Kostendeskundige

Opdrachtgever
Detabase
Geplaatst op
25-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Zwolle
Reacties
0
Bekeken
29
Status
Gesloten

Omschrijving

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja

Duur

12 maanden

Startdatum

04-01-2016

Optie op verlenging

Onbekend

Locatie

Zwolle

Uren per week

36 uur

Werkzaamheden
Kostendeskundige

Beschrijving van de eenheid en het team (denk aan doelen en taken)
De eenheid Project- en Programmamanagement is er op gericht om in opdracht van opdrachtgevers (bestuurlijk / ambtelijk) of opdrachtnemers provinciale opgaven te realiseren. De eenheid kent twee teams, Projecten (PPMP) en Grondzaken (PPMG). Het team PPMG werkt als opdrachtnemer van projecten en programma’s. PPMG is daarnaast, vanuit haar reguliere taak, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het grondbeleid, het beheren van de grondvoorraad en het voeren van risicomanagement op de provinciale gronden. De functie valt binnen het team PPMP, dat hoofdzakelijk bestaat uit programmaleiders, projectleiders en projectsecretarissen. Zij geven uitvoering aan een aantal grote provinciale projecten en programma’s zoals Ontwikkelopgave EHS/Natura2000, IJsseldelta Zuid, Innovatiedriehoek, Ruimte voor de Vecht en realisatie van Kwaliteit van Overijssel. Deze programma’s zijn direct gerelateerd aan de kerntaken van de provincie op het gebied van onder andere Ruimtelijke Ordening, Natuur, Economie en Milieu

Projectteam

De Ontwikkelopgave EHS/Natura2000 wordt aangestuurd vanuit een programmabureau, de projecten worden bemenst vanuit een projectenbureau. Het programma is ingericht via Integraal Project Management (IPM)-rollen, zowel op programmaniveau als binnen de projecten. We onderscheiden de rollen van managers kennis/techniek, omgeving en contract, naast projectbeheersing en projectmanagement. Grondzaken is toegevoegd aan deze IPM-rollen en heeft een aparte plek gekregen binnen het programma.

Projectdoel: Zie beneden

Inhoud van het project

De provincie Overijssel staat de komende jaren voor een grote opgave in het landelijk gebied, de Ontwikkelopgave EHS/Natura2000. Via dit programma wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die nodig zijn voor een goed evenwicht tussen economie en ecologie in 24 Natura2000-gebieden. Het wettelijk kader bestaat uit de Wet PAS, Programmatische Aanpak Stikstof en de Europese regeling Natura2000. De maatregelen moeten er toe leiden dat de natuurkwaliteit wordt verbeterd, soortendiversiteit wordt beschermd en de effecten van de stikstofuitstoot van bestaande activiteiten (b.v. landbouw en verkeer) op de natuur worden verminderd. Deze vermindering geeft vervolgens weer (wettelijke) ruimte voor het toestaan van uitbreiding of nieuwe activiteiten in het landelijke gebied.

Voor de vormgeving van de maatregelen en de uitvoering ervan is draagvlak in het betreffende gebied nodig. Hiertoe worden de relevante partijen betrokken bij de planvorming via een gebieds(ontwikkelings)proces.
Provincie Overijssel werkt daarbij intensief samen met haar partners in het landelijk gebied. Soms stuurt de provincie een gebiedsproces aan, en soms doet een van de partners dat.

Projectfasering: 2015 – 2021 1e fase

Functieomschrijving

De Kostendeskundige is er voor verantwoordelijk dat binnen de gebiedsprojecten een deugdelijke kostenraming volgens de SSK-methodiek wordt opgesteld. Meestal zal een extern advies-/ingenieursbureau deze ramingen maken. De SSK-raming vormt de basis voor de realisatiefase. Dan worden opdrachten op de markt gezet, en subsidiebeschikkingen gemaakt.

Je ontwikkelt kostennormen en kengetallen die als basis voor de raming kunnen dienen en ten behoeve van een toetskader.

Je adviseert inzake ontwerpen en je beoordeelt contracten. Je onderbouwt begrotingsvoorstellen, je toetst ramingen opgesteld door externe bureaus en je stelt verwervingsramingen vast voor aanbestedingen en prijsaanbiedingen.

Als lid van het aanbestedingsteam breng je kosten- en marktkennis in bij aanbestedingen. Daarnaast geef je kostentechnische adviezen en adviseer je over correcte procedures op het gebied van contractering en rechtmatigheid.

Met marktpartijen (ingenieursbureaus, adviseurs, aannemers, leveranciers) onderhandel je over commerciële prijzen, in nauwe samenwerking met de projectleider en contractmanager.

Bij het opzetten van het normen- en toetsingskader en de beoordeling van aangeleverde SSK-ramingen werk je nauw samen met de projectleider Onderzoeksprogramma, die vanuit het IPM-gebied Kennismanagement werkt. Hij zorgt vanuit de technische invalshoek voor een goede invulling van de maatregelen binnen het project.

De Kostendeskundige rapporteert aan de manager Programmabeheersing.
Gevraagde opleidingen
HBO+ relevante opleiding, zie knock-out criterium 1.

Gevraagde kennis

SSK-methodiek, inhoudelijke kennis van het landelijk gebied, landschappelijke inrichting en natuurbeheer, kennis van de markt van adviseurs en aannemers op dit terrein, vaardigheid in het interpreteren van financiële modellen. De uitgangspunten van GOKIT kennen geen geheimen voor je.

Gevraagde werkervaring

Projectmatig werken, SSK-methodiek, inkoop- en aanbesteding. Zie verder hierboven.

Knock-out criteria

  1. HBO+ opleiding bosbouw, civiele techniek, landschapsinrichting, natuurontwikkeling of vergelijkbaar

  2. Minimaal 3 jaar ervaring met het maken en toetsen op basis van de standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK)

Minimaal 5 jaar werkervaring in een projectmatige omgeving, op projecten betreffende landschappelijke inrichting en natuurontwikkeling

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten