Beschikkingverlener bodem

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
26-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Groningen
Reacties
0
Bekeken
328
Status
Gesloten
Referentie
IGB50918945

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2514 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een beschikkingverlener met ruime ervaring met het opstellen van beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming.

Wie?

Onze opdrachtgever is een provincie.

U bent werkzaam voor de afdeling Omgeving en Milieu (O&M). De afdeling is ontworpen als projectorganisatie. Onderdeel daarvan is het programma Bodem & Ondergrond. De uitgangspunten van de afdeling zijn onder andere het realiseren van kwaliteitsverbetering op de provinciale milieutaken, waaronder ook beleidsvorming, duurzame ontwikkeling, energie en energiebesparing, het versterken van integraliteit (tussen afdelingen en met de Omgevingsdienst), het versterken van werken in de keten en het vergroten van de doelmatigheid in de wijze van organiseren (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven en belegd). Naast deze uitgangspunten geeft de afdeling ook invulling aan de nieuwe rol ten aanzien van de Omgevingsdienst, te weten die van opdrachtgever.

De uitgangspunten voor het programma Bodem & Ondergrond staan beschreven in het provinciale meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2015-2019 (MJP). Het MJP beschrijft de achtergronden, (sub)doelen en provinciale rol en ambities van het bodem- en ondergrondbeleid. Het MJP biedt een kader voor de uitvoering van de wettelijke taken, bestuurlijke afspraken en verplichtingen en beleidsdoelen en relateert deze aan de beschikbare middelen. De concrete acties / projecten die in dit MJP worden benoemd moeten de doelstelling(en) van het bodembeleid haalbaar maken.

De provincie is bevoegd gezag Wet bodembescherming ((Wbb) onder andere beschikkingverlener) en budgethouder voor de beschikbare bodemsaneringsgelden. Bij de invulling van de wettelijke taken streven zij naar een optimaal gebruik van de flexibiliteit die de Wbb biedt en naar korte doorlooptijden.

De bodem in de provincie is overwegend schoon. Toch is er soms sprake van bodemverontreiniging. De bodem kan verontreinigd zijn in de historische kernen, bij wierden, wegbermen, boezemkades en op circa 10.000 locaties waar in het verleden mogelijk bodemvervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden. Slechts in een enkele situatie geeft de aanwezige bodemverontreiniging aanleiding tot onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s.

Uitgangspunt is dat de bodem geschikt dient te zijn voor het gebruik ervan en er geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. Bij ruimtelijke ontwikkelingen (onder andere locatieontwikkeling, bouwactiviteiten) moet de bodemkwaliteit in overeenstemming zijn mét, of worden gebracht óp, het niveau ‘geschikt voor het gebruik’. Is er sprake van onaanvaardbare risico’s dan dienen deze zo spoedig mogelijk worden weggenomen. Dit betekent dat ook in deze programmaperiode 2015-2019 onderzoeken en saneringen worden uitgevoerd, waarbij een wettelijke verantwoordelijkheid (onder andere vangnetfunctie) blijft gelden voor de provincie.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U stelt beschikkingen op in het kader van de Wet bodembescherming en toetst de aanvraag aan de hand van de geldende wet- en regelgeving.

 • U zet onderzoeken en vooronderzoeken in gang met betrekking tot de juridische en technische aspecten van de beschikking.

 • U bent aanspreekpunt voor de aanvrager en benadert de betreffende aanvrager wanneer nodig.

 • U bewaakt het gehele proces omtrent de aanvraag van de beschikking.

 • U bent verantwoordelijk dat de beschikkingsaanvraag binnen de gestelde termijn wordt afgehandeld.

Eisen

 • U beschikt over een relevante hbo-opleiding op het werkgebied.

 • U hebt een ruime ervaring met het opstellen van beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming.

 • U bent op de hoogte van de relevante wet en regelgeving bij de aanpak van bodemverontreiniging en ontwikkelingen daarbinnen.

 • U hebt ervaring met het werken in een ambtelijke omgeving.

 • U beschikt over technische inhoudelijke kennis op het gebied van de bodem en in het bijzonder de uitvoering bodemsanering.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Groningen

Wanneer?

De functie is per januari parttime beschikbaar voor 16 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste  eind juni 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 6 november aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten