Subsidiethema 2015 De inclusieve arbeidsmarkt de rol van de werkgever

Intermediair
FlexAmbt
Geplaatst op
29-10-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Nee
Reacties
2
Bekeken
820
Status
Gesloten

Omschrijving

Een inclusieve arbeidsmarkt en participatie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in werk vereist dat werkgevers ruimte (kunnen) maken voor deze groep werknemers. Er zijn tal van studies verschenen over de ervaringen van werkgevers en hun bereidheid om mensen met een beperking aan te nemen. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat meerdere factoren een rol spelen bij plaatsing van werknemers met beperkingen, zowel aan de kant van de werkgever als die van de werknemer en toeleverancier. Zo blijkt uit verschillende studies dat veel werkgevers vanuit sociaal maatschappelijke motieven ruimte creëren voor werknemers met beperkingen2. Tegelijkertijd geven echter veel werkgevers aan moeite te hebben met plaatsen van werknemers met beperkingen, omdat zij niet weten wat mogelijk is en geen geschikte functies hebben voor de doelgroep3. Wanneer er eenmaal een match tot stand is gekomen tussen werk en werknemer blijken, naast het functioneren van de werknemer, de juiste begeleiding en draagvlak en cultuur op de werkvloer van essentieel belang voor een duurzame arbeidsrelatie4. Het algemene beeld dat uit al deze studies naar voren komt is vooral dat het creëren van werkplekken, het aannemen en duurzaam in dienst houden van werknemers met beperkingen een moeizaam proces is. In de monitoring en evaluatie van de pilot Meer werplekken bij werkgevers5 is dit proces in kaart gebracht.

De onderzoekers onderscheiden de volgende vier fasen

 • Fase 1: het afwegingsproces van de werkgever, met als resultaat de intentie van een beslisser en de collega werknemers om in het bedrijf mensen met een beperking aan te nemen passend bij de cultuur en ambitie van het bedrijf ;

 • Fase 2: de voorbereiding van de werkgever en de collega werknemers op de werving en aanname en de voorbereiding van de werknemer met beperking op werken bij een reguliere werkgever ;

 • Fase 3: de werving en selectie, met als resultaat een goede match tussen werknemer en het de bedrijfscultuur, het werk en de collega werknemers;

 • Fase 4: de arbeidsrelatie tussen een reguliere werkgever, de collega werknemers en een werknemer met een beperking, met als resultaat een duurzame arbeidsrelatie6

Hoewel nuancering en verfijning van dit proces mogelijk is, is dit proces voor het doel van dit subsidiethema voldoende in kaart gebracht. Dit subsidiethema focust op de vraag wat werkgevers
2 Zie
Het doel van dit subsidiethema is inzicht te krijgen in de elementen van een goede match en daarmee werkgevers kennis aan te reiken die ze in de praktijk kunnen inzetten. Daarmee beoogt dit subsidiethema ook de kennislacunes op het terrein van matching tussen werkgevers en werknemers met een arbeidsbeperking op te sporen en in te vullen. Dit moet leiden tot een product dat werkgevers helpt om vast te stellen of en hoe zij arbeidsplaatsen voor werknemers met een arbeidsbeperking kunnen creëren binnen hun bedrijf.
Het subsidiethema is er niet op gericht om in algemene zin motieven van werkgevers en succes- en faalfactoren bij werving en aanname van werknemers met beperkingen in kaart te brengen. Voorop staat dat het onderzoek een bruikbaar eindproduct moet opleveren. Dit kan de vorm van een instrument krijgen, maar is niet noodzakelijk. We nodigen onderzoeksbureaus uit te komen met ideeën om aan deze eis van een bruikbaar eindproduct tegemoet te komen.

Mogelijke vragen die in het onderzoek aan de orde kunnen komen zijn

1 Welke methoden zijn bekend om bedrijven te ondersteunen bij inzet van mensen met een arbeidsbeperking? Wat is bekend over de effectiviteit van deze methoden?

 1. Wat is een goede match? Welke elementen, naast aanpassingen in werk en werkplek, zijn daarbij belangrijk? Welke elementen zijn bewezen effectief?

 2. Hoe kan een werkgever inzicht krijgen in de elementen van een goede match voor het eigen bedrijf en hoe kan hij deze beïnvloeden?

 3. Hoe kunnen de antwoorden op deze vragen vertaald worden naar praktische handvatten of tools voor werkgevers in de verschillende fasen, zodat dit werkgevers praktisch ondersteunt bij matching en aanname van werknemers met beperkingen?

In principe betreft deze oproep bovenstaande onderzoeksvragen. Het is echter mogelijk om bovenstaande vragen aan te vullen, mits dit goed is onderbouwd. OPDRACHTGEVER nodigt onderzoeksbureaus expliciet uit om op basis van bovenstaande vragen te komen met creatieve en innovatieve onderzoeks- en projectplannen. Projecten zullen alleen gehonoreerd worden als duidelijk is dat het project haalbaar is, er wordt voortgebouwd op bestaande kennis en de resultaten breed toepasbaar zijn.
Onderzoekssubsidies zijn niet bedoeld om een concrete vraag van OPDRACHTGEVER op een door OPDRACHTGEVER bedachte wijze te beantwoorden. Ze zijn wel bedoeld om een impuls te geven aan onderzoeksprojecten die anders waarschijnlijk niet uitgevoerd zouden kunnen worden, of aan projecten die nieuwe inzichten kunnen genereren. Daarbij wordt nadrukkelijk aan onderzoeksinstellingen de mogelijkheid geboden projecten op creatieve, vernieuwende of verrassende wijze vorm te geven. Denk daarom goed na over wat het project dat u voorstelt voor toegevoegde waarde heeft en hoe het optimaal ingericht kan worden. Ga daarbij verder dan de suggesties die bij de bekendmaking van het subsidiethema door OPDRACHTGEVER worden gegeven. Zorg dat u een eigen stempel op het project drukt.
Voor het in deze startnotitie beschreven subsidiethema honoreren we maximaal 2 subsidieaanvragen. Indien geen van de aanvragen voldoet aan de vermelde criteria, zal er geen subsidie worden verstrekt.
Het onderzoeksproject dient uiterlijk in juli 2016 afgerond te kunnen worden, tenzij onderbouwd kan worden dat een langere doorlooptijd nodig is. De subsidieaanvrager dient een haalbare planning van het project te maken. De richttijd voor het project is een half jaar, maar hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken. De haalbaarheid dient voorop te staan.
In het algemeen geldt dat het mogelijk is om expertises van verschillende onderzoeksinstellingen te combineren en expliciet de samenwerking te zoeken bij de uitvoering van een project binnen dit subsidiethema.
Gezien de huidige takenpakket van OPDRACHTGEVER, is het niet mogelijk veel capaciteit voor het subsidieproject te leveren. Incidentele deelname van enkele uitvoerend professionals, mits in overleg, is wel mogelijk. Als de subsidieaanvrager capaciteit
Informatie t.a.v. opbrengsten van het onderzoek

 • Het subsidieonderzoek dient minimaal te worden afgerond met een eindrapport. Het eindrapport is eigendom van de subsidieaanvrager. Het eindrapport is openbaar.

 • OPDRACHTGEVER ontvangt het eindrapport zowel in print als in digitale opmaak (zowel in Word als pdf).

 • De voor het onderzoek verzamelde gegevens worden verstrekt aan OPDRACHTGEVER.

 • In publicaties vermeldt de subsidieaanvrager altijd dat zij subsidie van OPDRACHTGEVER heeft ontvangen.

 • Aanvrager is bereid samen met OPDRACHTGEVER minimaal 1 publicatie of presentatie over het project te verzorgen.

Aanvraagprocedure in twee rondes

OPDRACHTGEVER hanteert ten aanzien van dit subsidiethema een aanvraagprocedure in twee rondes

 • Ronde 1: beknopte aanvraag in de vorm van een open inschrijving.

 • Ronde 2: aangevulde aanvraag na selectie, met vooraf de mogelijkheid tot een gesprek.

Het voorliggende document betreft ronde 1. Geïnteresseerde onderzoeksinstellingen kunnen een beknopte aanvraag indienen. Eventuele vragen kunnen schriftelijk worden gesteld en de antwoorden zijn openbaar. Vragen die via andere wegen worden gesteld, zullen niet worden beantwoord. OPDRACHTGEVER bekijkt welke beknopte aanmeldingen het beste voldoen aan de bovenstaande criteria. De bijbehorende instellingen krijgen de mogelijkheid tot een gesprek met OPDRACHTGEVER over het onderzoeksplan. De inhoud van het gesprek is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met de andere aanvragers. Mocht een gesprek echter aanleiding geven tot wijzigingen in de startnotitie, dan wordt dit vermeld bij publicatie van ronde 2.
Ronde 2 is in principe alleen bedoeld voor de vanuit ronde 1 als meest kansrijk aangewezen voorstellen. Ronde 2 begint met het plaatsen van een bijgewerkte startnotitie op OPDRACHTGEVER Marktplaats, nadat de gesprekken tussen OPDRACHTGEVER en de onderzoeksinstellingen hebben plaatsgevonden. De instellingen/onderzoekers kunnen dan een verder uitgewerkt/aangevuld onderzoeksvoorstel indienen. Op basis hiervan selecteert OPDRACHTGEVER de onderzoeksinstelling(en) aan wie subsidie wordt toegekend.
Wij verzoeken de aanvragers deze procedure te volgen en niet via andere wegen contact te
Ben jij de onderzoeker die dit zit zitten dan lever ik je graag de documentatie aan te voorbereiding op deze opdracht. Graag uw reactie voor 19 november 2015.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  01-11-2015 22:46
  Plaats
  Westzaan

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-11-2015 11:42
  Plaats
  Laag-Keppel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten