Transitiemanager

Opdrachtgever
Logiclevel
Geplaatst op
26-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
1
Bekeken
1345
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Profiel organisatie
Sinds januari 2015 heeft de gemeente Amsterdam haar taken in Clusters ondergebracht, waaronder in Cluster Sociaal. De resultaatverantwoordelijke
eenheden (RVE's) Werk, Participatie en Inkomen binnen het Cluster Sociaal voeren de Participatiewet uit.
De dienstverlening wordt momenteel voornamelijk via traditionele contactkanalen, balie, telefonie en post uitgevoerd. Daar wordt met het programma Digitale
Dienstverlening WPI (Werk, Participatie en Inkomen) het digitale kanaal aan toegevoegd. Daartoe is er een nauwe samenwerking met de RVE
Dienstverlening van het Cluster Dienstverlening en Informatie.
Iedere RVE is onderverdeeld in afdelingen, die weer in teams onderverdeeld zijn.
Naast RVE’s in het primaire proces voert de afdeling Informatievoorziening (IV) binnen het Cluster Sociaal ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal
grote bedrijfskritische applicaties.
Twee van die applicaties deelt Amsterdam met Rotterdam, Utrecht en Den Haag, waarbij het beheer en onderhoud is ondergebracht bij de G4
overheidscoöperatie Wigo4it.

Cluster Sociaal is binnen de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Bijzondere aandacht heeft het Cluster voor de
overdracht van taken van het rijk op het gebied van (jeugd)zorg en de participatie.
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit,
anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.
Het cluster Sociaal bestaat uit acht organisatieonderdelen (Werk, Inkomen, Participatie, GGD, Sport en Bos, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Subsidies en Inkoop
Sociaal en Clusterstaf Sociaal) en is zo ingericht dat het optimaal de wetten op de terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente
en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het
cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar
taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.

Profiel afdeling
De afdeling IV Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de
daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede
processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Binnen de afdeling bevindt zich het team Proces- en Informatiemanagement
(PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en
informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.

Profiel opdracht
De afdeling Informatievoorziening Sociaal is op zoek naar een Transitiemanager voor het programma Digitale Dienstverlening WPI voor de periode 4-1-2016
t/m 31-12-2016.
De transitiemanager is verantwoordelijk voor het vormgeven en aansturen van het transitieprogramma, in lijn met de programmadoelen en gedefinieerde
benefits. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de planning & -leiding van het gekozen transitiespoor vanaf projectstart tot realisatie en eventuele nazorg en
transitie-evaluatie. Dit alles binnen afgesproken doorlooptijd, budget en kwaliteit.

De Transitiemanager heeft twee aandachtsgebieden

 1. De verandercase: context- organisatiebeschrijving , potentiële veranderopgave, doelen en aanpak, veranderdiagnose, businesscontext, interne

organisatie en gedrag/cultuur -waarschijnlijkheid en potentiële impact - stakeholdersveld – organisatiecase, slaag- en faalfactoren van de verandering,
veranderaanpak/-strategie.

 1. Implementatie- en veranderplan, ook wel transitieplan genoemd: implementatie en interventies & resultaten, deelprojecten onderscheiden naar stermodel,

besturing van de businesstransitie, programma-organisatie businesstransitieteam + resources risico en maatregelen, communicatie.
De transitiemanager adviseert zowel directie als afdelingsmanagers bij de te gaan kiezen bedrijfstransitie projecten binnen het domein Werk en Inkomen en
op termijn Zorg. De transitiemanager moet daarbij in staat zijn te schakelen tussen een centrale regierol ,in samenwerking met de G1 programma manager,
en decentrale ondersteuning op afdelingsniveau. De transitiemanager is een kritische sparring partner op managementniveau en heeft een visie op
veranderprocessen die aansluit bij de bedrijfstransitie projecten binnen de G1. De transitiemanager is schrijver van de voor het besluitvormingsproces
benodigde rapportages.
De transitiemanager vormt de brug tussen hetgeen wat in G4 verband ontwikkelt en gebouwd wordt en hoe dat lokaal op G1 niveau geïmplementeerd wordt,
zodanig dat de bedrijfsbenefits behaald worden.
De transitiemanager werk nauw samen met de G4 business projectleider(s) en in Amsterdam met het lijnmanagement, de programmamanager en de
implementatiemanager.
De transitiemanager werkt conform de G4 ontwikkelde Standaard Transitie en Implementatie Methodiek STIM, en wordt in G4 verband ondersteund door de
G4 Bedrijfstransitiemanager.

De transitiemanager heeft de volgende taken

 • Managen van het transitieprogramma en/of deelprojecten en verantwoordelijk voor ontwikkeling van de transitiedoelstellingen, inclusief Resources voor

implementatie en verandering

 • Uitvoeren van transitieprogramma’s en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg).

 • Aansturen van een transitieteam of -eenheid gericht op de Digitale Dienstverlening transitie in samenhang met andere programma’s/projecten, processen

en activiteiten.

 • In samenwerking met communicatieve verantwoordelijken draagvlak creëren voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van programma/releases,

programma-/projectresultaten/ release doelstellingen en consequenties (“wat”).

 • Vertalen van complexe met elkaar samenhangende verandervraagstukken naar doelgerichte interventies.

 • Faciliteren en evt. mee uitvoeren van interventies.

 • Vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten op operationeel en/of tactisch niveau.

 • Het verrijken van de G4 Standaard Transitie en Implementatie Methodiek met specifieke aanpakken in G1.

De Transitiemanager valt rechtstreeks onder de Programma Clusterstuurgroep en managed het transitieprogramma. De transitiemanager werkt nauw samen
met de programmamanager en met andere functionarissen in het transitienetwerk, zoals medewerkers HR, Business Control, communicatie,
bedrijfsprocessen, etc.

EISEN

 Het CV is in het Nederlands geschreven en maximaal 5 pagina’s lang.
academisch werk- en denkniveau. Dit niveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald
WO-diploma.
geschoold in verandermanagement
Een kopie van het certificaat danwel diploma dient toegevoegd te worden in de map achter de vraag.
aantoonbare kennis van en ervaring met veranderopgaven.
minimaal 10 jaar werkervaring als transitiemanager waarvan minimaal 8 jaar werkervaring bij gemeentelijk sociale dienst
en/of een SW-bedrijf, specifiek op het terrein van verandermanagement.

De kandidaat beschrijft op maximaal 1 A4 welke opdracht hij/zij had als transitiemanager en welke resultaten zijn behaald. Tevens duiding van de context van
de transitie.

 Kandidaat is in het bezit van de volgende competenties:

 • Analytisch vermogen: je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen en logische verbanden te leggen

tussen de verschillende deelaspecten.

 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere

omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

 • Resultaatgerichtheid: je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Overtuigingskracht: je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van

weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.
Deze competenties worden tijdens het matchgesprek beoordeeld.

Wensen

 De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het aansturen van veranderprocessen in het Sociaal Domein en daarbij betrokkenheid gehad met de OR, zowel
proces, cultuur als structuurveranderingen.
U dient hiervoor een referentie toe te voegen.

Weging: 35%

 De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan op het terrein van informatievoorziening (IV) waarbij de nadruk
moet liggen op het snijvlak van business en IV en het activeren en betrekken van de business bij informatievoorzieningsvraagstukken.
U dient hiervoor een referentie toe te voegen. U gebruikt hiervoor het referentiemodel van de gemeente Amsterdam.

Weging: 25%

De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan bij G4-gemeenten of bij 100.000+ gemeenten.
U dient hiervoor een referentie toe te voegen. U gebruikt hiervoor het referentiemodel van de gemeente Amsterdam.

Weging: 20%

 De kandidaat is uiterlijk beschikbaar per 4 januari 2016 tot en met 31 december 2016.
Het aantal uren is 16-24 uur per week.
Er is geen optie tot verlenging.

Tarief: marktconform

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  01-12-2015 10:44
  Plaats
  Hoofddorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten