Beheerder Storage.

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
27-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
461
Status
Gesloten
Referentie
20118240

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 30 opdrachten
 • KPN Consulting 241 opdrachten
 • Novaccent 21 opdrachten
 • WTS Detachering 27 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118240 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Beheerder Storage.

Functieomschrijving

De werkzaamheden worden verricht binnen de Unit Technische Systemen van het Bureau Informatie- en Communicatietechnologie (BICT) van het Dienstencentrum van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), onderdeel van de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie. De MIVD heeft als doelstelling het leveren van een geïntegreerd actueel, betrouwbaar, voorspellend en exclusief product (strategisch, tactisch en operationeel) op gebied van inlichtingen, contra-inlichtingen en veiligheid, primair voor de ondersteuning van de besluitvorming van de politieke, ambtelijke en militaire leiding van het Ministerie van Defensie. De MIVD is voorts gericht op het daarmee en daardoor bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van operationele inzet van (delen van) het defensieapparaat in de (inter)nationale context en op de vermindering van de veiligheidsrisico’s bij de opbouw, gereedstelling en inzet van (delen van) het defensieapparaat. De MIVD bestaat naast de directeur en vrijgesteld plaatsvervangend directeur en kabinet uit een Stafafdeling Bedrijfsvoering, uit de afdelingen Inlichtingen (AI), Contra-Inlichtingen en Veiligheid (ACIV), Inlichtingen Ondersteuning (AIO), Signals Intelligence (ASI), Nationale Signal Intelligence Organisation (NSO) en Geheime Operaties (AGO).
Het Dienstencentrum richt zich op transparante wijze leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ter ondersteuning van de MIVD bedrijfsvoering en processen. De dienstverlening omvat de aspecten facilitair, ICT, integrale beveiliging, documentaire informatievoorziening en personele gereedheid.
Het dienstencentrum bestaat uit de bureaus Regie en Controle, Integrale Beveiliging, ICT, Facilitaire Diensten en Documentaire Informatievoorziening. Het Bureau ICT is gericht op het zorgdragen voor de (continuïteit in de) beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van een efficiënte, effectieve en duurzame ICT-ondersteuning bij de geautomatiseerde informatievoorziening en –verwerking van de MIVD. Informatieverzameling en –verwerking is – naast de analyse, interpretatie en veredeling van die informatie – voor de MIVD een vitaal primair proces en de ICT vormt het “hoofdwapenplatform” van de MIVD.

Het Bureau ICT is onderverdeeld in de Business Units Netwerken & Security, Technische Systemen en Werkplekken & Applicaties.
Functionaris is belast met het realiseren van en adviseren over de totstandkoming van adequate (virtuele) Storage faciliteiten, alles in relatie tot Storage-beheer, het zelfstandig verrichten van Storage-beheerswerkzaamheden ten behoeve van Storage faciliteiten, het plannen en bewaken van de exploitatie van Storage faciliteiten in relatie tot Storage-beheer, het adviseren over Storage faciliteiten en verlenen van ondersteuning aan gebruikers en beheerders van Storage faciliteiten en het optreden als steller en beheerder van het technisch ontwerp van de ICT-Storage infrastructuur.

Werkzaamheden

A. Realiseert en adviseert over het totstand komen van adequate (virtuele) ICT-faciliteiten, alles in relatie tot Storage-beheer, door;

 • Het analyseren en beschrijven van functies die Storage faciliteiten moeten vervullen;

 • Het specificeren van kwantitatieve gegevens betreffende Storage faciliteiten;

 • Het vaststellen van de eisen waaraan de technische infrastructuur moet voldoen;

 • Het doen van impactanalyses van voorgenomen wijzigingen;

 • Het toetsen van mogelijke uitwerkingen van wijzigingsvoorstellen aan het vigerende informatievoorzienings- en ICT-beleid (standaarden, voorschriften en procedures);

 • Het installeren van applicatieprogrammatuur en het ontwikkelen van procedures voor de verwerking van applicaties en het realiseren van optimale toegang tot en beveiliging van Storage faciliteiten;

 • Het adviseren en ondersteunen bij impactanalyses van wijzigingsverzoeken;

 • Het namens BICT deelnemen aan in- en externe overlegfora;

 • Het voorbereiden van de technische overgang naar nieuwe Software faciliteiten, alsmede het aangeven van de consequenties.

B. Verricht zelfstandig ICT-beheerswerkzaamheden ten behoeve van Storage faciliteiten, door

 • Het analyseren van de belasting van Storage faciliteiten en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen;

 • Het verrichten van metingen aan faciliteiten en het bewerkstelligen van een optimale werking, beveiliging en gebruik;

 • Het bewerkstelligen dat de technische infrastructuurcomponenten voor gegevenstransport, -verwerking en –opslag in functioneel, technisch en operationeel opzicht blijven voldoen aan de eisen;

 • Het opstellen van exploitatiehandleidingen en –plannen en het daarbinnen stellen van prioriteiten;

 • Het binnen de gestelde kaders van de procesmanagers, uitvoeren van de processen op het gebied van incident- en probleembeheer en changemanagement.

C. Plant en bewaakt de exploitatie van Storage faciliteiten in relatie tot Storage-beheer, door

 • Het voorbereiden, starten en bewaken van exploitatieprocessen;

 • Het controleren, verifiëren en valideren van resultaten en ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieprocessen alsmede het beoordelen ervan op de aspecten correctheid, (interne) consistentie en het voldoen aan de normen, uitgangspunten, eisen, richtlijnen en randvoorwaarden.

 • Het programmeren en uitvoeren van ad hoc toepassingen voor de selectie, bewerking en presentatie van informatie;

 • Het verzorgen van het veiligstellen van de Storage faciliteiten;

 • Het geven van uitvoering aan versiebeheer en het distribueren en ter beschikking stellen van applicatieprogrammatuur;

 • Het compleet en actueel houden van de documentatie van Storage faciliteiten.

D. Adviseert en verleent ondersteuning aan gebruikers en beheerders van Storage faciliteiten, door

 • Het verzorgen van afstemming tussen producten en diensten, die aan klanten worden geleverd;

 • Het adviseren en instrueren van opleidingen en instructies voor gebruikers bij het gebruik van Storage faciliteiten en over automatiseringstoepassingen, projecten en resultaten en het oplossen van incidenten op eerste- en tweedelijns niveau, zo nodig met behulp van derden;

 • Het adviseren intern de afdeling en naar de rest van de organisatie toe als specialist in de uitvoeringspraktijk betreffende Storage-beheer en het in dit kader participeren in projecten.

E. Treedt op als steller en beheerder van het technisch ontwerp van de ICT-Storage infrastructuur, door;

 • Het, in samenwerking met de ICT-architect, vervaardigen en onderhouden van het technisch ontwerp van de ICT-Storage infrastructuur;

 • Het vertalen van wijzigingsverzoeken naar te nemen technische maatregelen in de ICT-Storage infrastructuur;

 • Het analyseren van de consequenties van functionele en technische wijzigingen op het technisch ontwerp van de ICT-Storage infrastructuur;

 • Het vertalen van de functionele klantbehoefte naar technische producten;

 • Het uitvoeren van projecten ten einde kwalitatief hoogwaardige technische producten te realiseren die voorzien in de klantbehoefte.

Speelruimte

 • De Senior ICT Beheerder is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan de Product Manager en functioneel aan de ITIL Procesmanagers over de bruikbaarheid van adviezen over de totstandkoming van Storage faciliteiten, over het analyseren van de belasting van Storage faciliteiten en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen, over het plannen en bewaken van de exploitatie van Storage faciliteiten in relatie tot ICT-beheer, over de wijzen van optreden als coach en adviseru van (junior) ICT-beheerder en over de wijze van optreden als steller en beheerder van het technisch ontwerp van de ICT-Storage infrastructuur;

 • Het vigerende MIVD-beleid en Defensiebeleid op het gebied van ICT, procedures en regelgeving aangaande projectbeheersing, projectuitvoering (o.a. documentatie en kwaliteitszorg), het gebruik van ‘tools’, verwering en gebruik van standaarden (zoals Prince II, BISL en ITIL) zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden;

 • De Senior ICT Beheerder Storage neemt beslissingen bij het analyseren en het beschrijven van de functies die Storage faciliteiten moeten vervullen, bij het analyseren van de belasting van Storage faciliteiten en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen, bij het voorbereiden, starten en bewaken van exploitatieprocessen, bij het adviseren en instrueren van opleidingen en instructies voor gebruikers bij het gebruik van Storage faciliteiten en bij het vervaardigen en het onderhouden van het technisch ontwerp van de ICT-Storage infrastructuur.

Kennis, Inzicht en Vaardigheden

 • Hoogwaardige, specialistische kennis van Storage-beheer binnen het aandachtsgebied zodanig dat riskante projecten en wijzigingen zelfstandig kunnen worden uitgevoerd;

 • Kennis van projectmanagement methoden en technieken (m.n. PRINCE2);

 • Vaardigheid op het gebied van coördineren, organiseren, analytisch denken en proactief optreden;

 • Vaardigheid in zelfstandig werken en in coachen van andere medewerkers;

 • Vaardigheid in adviseren betreffende het vakgebied, ook aan personen zonder ICT-Storage achtergrond;

 • Vaardigheid in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken;

 • Kennis van ICT beheer methoden (m.n. ITIL);

 • Kennis van en inzicht in (technische) Storage-oplossingen en de consequenties daarvan;

 • Vaardigheid in zelfstandig werken en het werken in teamverband;

Contacten

 • Met ITIL proces managers over de te verrichten werkzaamheden;

 • Met technici van leveranciers over mogelijkheden, inrichting en instelling van ICT middelen om te komen tot verantwoorde (ontwerp)keuzes en optimaal functionerende systemen;

 • Met beleidsadviseurs, functioneel beheerders en business analisten om de voorgenomen ontwerpkeuzes te toetsen aan beleid en andere kaders;

 • Met specialisten van leveranciers of fabrikanten over de inrichting en toepassing van middelen om complexe problemen te kunnen oplossen.

Kwalificaties

De Senior ICT Beheerder Storage is een specialist op één van de aandachtsgebieden zoals het Windows platform, UX platformen, Oracle platform, Storage platform en Windows applicaties.

Kennis/Opleidingseisen

 • HBO werk- en denkniveau;

 • MCSA;

 • Netapp foundation certificering;

 • ITIL Foundation;

 • PRINCE 2 Foundation;

 • BISL Foundation (gewenst);

 • kennis van de Engelse taal 1 A2, B2, C2, D2.

Ervaringseisen

 • tenminste 3 jaar ervaring als ICT Storage & Back up Beheerder;

 • aantoonbare ervaring met het specialisme.

Competenties (Niveau 2)

 • analyseren

 • creatief

 • communiceren

 • leervermogen

 • samenwerken

 • klantgericht

 • verantwoordelijk

Overige eisen

 • Functionaris dient bereid te zijn uitvoering van werkzaamheden en bereikbaarheid buiten de normale diensturen.

Overige opmerkingen

- Functionaris dient op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied en dient bereid te zijn aanvullende scholing / cursussen te volgen;

 • Functionaris dient zich voortdurend bewust te zijn van de wettelijke kaders waarbinnen de MIVD dient te handelen. Het overtreden van deze wettelijke kaders kan leiden tot politieke en justitiële incidenten;

 • Functionaris dient zeer veiligheidsbewust te zijn. Compromittatie van gerubriceerde informatie kan leiden tot verlies van bronnen, tot veiligheidsincidenten en, in relatie tot internationale partners, tot politieke

Overige Eisen

 • Screeningsniveau A+

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

12 maanden

Optie op verlenging

Ja

Inzet

40 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

01-12-2015

Sluitingstijd

08:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult an onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  27-11-2015 16:25
  Plaats
  Hoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten