Transitiemanager Digitale Dienstverlening WPI

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
26-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
494
Status
Gesloten
Referentie
20118237

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118237 Tijdelijke inhuur

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Transitiemanager voor het programma Digitale Dienstverlening WPI.

Profiel organisatie

Sinds januari 2015 heeft de gemeente Amsterdam haar taken in Clusters ondergebracht, waaronder in Cluster Sociaal. De resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's) Werk, Participatie en Inkomen binnen het Cluster Sociaal voeren de Participatiewet uit.
De dienstverlening wordt momenteel voornamelijk via traditionele contactkanalen, balie, telefonie en post uitgevoerd. Daar wordt met het programma Digitale Dienstverlening WPI (Werk, Participatie en Inkomen) het digitale kanaal aan toegevoegd. Daartoe is er een nauwe samenwerking met de RVE Dienstverlening van het Cluster Dienstverlening en Informatie.

Iedere RVE is onderverdeeld in afdelingen, die weer in teams onderverdeeld zijn.
Naast RVE’s in het primaire proces voert de afdeling Informatievoorziening (IV) binnen het Cluster Sociaal ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties. Twee van die applicaties deelt Amsterdam met Rotterdam, Utrecht en Den Haag, waarbij het beheer en onderhoud is ondergebracht bij de G4 overheidscoöperatie Wigo4it.

Profiel cluster Sociaal

Cluster Sociaal is binnen de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Bijzondere aandacht heeft het Cluster voor de overdracht van taken van het rijk op het gebied van (jeugd)zorg en de participatie.
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.
Het cluster Sociaal bestaat uit acht organisatieonderdelen (Werk, Inkomen, participatie, GGD, Sport en Bos, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Subsidies en Inkoop Sociaal en Clusterstaf Sociaal) en is zo ingericht dat het optimaal de wetten op de terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.

Profiel afdeling

De afdeling IV Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede
processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Binnen de afdeling bevindt zich het team Proces- en Informatiemanagement
(PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.

Profiel opdracht

De afdeling Informatievoorziening Sociaal is op zoek naar een Transitiemanager voor het programma Digitale Dienstverlening WPI voor de periode 4-1-2016 t/m 31-12-2016.
De transitiemanager is verantwoordelijk voor het vormgeven en aansturen van het transitieprogramma, in lijn met de programmadoelen en gedefinieerde benefits. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de planning & -leiding van het gekozen transitiespoor vanaf projectstart tot realisatie en eventuele nazorg en transitie-evaluatie. Dit alles binnen afgesproken doorlooptijd, budget en kwaliteit.

De Transitiemanager heeft twee aandachtsgebieden

A. De verandercase: context- organisatiebeschrijving , potentiële veranderopgave, doelen en aanpak, veranderdiagnose, businesscontext, interne organisatie en gedrag/cultuur -waarschijnlijkheid en potentiële impact - stakeholdersveld – organisatiecase, slaag- en faalfactoren van de verandering,

veranderaanpak/-strategie.

B. Implementatie- en veranderplan, ook wel transitieplan genoemd: implementatie en interventies & resultaten, deelprojecten onderscheiden naar stermodel, besturing van de businesstransitie, programma-organisatie businesstransitieteam + resources risico en maatregelen, communicatie.

De transitiemanager adviseert zowel directie als afdelingsmanagers bij de te gaan kiezen bedrijfstransitie projecten binnen het domein Werk en Inkomen en op termijn Zorg. De transitiemanager moet daarbij in staat zijn te schakelen tussen een centrale regierol ,in samenwerking met de G1 programma manager,
en decentrale ondersteuning op afdelingsniveau. De transitiemanager is een kritische sparring partner op managementniveau en heeft een visie op veranderprocessen die aansluit bij de bedrijfstransitie projecten binnen de G1.
De transitiemanager is schrijver van de voor het besluitvormingsproces benodigde rapportages.

De transitiemanager vormt de brug tussen hetgeen wat in G4 verband ontwikkelt en gebouwd wordt en hoe dat lokaal op G1 niveau geïmplementeerd wordt, zodanig dat de bedrijfsbenefits behaald worden.
De transitiemanager werk nauw samen met de G4 business projectleider(s) en in Amsterdam met het lijnmanagement, de programmamanager en de implementatiemanager.
De transitiemanager werkt conform de G4 ontwikkelde Standaard Transitie en Implementatie Methodiek STIM, en wordt in G4 verband ondersteund door de G4 Bedrijfstransitiemanager.

De transitiemanager heeft de volgende taken

 • Managen van het transitieprogramma en/of deelprojecten en verantwoordelijk voor ontwikkeling van de transitiedoelstellingen, inclusief Resources voor implementatie en verandering

 • Uitvoeren van transitieprogramma’s en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg).

 • Aansturen van een transitieteam of -eenheid gericht op de Digitale Dienstverlening transitie in samenhang met andere programma’s/projecten, processen en activiteiten.

 • In samenwerking met communicatieve verantwoordelijken draagvlak creëren voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van programma/releases,

programma-/projectresultaten/ release doelstellingen en consequenties (“wat”).

 • Vertalen van complexe met elkaar samenhangende verandervraagstukken naar doelgerichte interventies.

 • Faciliteren en evt. mee uitvoeren van interventies.

 • Vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten op operationeel en/of tactisch niveau.

 • Het verrijken van de G4 Standaard Transitie en Implementatie Methodiek met specifieke aanpakken in G1.

De Transitiemanager valt rechtstreeks onder de Programma Clusterstuurgroep en managed het transitieprogramma. De transitiemanager werkt nauw samen met de programmamanager en met andere functionarissen in het transitienetwerk, zoals medewerkers HR, Business Control, communicatie, bedrijfsprocessen, etc

Functie eisen

 1. U hebt academisch werk- en denkniveau. Dit niveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald WO-diploma.

 2. U bent geschoold in verandermanagement

 3. U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met veranderopgaven.

 4. U hebt minimaal 10 jaar werkervaring als transitiemanager waarvan minimaal 8 jaar werkervaring bij gemeentelijk sociale dienst en/of een SW-bedrijf, specifiek op het terrein van verandermanagement.

Competenties

 • Analytisch vermogen: je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten.

 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

 • Resultaatgerichtheid: je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Overtuigingskracht: je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Deze competenties worden tijdens het matchgesprek beoordeeld.

Functie wensen

 1. U hebt ervaring met het aansturen van veranderprocessen in het Sociaal Domein en daarbij betrokkenheid gehad met de OR, zowel proces, cultuur als structuurveranderingen.

 2. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan op het terrein van informatievoorziening (IV) waarbij de nadruk moet liggen op het snijvlak van business en IV en het activeren en betrekken van de business bij informatievoorzieningsvraagstukken.

 3. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan bij G4-gemeenten of bij 100.000+ gemeenten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

04-01-2016

Duur

31-12-2016

Optie op verlenging

2 maal 6 maanden

Inzet

16-24 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

01-12-2015

Sluitingstijd

09:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten