Adviseur Regie Vernieuwing SCO platform

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
05-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
32
Status
Gesloten
Referentie
1239

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten

Omschrijving

Rol

Adviseur Regie Vernieuwing SCO platform

Werkniveau

Senior

Locatie

Den Haag

Startdatum

16-11-2015

Einddatum

31-12-2016

Aantal uren per week

16

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

09-11-2015

PROJECTINFORMATIE

In het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2020 staat: ‘Als medewerker bij het Rijk bent u zelf verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Wie regelmatig van functie of werkomgeving verandert, blijft aantrekkelijk op de arbeidsmarkt’. Medewerkers zijn daarbij verantwoor¬delijk voor hun eigen ont¬wikkeling en loop¬baan, maar dienen ook de kans te krijgen en gestimu¬leerd te worden hiermee aan de slag te gaan en blijven. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen van belang voor de medewerker. Het draagt ook bij aan het aanpassingsvermogen van het Rijk.

Als de medewerker verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid, dan is het belangrijk dat de rijksbrede informatie op gebied van loopbaanmogelijkheden toe-gankelijk is. Binnen het HR-domein van het Rijk zijn vele systemen en online instrumenten te onderscheiden die tot doel hebben om het werken aan duurzame inzetbaarheid door medewerkers te ondersteunen. Voorbeelden zijn: Werken voor Nederland, Mobiliteitsbank, Rijkstalentencentrum en Functiegebouw Rijk. Het platform Carriëre Sites Overheid (CSO-platform) bundelt meerdere van deze sites voor werving en selectie van overheidspersoneel. Het doel is dit platform en de verschillende toepassingen voor de ondersteuning van (toekomstige) medewerkers en managers de komende jaren te vernieuwen.

Het streven van de opdrachtgever, het Expertise Centrum Organisatie & Personeel (EC O&P), daarbij is het creëren van die vanzelfsprekende en aansprekende digitale omgeving voor het Rijk waar:

 1. medewerkers meer grip krijgen op hun loopbaan, kunnen laten zien wie ze zijn, wat ze in huis hebben en waar hun belangstelling ligt;

 2. de arbeidsmarkt transparant is en de weg naar ander werk voor alle functie¬niveaus, voor vast en tijdelijk, toegankelijk en eenvoudig vindbaar is, niet alleen via het loopbaanportaal maar ook via de in ontwikkeling zijnde app voor mobiliteit;

 3. werk en talent optimaal transparant is en elkaar vindt, resulterend in interne mobiliteit binnen het Rijk;

 4. medewerkers zelf op zoek kunnen naar of gevonden worden voor (tijdelijk) werk en managers op zoek kunnen gaan, al dan niet met ondersteuning naar (tijdelijke) capaciteit;

 5. de opgedane kennis en ervaring gebundeld, geborgd en actief verspreid wordt binnen het Rijk.

Doel van de functie
De opdrachtgever staat samen met de andere betrokken organisaties voor de uitdaging om een succesvol en beheersbaar traject in te richten dat de (toekomstige) medewerkers, sollicitanten en managers goed ondersteunt in het werven, selecteren en begeleiden van medewerkers gedurende hun carrière bij de overheid.

De senior adviseur is verantwoordelijk voor

 1. Het uitwerken van de meerjarige oplossingsrichting en aanpak zodanig dat de opdrachtgever met de andere betrokken partijen het daarvoor benodigde programma en/of portfolio van projecten kan inrichten en besturen. De adviseur stelt de daarvoor geschikte managementproducten (beslisdocumenten) op; een ProjectStartDocument (PSD) en ProjectStartArchitectuur PSA).

 2. Het opstellen van de bijpassende verwervingsstrategie met bijbehorende tijdlijnen (marsroute).

 3. Ondersteuning en advisering van de opdrachtgever bij de uitvoering van de gekozen aanpak en verwerving.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Functioneert op HBO/academisch niveau.

 • Bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met complexe meer-partijen situaties.

 • Sterk netwerk binnen de overheid.

 • Kennis van actuele en toekomstige ontwikkelingen rond overheidsportalen en portaaltoepassingen.

 • Ruime ervaring met governance en het inrichten en aansturen van programma- of projecten.

 • Kennis van methoden/technieken/standaarden voor programma- en project-management zoals MSP en PRINCE2.

 • Kennis en ervaring met verwerving van ICT middelen, bij voorkeur portaaltechnologie, en/of ICT-deskundigheid.

 • Kennis en ervaring van het CSO platform is een pré.

 • Kennis en ervaring met het uitvoeren van marktconsultaties, i.c. ICT-Haalbaarheidstoetsen.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Taken

 • Opstellen van Project Start Document (PSD en Project Start Architectuur PSA)

o Het uitwerken van het doel, de aanpak, programma- of projectorganisatie en de fasering
o Het uitwerken van de oplossingsrichting voor de vernieuwing van het CSO-platform en de verschillende componenten, zodanig dat aanpak en verwerving binnen de gestelde kaders uitvoerbaar zijn.

 • Opstellen verwervingsstrategie en bijbehorende tijdlijnen (marsroute)

o Het, binnen de daarvoor geldende kaders voor inkoop, zodanig uitwerken van de verwerkingstrategie dat het vernieuwde platform in afgebakende delen in een haalbare fasering door de opdrachtgever en categoriemanager in de markt gezet kan worden.

 • Ondersteuning en advisering bij de uitvoering

o Opstellen van selectieleidraad en uitvoeren van selectie(s) van marktpartijen.
o Opstellen van voortgangsrapportage, risicoanalyses en voorstellen voor te nemen maatregelen ten aanzien van de inrichting en uitvoering van de vernieuwing.

GEDRAGSKENMERKEN

 • Visie

 • Strategisch handelen

 • Plannen en organiseren

 • Overtuigingskracht

 • Sturen op resultaat

 • Omgevingsbewustzijn

 • Netwerkvaardigheid

 • Snel schakelen

EXTRA INFORMATIE

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten