrijfsinformatieanalyse is vereiste.

Kennis van bedrijfsinformatie huishoudingen met de volgende drie deeldomeinen in onderlinge samenhang op logisch en meta niveau: administratieve informatie, ruimtelijke informatie, documentaire informatie.

Kennis van de marktontwikkelingen en van applicatiecomponenten die voor planbaaronderhoud ingezet kunnen worden.

Kennis van financiële kosten/baten analyses voor het ontwikkelen van business cases.

communicatief, abstractie, creatief, helicopterview, samenwerken,analytisch vermogen, reflectie, lerend vermogen, nieuwsgierig.

EXTRA INFORMATIE

Geen vaste standplaats: Aanwezigheid waar nodig op de locaties Den Haag (voornamelijk), reizen naar Apeldoorn en Utrecht behoord tot de reikwijdte.

Begindatum zo spoedig mogelijk.

Eind datum eind 2015 (eventueel is verlenging mogelijk).

Na 1 maand evaluatie, waarbij eventuele verlenging afhankelijk is van de stand van zaken binnen het project en prestatie.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten