Project Architect

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
30-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
282
Status
Gesloten
Referentie
1048

Afrondingstoelichting

Goedemiddag,

Helaas gaan wij voor deze aanvraag niet op uw aanbieding in.
Er zijn kandidaten geselecteerd die in onze ogen beter op de aanvraag passen. Deze keuze is gebaseerd op kennis van de gevraagde skills of klantervaring.

Hartelijk dank voor uw moeite en graag teamen wij weer met u bij een volgende passende aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Wendy van Ooijen
Quest4


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

TOELICHTING BIJ AANVRAAG 2015/2311

Rol Project Architect
Werkniveau Senior
Locatie Geen vaste standplaats zie extra informatie
Startdatum 05-10-2015
Einddatum 31-12-2015
Aantal uren per week 36 uur
Publicatiedatum 30-09-2015
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier diensten:

Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD)

Voormalig Defensie Vastgoed (DVD)

Voormalige directie Rijksvastgoed. (dRV)

Het RVB gaat haar ICTdienstverlening onderbrengen bij SSC-ICT Haaglanden. Vastgoed specifieke ICTprocessen blijven bij RVB in huis. Verder gaat het RVB de bedrijfsspecifieke processen en systemen harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met 4 proces- en applicatie landschappen, een proces structuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.

Visie

Het RVB maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daar binnen een aantal specifieke taken op vastgoed gebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik vande voorzieningen die vanuit DGOBR Rijksbreed geleverd worden aan de rijks onderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoed processen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in het vastgoed domein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.

Programma HARP

Na afronding van het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP) beschikt het RVB over 1 integrale bedrijfsprocesstructuur die ondersteund wordt door 1 integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

De projecten

Het programma HARP is gestart, en bestaat uit 23 projecten

1.Toepassen Rijkskaders en concern afspr. RVB

2.IDM in RVBapplicaties

3.Basis instrumenten voor programma

4.Blauwdruk eindproducten programma.

5.Basisvoorzieningen techniek.

6.Inrichten processenen matchen applicaties

7.Proces harmonisatie processen zonder systemen

8.Integrale management informatie bij RVB

9.Digitaal Documentbeheer voor dossier-/project gestuurd werken

10.vmDVD van SAP opOracle

11.vmRVOB van SAP opOracle

12.SAP Document Management vmRVOB op Oracle/Digidos

13.Onbeheerde nalatenschappen in Oracle (APEX?)

14.Managment informatie SAP BW en GIS koppeling Oracle

15.GIS bij RVB

16.Computer Aided Design bij RVB

17.Bouwwerk InformatieModel bij RVB

18.Vastgoedportal bijRVB (incl. Basis Vastgoed admin.)

19.SAP Civision->Basis Vastgoedadmin. RVB

20.Planbaar onderhoudvastgoed bij RVB

21.Invoeren landelijke basisregistraties bij RVB

22.Vastgoed reken systemen bij RVB

 1. Applicaties en processen Cariben

Planbaar onderhoud vastgoed

Tot de scope van het planbaar onderhoud behoort het programmeren van instandhoudingsprogramma’s, het inspecteren van het vastgoed, het bepalen van de instandhoudingsbehoefte, het uitvoeren van instandhoudingsprojecten, het uitvoeren van keuringen en het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud en kleine vervangingen (n.a.v.storingen). Hiertoe worden verschillende andere processen (vastgoedinformatie, financieel, klanten/leverancier, documentaire informatievoorziening, contracten, wet- en regelgeving) geraakt met de informatiestromen binnen hetRVB. De werkwijze van de fusiepartners is voor planbaar onderhoud nogal afwijkend, waardoor er ook applicaties met uiteenlopende functionaliteit in gebruik zijn. Het harmoniseren van processen, informatie en applicaties is daarmee de uitdaging van het project.

In de eerste fase van het project (tot einde 2015) worden PSA, businesscase en besluitvorming gerealiseerd. In de tweede fase van het project (tot einde 2016) worden de nieuwe processen, informatiestromen en applicaties ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Profiel

Gevraagd wordt een projectarchitect met aantoonbare ervaring bij grote organisaties (>1500 mdw). Enige kennis van uitvoeringsdiensten van overheidsorganisaties is een pre. Heeft bijvoorkeur ervaring met het samenwerken met een team van architecten op verschillende niveaus en met specifieke kennisachtergronden op business-, informatie-, applicatie- & technisch gebied. De nadruk ligt op het niveau van proces-, informatie- en applicatie architectuur. Heeft aantoonbaar meerdere(senior) ervaring in architecturen bij grote organisaties & grote verandertrajecten. Kan hierdoor goed omgaan met weerstanden en weet mensen te binden en te boeien. Is een teamplayer, is sociaal vaardig en kan daardoor goed met mensen omgaan, werkt en denkt gestructureerd, kan zeer goed luisteren en is in staat om wensen en doelen vanuit de organisatie en omgeving te vertalen naaren overall planning en uitvoering. Is gewend om in projectverband te werken. Is bij voorkeur als specialist werkzaam geweest bij informatie-intensieve organisaties op het gebied van vastgoed of anders bijvoorbeeld beheer en onderhoud van vliegtuigen of in hoogwaardige proces industrie.

Specifieke senior kennis en opleidingen

Academisch werk- en denkniveau.

Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van proces-, informatie- en applicatie-architectuur in vergelijkbare organisaties.

Kennis/ervaring in vastgoed uitvoeringsorganisaties of anders soortgelijke procesorganisaties is een pre.

Gebruik UML of gelijksoortig.

Gangbaremethoden en technieken voor Bedrijfs(informatie- en applicatie-)architectuur.

Opleidingen op het gebied van bedrijfsinformatieanalyse en –ontwerp is vereiste.

Opleidingen op het gebied van informatiearchitectuur en applicatiearchitectuur is een vereiste.

Kennisen ervaring met MAVIM/proces modellering is een pre.

Gedetailleerde kennis van bedrijfsinformatie huishoudingen met de volgende drie deeldomeinen in onderlinge samenhang op logisch en meta niveau: administratieve informatie, ruimtelijke informatie, documentaire informatie.

Kennis van de marktontwikkelingen en van applicatie componenten die voor planbaaronderhoud ingezet kunnen worden.

Benodigde competenties; communicatief, abstractie, creatief, helicopterview, samenwerken, analytisch vermogen, reflectie, lerend vermogen, nieuwsgierig.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

De senior Project architect

Gevraagd wordt 1 fulltime senior Project architect voor ontwikkeling van de Globale architectuurschets (GAS), Project Start Architectuur (PSA) en de Solution Architectuur (SA) voor het project planbaar onderhoud vastgoed (20).

In deze rol ontwikkel je de GAS en de PSA in samenwerking en afstemming met de Enterprise architecten van het RVB en de organisatie (primaire en ondersteunende bedrijfsonderdelen)op basis van de Enterprise Architectuur. Tevens ondersteun je bij de ontwikkeling van een businesscase door alternatieven inhoudelijk uit te werken en de implicatie met betrekking tot architectuur uit te werken in de GAS. De GAS en PSA worden door het Enterprise Architectuurteam inhoudelijk getoetst aan de Enterprise Architectuurkaders. Verder lever je een bijdrage aan de voorbereiding op de besluitvorming over zowel architectuur, businesscase en ontwikkelscenario’s. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten van het programma en procesanalisten van de afdeling PIM. Je legt verantwoording af aan de projectmanager.

Kan beslissingen nemen binnen de grenzen zoals aangegeven en afgestemd met de business, de projectmanager en Enterprise architecten.

De belangrijkste verantwoordelijkheid is het ontwikkelen van een GAS en PSA na analyse van de Ist-situatie en het neerzetten/uitwerken van een SA voorplanbaar onderhoud.

Rapporteert aan de projectmanager en de Lead Enterprise Architect.

Acteert voornamelijk op de grens tussen technische, applicatie-, informatie-, en business architectuur en de ‘informatiehuishouding’ van het RVB.

Voornaamste gesprekspartners zijn naast de projectmanager: de businessdeskundigen uit de lijn, de Enterprise architecten op business, informatie-, applicatie- &technisch niveau en in realisatiefase informatie analisten van het project.

Onderzoekten beoordeelt mede toekomstige architecturen op de koppelvlakken met andere processen en applicaties.

Hanteert de door de RVB vastgestelde methoden, technieken en hulpmiddelen in de totstandkoming en het beheer van architectuur.

De project architect is verantwoordelijk voor het beheer van de Project Start Architectuur en adviseert en toetst in de ontwerp en realisatiefase van het project. Hij/zij is nauwbetrokken bij de herinrichting van bedrijfsprocessen en organisatiestructuren, producten structuur en de afgeleide systemen voor het planbaar onderhoud. Daardoor worden efficiency en beheersbaarheid van de informatiehuishouding enerzijds en de business processen en applicaties anderzijds geïntegreerd en geoptimaliseerd.

De project architect is als specialist in het modelleren van informatiehuishoudingen ten behoeve van bedrijfsprocessen en –systemen zeer ervaren. Hij/zij is een consultant die zeer creatief en goed kan ontwerpen. Heeft kennis van de verschillende concepten en principes,trends en ontwikkelingen binnen uitvoeringsorganisaties binnen de overheid. Hij/zij is een generalist op strategisch niveau en specialist op tactisch en operationeel niveau en kan ideeën en visieconcretiseren in realistische ontwerpen van complete bedrijfsinformatiehuishoudingen of grote delen daarvan. Begrijpt precies wat de conceptuele rol is van de informatielaag tussen processen en applicaties en is zeer goed instaat om dit uit te dragen op verschillende niveaus in de organisatie (vanmedewerker tot directeur).Vertaalt strategische ontwikkelingen binnen de organisatie en in de markt, zoals wet- en regelgeving en risicomanagement naar consequenties voor de informatiehuishouding van de onderneming en de ketenpartners. Gebruikt architectuur en ontwerp als brug tussen missie en visie aan de ene kant en beleid en ontwikkeling aan de andere kant.

EXTRA INFORMATIE

Geen vaste standplaats: Aanwezigheid waar nodig op de locaties Den Haag (voornamelijk), reizen naar Apeldoorn en Utrecht behoort tot de reikwijdte.

Begin datum zo spoedig mogelijk: - einddatum eind 2015 (eventueel een verlenging is mogelijk).

Na 1 maand evaluatie, waarbij eventuele verlenging afhankelijk is van de stand van zaken binnen het project en prestatie.

Dienstverband: 36 uur.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  03-10-2015 19:41
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten