Beleidsadviseur

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
09-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
0
Bekeken
247
Status
Gesloten
Referentie
1108

Omschrijving

Rol

Beleidsadviseur

Werkniveau

Senior

Locatie

Gouda

Startdatum

02-11-2015

Einddatum

31-12-2016

Aantal uren per week

Minimaal 20 maximaal 36

Aanvrager: Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum 12-10-2015

PROJECTINFORMATIE

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. DJI is één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor kortere of langere tijd 'gasten'. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd, maar insluiting vindt ook plaats in speciale inrichtingen voor jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op de website van dji

Binnen DJI loopt een aantal grote projecten (meer dan 10 miljoen Euro en een doorlooptijd van meer dan een jaar) waarvoor contractmanagement voor ingezet wordt. Vanwege de gekozen strategie van kopen in plaats van zelf ontwikkelen wordt van de kandidaat gevraagd een bijdrage te leveren aan het opzetten en inbedden van deze vorm van Quality Assurance. In dat licht moet de kandidaat in afstemming met Juridische zaken generiek voor projecten contractmanagement voorstellen doen voor de inrichting het contractsproces met daarbij behorende een werkwijze en registratieve zaken.

Voor de verschillende projecten zal de kandidaat een bijdrage leveren aan nadere uitwerking van contractdocumenten zodat die eenduidig en beheersbaar zijn. Tijdens de projectfase ziet de kandidaat er op toe dat wordt voldaan aan de in de overeenkomst en daarbij behorende documenten opgenomen eisen, afspraken en randvoorwaarden.

De kandidaat adviseert de projectorganisatie en ondersteunt bij het nakomen van het contract door alle partijen. Kandidaat draagt in overleg met partijen bij aan het komen tot geaccepteerde afspraken en oplossingen, in gevallen waar het contract niet (volledig) in voorziet. Daarbij dient in het oog worden gehouden dat ookmet het SSC-I, onderdeel van DJI leveringsafspraken zijn gemaakt en dat de leverancier voor de uitvoering van zijn verplichtingen van deze leveringen afhankelijk is.

Van kandidaat wordt verwacht dat deze kritisch analytisch de ontwikkelingen in en rondom de projecten die aan hem/haar zijn toegewezen en volgt en signaleert wanneer er sprake kan zijn van consequenties m.b.t. de overeenkomst en daarover met voorstellen en oplossingen komen.Uitgangspunt is dat kandidaat zorg draagt voor een uitermate goede dossiervorming en tijdig opschalen naar de projectleiding, de dienstleiding van de directie informatievoorziening en eventueel de afdeling Juridische Zaken in geval van (dreigende) tekortkoming.

Een voorbeeld van een project waar kandidaat als contractmanager ingezet wordt is het project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) dat zich richt op de verwerving, realisatie en implementatie van een informatiesysteem voor de primaire processen van DJI. Dit informatiesysteem bestaat bij voorkeur uit standaard software en dient ter vervanging en uitfasering van een tweetal omvangrijke DJI-systemen.

In het kader van het project loopt er thans een Europese aanbesteding voor de levering, realisatie en implementatie van het informatiesysteem. Dit traject bevindt zich in de afrondende fase.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Academisch werk- en denkniveau.

 • Universitaire juridische en/of bedrijfskundige opleiding, gecombineerd met een relevante

ICT-opleiding of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring.

 • Gedegen kennis van bij de overheid in gebruik zijn de contractvormen en voorwaarden van ICT

contracten en van de relevante wet- en regelgeving zoals de Aanbestedingswet en vigerende

regelgeving.

 • Goed kunnen omgaan met tegengestelde belangen endeze in oplossingsgerichte adviezen om

kunnen zetten.

 • Ruime kennis van ICT projecten, gebruikteprojectmethodieken (zoals Prince2) en lineaire en

incrementele ontwikkelmethodieken .

 • Ruime ervaring met ondersteuning (project)managementbij het beoordelen van naleving van

het/de contract(en) en eventuele afwijkingensignaleren.

 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord engeschrift

Gewensteervaring

 • Minimaal 6 jaar werkervaring als contractmanager bijzowel de realisatie als de voorbereiding

daarop van ten minste vijf complexe ICT-projectenzowel binnen de overheid als bij het

bedrijfsleven (bij voorkeur in eenketensamenwerkingsverband).

 • Ervaring met het uitvoeren van minimaal 2 projectenals contractmanager in een grote

ambtelijke organisatie en in een complexe bestuurlijkeomgeving.

 • Ruime ervaring met ondersteuning (project)managementbij het beoordelen van de wederzijdse

naleving van de contracten en eventuele afwijkingensignaleren.

 • Ervaring met het managen van contracten in eencomplexe ontwikkel- en belangenomgeving

 • Kennis en ervaring met claimafhandeling en onderhandelingen,zowel intern als extern.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Aanvullingen op het functieprofiel en de taken:Meer specifiek gaat de kandidaat ingezet worden op de volgende werkzaamheden:

 • Schrijven van een plan van aanpak voor de inbedding van contractmanagement voor detoegewezen projecten binnen de afdeling projecten programma’s (P&P) van de directie informatievoorziening.

 • Namens het hoofd P&P in afstemming met de projectleiding van de toegewezen projectenbewaken van de de contractuele verplichtingen van alle partijen (zoals scope van het project).

 • Signaleren en geven van adviezen inzake de nakoming van contracten.

 • Betrekken, afstemmen en informeren van de diverse belanghebbenden.

 • Voorbereiden van besluitvorming m.b.t. afwijkingen van de overeenkomst en de onderliggendeafgespraken over prestaties door leveranciers, zowel in de aanbestedingsfase als in de uitvoeringsfase.

 • Op juridisch verantwoorde wijze vastleggen van afspraken.

 • Adviseren van de project manager ten aanzien van de betaalbaarstelling van facturen van de leverancier.

 • Bewaken van de voortgang van de werkzaamheden voor de realisatie van het informatiesysteem.

 • Afstemming met juridische zaken van DJI.

 • Afstemming met IUC Contract Management van IUC DJI

 • Rapporteren naarhet hoofd P&P i.a.m. de projectmanager over voortgang en nakoming van decontractuele verplichtingen.

 • Bevorderen van de contractuele kennis met betrekking tot de toegewezen projecten door hetmaken van een contract guide en het creëren van contract awareness.

 • Handhaven en ontwikkelen van processen en procedures die naleving van de contractueleverplichtingen verzekeren.

 • Controleren, beheren en mitigeren van contractuele risico's.

 • Actieve betrokkenheid bij het verder professionaliseren van de Contract Management groep.

GEDRAGSKENMERKEN

Competenties

 • kwaliteit- en klantgerichte instelling

 • Resultaatgericht

 • Creatief

 • Mediation vaardigheden

 • Oplossingsgericht

 • Onderhandelen

 • Besluitvaardig

 • Organisatiesensitief

 • Doorzettingsvermogen

 • Accuraat en cijfermatig inzicht.

 • Intitiatiefnemer

 • Authentiek

 • Teamplayer

 • Overtuigingskracht

EXTRA INFORMATIE

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten