Intermediair
Quest4
Geplaatst op
01-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
228
Status
Gesloten
Referentie
1363

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Rol Architect
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum Zo snel mogelijk
Einddatum 01-08-2016
Aantal uren per week 15 uur
Aanvrger Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Over het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen,
filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming. Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Informatie over de afdeling
De Afdeling Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV) is binnen de portefeuille slachtoffers onder andere verantwoordelijk voor het programma “Recht doen aan slachtoffers”. De afgelopen jaren is binnen de gehele strafrechtketen gewerkt aan het verbeteren van de positie van het slachtoffer. Het programma “recht doen aan slachtoffers” is in 2013 gestart met het doel deze positie te verbeteren, en invulling te geven aan de Europese richtlijn minimumnormen en het Europees beschermingsbevel. Als gevolg van deze richtlijn krijgen slachtoffers meer rechten, onder andere op het gebied van
informatievoorziening. Het zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen en belangen van het slachtoffer op het gebied van informatievoorziening
aan het slachtoffer is een zeer belangrijk speerpunt van het programma. Informatievoorziening dient tijdig, juist, begrijpelijk en volledig te zijn, maar informatie dient ook makkelijk bereikbaar te zijn voor het slachtoffer. Er wordt naar gestreefd om slachtoffers zoveel mogelijk via één ingang te informeren. Een ketenbreed digitaal portaal voor slachtoffers waarin het slachtoffer ‘zijn zaak’ kan volgen is een belangrijke uitwerking hiervan.

In het project ketenbreed portaal voor slachtoffers binnen het programma “recht doen aan slachtoffers” wordt het komende jaar gewerkt aan een eerste versie van een ketenbreed digitaal portaal voor slachtoffers. Om dit portaal te kunnen realiseren worden op dit moment een aantal belangrijke stappen gezet, zowel op inhoudelijk als architectonisch vlak wordt op dit moment in kaart gebracht wat er nodig is voor dit portaal en wat de vervolgstappen zullen zijn. Op korte termijn wordt eveneens een klikbare demo opgeleverd conform de klantwens. Vervolgstap is het inrichten van een proeftuinomgeving en het inrichten
van een bouwteam. Het departement zal dit portaal samen met de vijf meest belangrijke ketenpartners (Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds geweldsmisdrijven, Centraal Justitieel Incassobureau) realiseren.

In fase 1A zullen voornamelijk kaders worden gesteld en afspraken worden gemaakt ten aanzien van de inhoud en randvoorwaarden waaronder het portaal gerealiseerd dient te worden, in fase 1B zal een eerste versie van het portaal
technisch worden gerealiseerd. Het project is onlangs gestart. Thans wordt gewerkt aan het uitwerken van deze kaders en is een klikbare demo onder constructie. Er is een verkenning gemaakt van het architectonisch landschap van alle deelnemendepartijen.

De opdracht is als volgt

 1. U stelt de architectuur voor het (strafrecht)keten-slachtofferportaal op, in samenwerking met de projectpartners.

 2. U beoordeelt, en adviseert over, deliverables van de projectpartners en de passing met de portaalarchitectuur.

 3. U begeleidt en stuurt aan het functioneel en technisch ontwerp (inclusief hostingrequirements).

 4. U begeleidt de bouw, het testen en de in productiename van het portaal.

De opdracht is als volgt

Korte historie van de situatie
Sinds de inwerkingtreding van de wet Versterking Positie Slachtoffers op 1 januari 2011 is de positie van het slachtoffer flink verbeterd. Om de positie van het slachtoffer ook na deze inwerkingtreding blijvend te kunnen verbeteren is er op 22 februari 2013 een visiebrief “Recht doen aan Slachtoffers” naar de Tweede Kamer verzonden. In deze visiebrief werd ernaar gestreefd om meer recht te doen aan slachtoffers van criminaliteit door de dienstverlening aan dit slachtoffer te verbeteren

Daarnaast werd in 2013 gestart met een traject dat moest leiden tot de aanpassing van het wetboek van strafvordering als gevolg van de Europese richtlijn minimumnormen voor slachtoffers. Deze wetgeving moet eind 2015 geïmplementeerd zijn.
Om deze verschillende ontwikkelingen samen te kunnen brengen en te kunnen faciliteren, te implementeren en te laten aansluiten op reeds bestaande initiatieven, is medio 2013 een implementatietraject ingericht. Binnen dit programma is het verbeteren van de informatievoorziening aan het slachtoffer een zeer belangrijk uitgangspunt. Het voorzien in een ketenbreed digitaal portaal voor slachtoffers is onderdeel hiervan.

Om de genoemde producten daadwerkelijk op te kunnen leveren zoeken wij een opdrachtnemer die in de rol van ‘algemeen productowner’ in staat is enerzijds de ketenpartners, anderzijds het ontwerpteam mee te krijgen c.q. te verbinden in het opleverproces van de hierboven genoemde producten. Hiervoor is iemand nodig die kennis heeft van complexe ketenprocessen
en iemand die de slachtofferinformatieprocessen in het bijzonder goed kent. De productowner is verantwoordelijk voor het bewaken van de ‘inhoud’ van het ‘product’, hij geeft inhoudelijke invulling aan de gewenste functionaliteit en de prioriteit dat aan elk onderdeel gegeven moet worden, in overleg met de betrokken ketenpartners. Hij is inhoudelijk gedreven en beschikt over
capaciteiten om het volledige inhoudelijk speelveld van het digitale portaal (wetgeving, functionaliteit, gebruikers, beheerder etc.) te overzien. De productowner vertegenwoordigt de belangen van alle stakeholders, heeft al een netwerk onder de belangrijkste leden van deze groep en is in staat goed met hen samen te werken.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

U bent verantwoordelijk voor het opstellen van de architectuur voor het (strafrecht)keten-slachtofferportaal en om deze met de projectpartners af te stemmen en uit te dragen. U neemt daarbij een actieve rol in de samenwerking met de projectpartners. U bent sensitief voor de verschillende organisatie-belangen in en rond het portaal en stuurt actief op soepele en productieve
samenwerking

Vereiste expertise, ervaring en competenties

 1. Heeft ruime kennis van en ervaring met het ontwikkelen en in gebruik nemen van webportalen en heeft hierin minstens 3 jaar ervaring als architect;

 2. HBO+ werk- en denkniveau;

 3. Heeft kennis van en ervaring met het opstellen van architectuur voor gebruik een agile/SCRUM ontwikkelomgeving;

 4. Heeft goede kennis van de niet-functionele vlakken van portalen, waaronder beveiliging en privacybescherming;

 5. Is betrokken, resultaatgericht en zoekt naar creatieve manieren om samen doelen en resultaten te bereiken, zonder daarbij het einddoel uit het oog te verliezen;

 6. Is mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig en kan op verschillende niveaus communiceren;

 7. Heeft ervaring met projectmatig werken;

 8. Heeft ervaring in het opstellen van en het werken met architecturen in het overheidsdomein

 9. Heeft ervaring met overheidsarchitectuurrichtlijnen (NORA, BIR, 1-overheid)

 10. Kennis van het justitiedomein en in het bijzonder het slachtofferproces binnen de strafrechtketen, is een pré;

 11. Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;

 12. Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;

 13. Nauwkeurig en flexibel.

EXTRA INFORMATIE

Aantal uren per week: Inschatting globaal op een inzet van 15 uur per week, met inachtname van pieken en dalen, piekbelasting zit met name in het eerste gedeelte van het traject, in ieder geval tot april 2016.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten