Test coordinator

Opdrachtgever
Logiclevel
Geplaatst op
14-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
2
Bekeken
430
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Hartelijk dank voor uw reacties. Wij hebben een keuze kunnen maken uit de door u
aangeleverde kandidaten.
De kandidaten die het betreft zijn reeds op de hoogte gesteld.
Mocht u niet tot de geselecteerden behoren dan hopen wij dat u bij een volgende aanvraag
van ons bedrijf weer wilt reageren.


TOP-Opdrachtgevers

 • Novaccent 21 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • WTS Detachering 27 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit,
anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.
Het cluster Sociaal bestaat uit acht organisatieonderdelen (Werk, Inkomen, Participatie, GGD, Sport en Bos, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Subsidies en
Inkoop Sociaal en Clusterstaf Sociaal) en is zo ingericht dat het optimaal de wetten op de terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een
excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van
hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te
kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.

Binnen de gemeente Amsterdam voert de afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote
bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam.
De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en
informatievoorziening met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage
levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening en gebiedsgericht werken).

Onderdeel van de afdeling IV is het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht:
informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en
demandmanagement.

De Amsterdamse Digitale Werkplek (ADW) is de nieuwe standaard digitale werkplek voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam. In de komende
twee jaar worden alle organisatieonderdelen aangesloten; uiterlijk 2016 werken we er allemaal mee. Vanuit de opdracht om sterk te besparen op ICT in
Amsterdam is een besluit genomen om de versnippering aan te pakken en ICT te centraliseren naar één rve ICT. Het resulteert in één ICT omgeving, wat
leidt tot besparingen op beheer(s)vlak en tot betere samenwerking. De ADW biedt een goede basis voor het doorontwikkelen van de ICT.
Het stedelijk programma “ICT Centraal” is veelomvattend en voor de verschillende organisatieonderdelen in verschillende stadia van uitvoering. De
clusterstaf Sociaal wil aan de business-zijde centrale regie over alle deelprojecten van het programma ICT Centraal. Voor cluster Sociaal omvat de scope

o.a. de volgende activiteiten

 • Het geschikt maken van alle (primaire) applicaties voor ADW;

 • Migratie van de back-end naar een centraal beheerde omgeving;

 • Uitrol van ADW voor alle ambtenaren (ruim 3.000 werkplekken);

 • Inrichten en uitrollen van speciale werkplekken voor (functioneel) beheerders.

 • Borging dienstverleningsafspraken en DAP (voor niet-standaard producten en diensten).

De senior testcoördinator / (keten)tester
De afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal zoekt een senior testcoördinator/(keten)tester die grondige kennis heeft van het uitvoeren van
functionele applicatie- en ketentesten. Van de testcoördinator wordt verwacht de volgende producten op te leveren en/of activiteiten uit te voeren:

 1. Adviseren, voorbereiden en uitvoeren testtraject voor de keten- en functionele testen van applicaties;

 2. Zelf uitvoeren van functionele applicatie- en ketentesten;

 3. Testplannen en rapportages opstellen met bevindingen;

 4. Zelf actief communiceren en afstemmen met projectteamleden, leveranciers en ketenpartijen over de testtrajecten en testbevindingen;

 5. Opstellen vrijgave advies per applicatie;

 6. Vanuit de testervaring en kennis constructief en kritisch meedenken over de functionele applicatie inrichting van het systeem.

De testcoördinator gaat deel uitmaken van het projectteam ICT Centraal Cluster Sociaal en werkt samen met de projectmanager, projectteamleden,
functioneel beheerders en key users aan het testen van de functionele doorontwikkeling en de keteninformatiestromen.

EISEN

U voegt een curriculum vitae van de kandidaat , waarin duidelijk zijn/haar werkervaring blijkt zoals in de eisen en wensen
hierna beschreven. Het cv is maximaal VIJF pagina's lang en in de Nederlandse taal.

De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring (> 2 jaar) opgedaan binnen het IV/ICT-werkveld waarbij de nadruk ligt op het snijvlak
van business en IV en het activeren en betrekken van de business bij testtrajecten.
Ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv van de kandidaat.

De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar lang kennis en ervaring opgedaan met:

 • het opstellen van testplannen en testscripts,

 • het coördineren van testactiviteiten,

 • het functioneel en systeemtesten van applicaties,

 • het testen van ketens van informatiestromen en webservices,

 • Opstellen van het vrijgave advies.

Kennis en ervaring dienen duidelijk beschreven te zijn in het cv van de aangeboden kandidaat.

De kandidaat stuurt 1 referentie mee van een vergelijkbaar project in een voortdurend veranderende organisatie waarbij omgevingsinvloeden druk legden
op aanpak, scope en planning.
U gebruikt hiervoor het referentiemodel van de gemeente Amsterdam. Deze vindt u in de map ‘download documenten’. U voegt deze toe in de map achter
deze vraag. Aanbiedingen met onvolledige en/of onduidelijke referenties worden terzijde gelegd.

De kandidaat beschikt over de volgende competenties/kwaliteiten op gevorderd niveau

 • Analytisch vermogen: je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, testwerk in onderdelen uit te splitsen en logische verbanden te leggen

tussen de verschillende deelaspecten van het testtraject.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en je bent in staat vanuit jouw achtergrond als tester ook constructief

kritisch mee te denken over functionele keuzes.

 • Productkennis: je bent goed op de hoogte van gangbare testmethodieken en je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke ontwikkelingen in het

vakgebied voor (keten)testen.

 • Doelgerichtheid: je neemt de concrete doelen van het project als uitgangspunt voor het eigen testwerk totdat het doel van het project bereikt is.

 • Resultaatgericht: je bent in staat een gekozen testmethodiek snel in de context van een project te implementeren, de testmethodiek toe te passen en in

hoge frequentie testbevindingen op te leveren (frequentie mogelijk dagelijks).

 • Goede schrijfvaardigheden: je bent in staat testplannen, -rapportages en -bevindingen snel, bondig en gestructureerd op te stellen en bij te houden.

 • Duidelijke communicatievaardigheden: je bent in staat testplannen, -rapportages en -bevindingen snel, duidelijk en gestructureerd af te stemmen met

leveranciers, de business en het projectteam.
Deze competenties/kwaliteiten zullen worden getoetst tijdens het
matchgesprek. De kandidaat moet in staat zijn om deze competenties tijdens het gesprek aan te kunnen tonen.

Beschikt de aangeboden kandidaat over het certificaat TMap NEXT® Test Manager?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen, dan dient dit duidelijk te blijken uit het cv. De kennis kan worden getoetst tijden het matchgesprek.

Heeft de aangeboden kandidaat in de afgelopen 5 jaar aantoonbaar kennis en ervaring opgedaan vanuit minimaal één project van minimaal 6 maanden
met het functioneel testen van een ECM (bij voorkeur Alfresco)?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen, dan dient dit duidelijk te blijken uit het cv. De kennis kan worden getoetst tijden het matchgesprek.

Heeft de aangeboden kandidaat in de afgelopen 5 jaar aantoonbaar kennis en ervaring opgedaan vanuit minimaal één project van minimaal 6 maanden
met een workflow en case management-systeem?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen, dan dient dit duidelijk te blijken uit het cv. De kennis kan worden getoetst tijden het matchgesprek.

Heeft de aangeboden kandidaat in de afgelopen 5 jaar aantoonbaar kennis en ervaring opgedaan vanuit minimaal één project van minimaal 6 maanden
met het functioneel (keten)testen van cliëntvolgsystemen?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen, dan dient dit duidelijk te blijken uit het cv. De kennis kan worden getoetst tijden het matchgesprek.

U geeft per eis (met uitzondering van de eerste twee eisen) en per wens aan waarom uw (kandidaat) hieraan voldoet. U beschrijft dit op maximaal 1 A4

De aangeboden kandidaat is direct na gunning beschikbaar voor ZES maanden voor 36 uur per week. Er is TWEE keer een optie tot verlenging mogelijk
tegen dezelfde condities. De duur van een verlenging is maximaal DRIE maanden.

Tarief: Marktconform

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  15-10-2015 11:07
  Plaats
  Kudelstaart

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-10-2015 14:10
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten