Beschikkingverlener bodem

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
26-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Groningen
Reacties
0
Bekeken
173
Status
Gesloten
Referentie
BCIHN008999

Omschrijving

De afdeling Omgeving en Milieu
De afdeling Omgeving en Milieu (O&M) is ontworpen als projectorganisatie. Onderdeel daarvan is het programma Bodem & Ondergrond. De uitgangspunten van de afdeling zijn onder andere het realiseren van kwaliteitsverbetering op de provinciale milieutaken, waaronder ook beleidsvorming, duurzame ontwikkeling, energie en energiebesparing, het versterken van integraliteit (tussen afdelingen en met de Omgevingsdienst), het versterken van werken in de keten en het vergroten van de doelmatigheid in de wijze van organiseren (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven en belegd). Naast deze uitgangspunten geeft de afdeling ook invulling aan de nieuwe rol t.a.v. de Omgevingsdienst, te weten die van opdrachtgever.

Het meerjarenprogramma bodem en ondergrond
De uitgangspunten voor het programma Bodem & Ondergrond staan beschreven in het provinciale meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2015-2019 (MJP). Het MJP beschrijft de achtergronden, (sub)doelen en provinciale rol en ambities van het bodem- en ondergrondbeleid. Het MJP biedt een kader voor de uitvoering van onze wettelijke taken, bestuurlijke afspraken en verplichtingen en beleidsdoelen en relateert deze aan de beschikbare middelen. De concrete acties/projecten die in dit MJP worden benoemd moeten de doelstelling(en) van het bodembeleid haalbaar maken.

Bodemsanering
De provincie Groningen is bevoegd gezag wet bodembescherming (o.a. beschikkingverlener) en budgethouder voor de beschikbare bodemsaneringsgelden. Bij de invulling van onze wettelijke taken streven wij naar een optimaal gebruik van de flexibiliteit die de Wbb biedt en naar korte doorlooptijden.

De bodem is in onze provincie overwegend schoon. Toch is er soms sprake van bodemverontreiniging. De bodem kan verontreinigd zijn in de historische kernen, bij wierden, wegbermen, boezemkades en op ca. 10.000 locaties waar in het verleden mogelijk bodemvervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden. Slechts in een enkele situatie geeft de aanwezige bodemverontreiniging aanleiding tot onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Uitgangspunt is dat de bodem geschikt dient te zijn voor het gebruik ervan en er geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. Bij ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. locatieontwikkeling, bouwactiviteiten) moet de bodemkwaliteit in overeenstemming zijn mét, of worden gebracht óp, het niveau ‘geschikt voor het gebruik’. Is er sprake van onaanvaardbare risico’s dan dienen deze zo spoedig mogelijk worden weggenomen. Dit betekent dat ook in deze programmaperiode 2015-2019 onderzoeken en saneringen worden uitgevoerd, waarbij een wettelijke verantwoordelijkheid (o.a. vangnetfunctie) blijft gelden voor de provincie.

Kandidaat omschrijving
Wat vragen wij
Voor het programmaonderdeel Bodem & Ondergrond vragen wij voor het onderdeel Bodem een beschikkingverlener bodemsanering.

Voor deze taak is het hebben van een relevante HBO opleiding op het werkgebied en een ruime ervaring met het opstellen van beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming een vereiste. Daarnaast:
heb je ervaring met het werken in een ambtelijke omgeving;
ben je resultaatgericht;
beschik je over technische inhoudelijke kennis op het gebied van de bodem en in het bijzonder de uitvoering bodemsanering;
ben je op de hoogte van de relevante wet en regelgeving bij de aanpak van bodemverontreiniging en ontwikkelingen daarbinnen;
ben je oplossingsgericht en doe je dit op een creatieve manier.

Inhoudelijke CV eisen
U bent op de hoogte van de relevante wet en regelgeving bij de aanpak van bodemverontreiniging en ontwikkelingen daarbinnen.
U hebt ervaring met het werken in een ambtelijke omgeving.
U beschikt over technische inhoudelijke kennis op het gebied van de bodem en in het bijzonder de uitvoering bodemsanering.
U hebt een relevante HBO-opleiding

Startdatum
04-01-2016
Einddatum
04-07-2016
Uren per week, min
16
Uren per week, max
16
Uren per dag
8

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten