Senior Projectmanager

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
02-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Odijk
Reacties
0
Bekeken
439
Status
Gesloten
Referentie
30151382

Omschrijving

Senior Projectmanager

Standplaats
Odijk

Startdatum
04-01-2016

Einddatum
31-07-2016

Optie tot verlenging
Ja, in overleg

Uren per week
36 uur, verdeeld over 4 a 5 dagen

Opdracht omschrijving
De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het bedrijf(PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector PPI bestaat uit de teams: Project-, Programma- en Interim management, Projectondersteuners, Project en Programma Office en het Projectenbureau. De sector levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de organisatie. Deze programma's en projecten richten zich op de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten/diensten.

Doelstelling
Uitvoeren van diverse IV gerelateerde projecten.

Verantwoordelijkheden
Ja, je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening.
Draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige taken
Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever IV oplossingen en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden).
Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie en externe partners om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen.
Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project
Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.
Je coacht en begeleidt medewerkers binnen je project in hun vakinhoudelijke ontwikkeling.

Leidinggevende taken
Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen danwel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren.
Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.
De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project.

Contacten
Ja, leveranciers van hard en software, leveranciers van diensten. Projectmedewerkers, collega's van andere lijn afdelingen.

Opleiding
Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding is een eis.
Een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica of technische bedrijfskunde is een wens.
De behaalde Prince2, CAPM, PMP of MSP Foundation certificering is een wens.
De behaalde IPMA C certificering is een wens.

Werkervaring
In de afgelopen 10 jaar minimaal 8 jaar relevante ervaring als projectmanager binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis.
In de afgelopen 10 jaar minimaal 8 jaar relevante ervaring met het operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (bijvoorbeeld beheerders, analisten, ontwikkelaars). Deze ervaring moet zijn opgedaan binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis.
In de afgelopen 10 jaar minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van ICT en of IM oplossingen zoals vernieuwingen, beheer, softwareontwikkeling, enz. Dit is een eis.
Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement in de organisatie is een wens.
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement binnen de overheid is een wens.
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de projectmanagement methodiek IPMA C is een wens.
Aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox is een wens.

Competenties
Kerncompetenties
•Organisatiesensitiviteit
•Klantgerichtheid
•Overtuigingskracht
•Organiseren
•Netwerken

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
data volgen
Terugkoppeling offertes
19-11-2015
Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

15 %

Gewicht van kwaliteit

85 %

Uitleg gunningscriteria

Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de organisatie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 4-1-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-7-2016 voor 36 uur per week, verdeeld over 4 a 5 dagen
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Maakt u geen gebruik van bijgevoegde template ZAL uw bieding terzijde worden gelegd. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template Algemeen 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:
•Organisatiesensitiviteit
•Klantgerichtheid
•Overtuigingskracht
•Organiseren
•Netwerken
Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

In de afgelopen 10 jaar minimaal 8 jaar relevante ervaring als projectmanager binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat

Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding is een eis. Een kopie van het behaalde examendiploma dient te worden bijgevoegd bij uw aanbieding.

In de afgelopen 10 jaar minimaal 8 jaar relevante ervaring met het operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (bijvoorbeeld beheerders, analisten, ontwikkelaars). Deze ervaring moet zijn opgedaan binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat

In de afgelopen 10 jaar minimaal 8 jaar relevante, aantoonbare werkervaring met de implementatie van ICT en of IM oplossingen zoals vernieuwingen, beheer, softwareontwikkeling, enz. Dit is een eis.
Licht uw ervaring toe in een aparte motivatie. Benoem hierin duidelijk wat de begin- en einddatum van het project was, wat uw functie was, wat de omvang van het project was, de complexiteit van het project, wat uw verantwoordelijkheden waren en wat het behaalde resultaat was.

Inhoudelijke CV wensen
40 %
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de projectmanagement methodiek IPMA C is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.
Licht uw ervaring met de IPMA projectmanagement methodiek toe in een aparte motivatie en benoem hierin duidelijk wat de begin- en einddatum van het project was, wat uw functie was, wat de omvang van het project was, de complexiteit van het project, wat uw verantwoordelijkheden waren en wat het behaalde resultaat was.

Score verdeling

Bij niet aangetoond of minder dan 1 jaar - 0/5

Bij 1 tot 2 jaar

1/5

Bij 2 jaar tot 3 jaar

2/5

Bij 3 jaar tot 4 jaar

3/5

Bij 4 jaar tot 5 jaar

4/5

Bij 5 jaar of meer

5/5

15 %
De behaalde IPMA C certificering is een wens. Een kopie van het behaalde certificaat dient te worden bijgevoegd bij de inschrijving.
15 %
Een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica of technische bedrijfskunde is een wens. Een kopie van het behaalde diploma dient te worden bijgevoegd bij de inschrijving.
15 %
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement binnen de overheid is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.

Score verdeling

Bij niet aangetoond of minder dan 1 jaar - 0/5

Bij 1 tot 2 jaar

1/5

Bij 2 jaar tot 3 jaar

2/5

Bij 3 jaar tot 4 jaar

3/5

Bij 4 jaar tot 5 jaar

4/5

Bij 5 jaar of meer

5/5

5 %
De behaalde Prince2, CAPM, PMP of MSP Foundation certificering is een wens. Een kopie van het behaalde certificaat dient te worden bijgevoegd bij de inschrijving.
5 %
Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement in de organisatie is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.
5 %
Aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Benoem in het CV duidelijk bij welke organisatie en van wanneer tot wanneer deze ervaring is opgedaan.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief donderdag 7 november 17:00 uurtarief

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten