Project-programmamanager

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
02-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
2
Bekeken
404
Status
Gesloten
Referentie
1214

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Rol Project-programmamanager
Werkniveau Senior
Locatie Gouda
Startdatum Zo snel mogelijk
Einddatum 31-12-2015
Aantal uren per week 36 uur
Publicatiedatum 02-11-2015
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

De Directie Informatievoorziening (DI) is de ICT regie organisatie voor DJI. De directie zorgt vooreen toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI organisatie. Derhalve ligt de aansturing van leveranciers en de integratie van de oplossingen (architectuur en procesintegratie) bij deze directie. De directie staat ten dienste van haar (zeerdiverse) opdrachtgevers. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in deIboard, die op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financieringvan de diverse projecten goed in de gaten houdt. Belangrijkste leverancier voor DI is het SharedService Centrum ICT (SSC-I), de interne leverancier van ICT-voorzieningen voor DJI. De afdeling Programma’s & Projecten (P&P) realiseert ICT projecten voor DJI en ketenpartnersvan DJI op een projectmatige wijze, gebruikmakend van methoden en technieken die zowelvoortgang als projectbeheersing bieden.

Projectsturing
De sturing vanuit de organisatie op de verschillende ICT projecten is gebundeld in een beperkt aantal stuurgroepen, per bedrijfsdomein. Zo zijn er o.a. stuurgroepen voor de domeinen Detentie en Verblijf, voor Zorg en voor deeldomeinen op het gebied van Bedrijfsvoering. Deze sturing zet zich binnen de afdeling Programma’s & Projecten door. Hier zijn de projecten verdeeld in projectclusters, gebaseerd op de stuurgroepen. Deze projectclusters worden gemanaged door de Project Deliverymanager.

De Project Deliverymanager valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling Programma’s en Projecten (P&P) van de Directie Informatievoorziening (DI). De ProjectDeliverymanager maakt deel uit van het managementteam van de afdeling.
De ProjectDeliverymanager is verantwoordelijk voor het managen van omvangrijke (ICT-) projecten/programma’s gericht op ((inter)departementale) primaire- dan wel organisatorische vraagstukken, vaak sterk verweven met het strategisch beleid (op primaire of ondersteunende vakgebieden). Deze projecten/programma’s worden dan ook sterk beïnvloed door verschuivingen in beleidsdoelstellingen.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

academisch werk- en denkniveau
ruime ervaring in de rol als project-/programma-manager van complexe multidisciplinaire ICT-projecten, zowel binnen de overheid als in het bedrijfsleven.
relevante ervaring met het uitvoeren van ICT projecten in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie;
aantoonbare leidinggevende capaciteiten in verandertrajecten en de (functionele) aansturing van professionals en specialisten;
inzicht in het strategisch beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen programma’s/projecten;

Functiewensen (is een pré in de selectie)

kennis en ervaring binnen de DJI organisatie én binnen het domein van Veiligheid en Justitie is een pré.
kennis van programma- en projectmanagement-methodieken en – technieken zoals MSP, Prince2, Scrum, Agile, en T-Map (Next);
kennis van financieel-economische (Rijks)processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en Rijksbegrotingscyclus;

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

is lever-verantwoordelijk voor de project-/ programmadoelstellingen, het creëren van (rand)voorwaarden en het zorg dragen voor het opstellen en realiseren van de (meerjaren)project-/ programmaplannen en -begroting;
bestuurt programma’s/ projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg);
inventariseert en (her)structureert zo nodig (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, bepaalt de samenhang en relaties, en relateert deze aan de project-/programmadoelen
levert een bijdrage aan de projectvoorstellen van Informatiemanagers.
schakelt (markt)partijen in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen;
is procesverantwoordelijk voor het (doen) actualiseren van business cases en periodieke
rapportages;
draagt zorg voor de afbouw en afronding van programma/projecten, en de internalisatie en
inbedding (van effecten) in de bestaande organisatie;
stuurt op bedrijfsvoeringaspecten en draagt daarbij zorg voor een efficiënte inzet van mensen en
middelen, de toegekende budgetten en een nauwgezette (voortgangs)bewaking, kwaliteitsbewaking en monitoring;
draagt zorg voor het doen uitvoeren van onafhankelijke (externe) audits, risicoanalyse en het
risicomanagement;
regisseert en coördineert de sturing op de kwaliteit van de projectinformatie en rapporteert
hierover zelfstandig aan het management van de Directie Informatievoorziening, de stuurgroepen, lijnmanagers en aan de Hoofddirectie. Hij doet dit door het uitbrengen van
adviezen, het organiseren van en deelnemen aan bestuurlijk overleg en afstemming en het (doen)
opstellen van jaarplannen en periodieke rapportages;
maakt analyses van de relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventariseert standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen
vertaalt ontwikkelingen in de omgeving (bestuurlijk, organisatorisch, wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) naar consequenties voor programma’s/projecten;
typeert en beïnvloedt de omgeving (intern en extern), onderhandelt, creeër draagvlak en betrekt
relevante actoren;
is in staat DJI/DI op strategisch/tactisch niveau te vertegenwoordigen, netwerken op te bouwen, te onderhouden en te gebruiken;


GEDRAGSKENMERKEN

Organisatiesensitiviteit
Bestuursensiviteit
Aansturen organisatie
Plannen en organiseren
Creativiteit
Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beïnvloeding
Oordeelsvorming
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Motiveren
Communicatieve en adviesvaardigheden

EXTRA INFORMATIE

Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij de Rijksoverheid mogen binnen twee jaar niet aangeboden worden.

CV's van partijen die belanghebbende zijn bij projecten in aanbesteding (bijv. BVJ) kunnen niet in
behandeling worden genomen.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  02-11-2015 13:00
  Plaats
  Capelle aan den Ijseel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-11-2015 21:41
  Plaats
  Amersfoort

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten