Sr. ITS adviseur te Maastricht

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
21-10-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Maastricht
Reacties
0
Bekeken
287
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Novaccent 21 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • WTS Detachering 27 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten

Omschrijving

Rol

Sr. ITS Adviseur

Locatie

Maastricht

Deadline

26-10-2015

Tarief

Marktconform

Projectduur

c.a. 6 maanden

Bijgevoegd een aanvraag waarbij men op zoek is naar een senior ITS Adviseur die, in de rol van procesbegeleider en procesregisseur, invulling kan geven aan de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van (landelijk en regionaal) uit te rollen ITS- en vraagbeïnvloedingsprojecten.

Achtergrond project IMMA

IMMA staat voor Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur. Het is één van de projecten binnen het pogramma.
IMMA heeft tot doel om gestandaardiseerde basisarchitectuur vast te leggen waarmee in Nederland
vraagbeïnvloedingsmaatregelen (waar onder Spitsmijden projecten) op een praktische manier in de
markt gezet kunnen worden.

IMMA architectuur is basisarchitectuur. Het bestaat uit de volgende percelen

o Nulmeting

objectief en ‘unbiased’ uitvoeren van nulmeting

o Werven

rekruteren van deelnemers

o Volgen

verzamelen persoonlijke verplaatsingsdata

o Belonen

bepalen beloning door werkelijk reisgedrag te vergelijken met gewenst gedrag

Deze percelen zijn uitgewerkt in eisen in een PvE.
Voor alle percelen gelden eisen ten aanzien van de fraudebeheersing
en voor alle percelen gelden de wettelijke bepalingen omtrent privacy en security.
Met regelmaat worden in Nederland vraagbeïnvloedingsprojecten in de markt gezet. Het zijn meestal
dienstverleningsprojecten met een omvang boven de Europese aanbestedingsdrempel.
Telkens opnieuw moet de betreffende opdracht en dienstverlening worden gedefinieerd en moet een
Europese aanbesteding worden doorlopen. ‘Het wiel’ wordt vaker opnieuw uitgevonden.
Oplossingen en/of resultaten in een project kunnen vaak niet goed worden toegepast in een volgend
project.

Voortdurend worstelen de opdrachtgevende overheden én de betrokken marktpartijen met de eisen
die op grond van de wetgeving voor privacy en security (Wet bescherming persoonsgegevens en
Cookiewet) aan de uitvoering van deze projecten worden gesteld.
De aanbesteding en de begeleiding van de projecten hebben een hoge ‘overhead’. Er zijn weinig
efficiency voordelen.

Er is behoefte aan een praktische aanpak waarmee wordt bereikt dat vooraf bekend is welke
basiskwaliteit ten minste nodig is én dat deze zal worden aangeboden door de dienstverleners.
Daarbij is behoefte aan duidelijkheid vooraf over de noodzakelijke juridische voorwaarden ten
aanzien van de dienstverlening. Het voldoen aan de wetgeving voor privacy en security speelt hierbij
een belangrijke rol. Er is tenslotte behoefte aan eenvoudige aanbestedingsprocedures.
De gewenste praktische aanpak voor het vastleggen van de basiskwaliteit van deze projecten en het
bereiken van efficiency voordelen is gevonden: een raamovereenkomst van de Staat, mede namens
de opdrachtgevende overheden, voor IMMA.

In deze oplossing wordt de raamovereenkomst door de Staat openbaar aanbesteed, mede namens de
opdrachtgevende decentrale overheden. Deze overheden geven de Staat daartoe vooraf een
volmacht. Deze volmacht is geen blanco cheque. De volmacht kan worden voorzien van beperkingen.
Een concept voor deze volmacht is als bijlage bij dit memo gevoegd. Deze aanpak is juridisch getoetst
en correct bevonden.

Vervolgens hoeven de betreffende opdrachtgevende overheden geen Europese aanbestedingen meer
uit te schrijven voor hun vraagbeïnvloedingsprojecten. Zij kunnen volstaan met het uitschrijven van
een minicompetitie onder de raamcontracten voor het sluiten van een nadere overeenkomst.
Deze nadere overeenkomst ‘hangt onder de raamovereenkomst’.

Deze oplossing heeft veel voordelen. In de raamovereenkomst liggen het IMMA PvE en de juridische
voorwaarden (onder meer over privacy en security) vast. Dit PvE en de voorwaarden gelden dan
automatisch voor de minicompetities voor nadere overeenkomsten die de betreffende decentrale
overheden uitschrijven voor hun vraagbeïnvloedingsprojecten. Opdrachtgevende overheden kunnen
overigens, binnen de kaders van de raamovereenkomst, regionale eisen en wensen toevoegen aan
hun minicompetitie. De administratieve lasten van deze minicompetities zijn aanmerkelijk lager voor
de opdrachtgevende overheid én voor de raamcontractanten dan de administratieve lasten van een
gehele Europese aanbesteding.

Korte beschrijving gevraagde dienstverlening en de eisen die daaraan worden gesteld

In concrete zin gaat het om het leveren van een senior ITS Adviseur die, in de rol van
procesbegeleider en procesregisseur, invulling kan geven aan de inhoudelijke en procesmatige
begeleiding van de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van (landelijk en regionaal) uit te rollen
ITS- en vraagbeïnvloedingsprojecten binnen de Beter Benutten regio’s. IMMA is daarvan een
belangrijk voorbeeld, maar de taken van de senior ITS Adviseur zijn breder
en niet beperkt tot het project IMMA.
Voors zal de senior ITS Adviseur voor IMMA ook de andere Beter Benutten regio’s van advies en
ondersteuning dienen.
De gezochte kandidaat dient te beschikken over inhoudelijke achtergrond kennis van open data,
systeem- en informatie-architectuur, data inwinning en -verrijking, data- en informatiedistributie,
Europese ITS standaarden, MMI, relevante marktontwikkelingen op het gebied van ITS, telecom,
automotive, mobile computing, reisinformatiediensten, en technologische en commerciële
ontwikkelingen op voornoemde velden.

Daarnaast dient de kandidaat aantoonbaar aan de volgende eisen te voldoen

Minimaal academisch niveau. Deskundig op en met internationale erkenning op het
kennisveld dynamisch verkeersmanagement, real-time verkeers- en reisinformatie,
eSafety, kilometerbeprijzing en in-car systemen (coöperatief en connected rijden).

 • Gedetailleerde kennis en ervaring hebben met de organisatorische en operationele

aspecten van Verkeersmanagement bij decentrale wegbeheerders in NL.

 • Aantoonbare ervaring als adviseur voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten en

als facilitator van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van
Smart Mobility en ICT in mobiliteit (ITS).

 • Sociale en communicatieve vaardigheden om zowel inhoudelijk met markt als op

bestuurlijk niveau met opdrachtgevers te acteren.

 • Sterke binding met het werkveld en met een bestaande link naar relevante initiatieven

in Nederland en buitenland.

 • Procesvaardigheden en ervaring in procesregie in het ITS veld.

 • Meerjarig netwerk (min. 5 jaar) in het ITS veld.

 • Aantoonbare ervaring in beleidsvoorbereiding en besluitvorming op rijksniveau.

Op te leveren producten en uit te voeren activiteiten

Ten aanzien van het huidige programma Beter Benutten, het vervolg en de doelstelling om de
werkwijze verankeren, wordt ondersteuning gevraagd. Hieronder een opsomming van de gevraagde
activiteiten en op te leveren producten. Wij verzoeken u om dit terug te laten komen in uw offerte.

 1. Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van het IMMA-team dat zich binnen de

programmadirectie bezig houdt met de structurele verankering van de IMMA-werkwijze. Denk
hierbij aan organiseren en bijwonen van overleggen, najagen van acties, opstellen van een
producten-overzicht, maken van planningen en opstellen van memo’s.

 1. In de rol van procesbegeleider en -regisseur, met de regio’s en marktpartijen samenwerken om

tot plannen van aanpak (PvA) te komen. Denk hierbij aan regievoering en advisering in het
ontwikkeltraject met betrekking tot inhoud, techniek, proces en besluitvorming.

 1. Regievoering en advisering bij de uitvoering van de PvAs onder IMMA. Denk hier aan

overleggen met marktpartijen en regio’s, najagen van acties, notulen, plannen, bijhouden van
afsprakenlijsten en reviewen van opgeleverde producten.

 1. Ondersteuning van het IMMA-team, waarbij met de marktpartijen en regio’s ontwikkelen van

IMMA-producten. De contacten met een regio onderhouden en in samenwerking met de regio
komen tot een implementatie van projecten waarmee de regio de doelstelling van het vervolg
van Beter Benutten kan realiseren.

 1. Participatie in overleggen met de programmateams binnen Beter Benutten. Denk hierbij aan

regiobreed IMMA-, opdrachtgevers- en stuurgroepoverleg.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten