Klantamanager bijzondere bijstand

Intermediair
IQ Select B.V.
Geplaatst op
07-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Oosterhout
Reacties
0
Bekeken
286
Status
Gesloten

Omschrijving

FUNCTIEBENAMING

Minimaconsulent

AFDELING / EENHEID

Zorg en Werk

UNIT / CLUSTER

Inkomen

FUNCTIENIVEAU

7

FORMATIE

1,9 fte.

DATUM VASTSTELLING

23 juni 2003

 1. Doelstelling van de functie

Uitvoering geven aan gemeentelijk minimabeleid door middel van het verstrekken van vergoeding in het kader van minimaregelingen en het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen en het uivoering geven aan de vangnetregeling.

 1. Plaats van de functie in de organisatie (organigram)

Functionaris is verantwoording verschuldigd aan de afdelingsmanager.

 1. Taken en resultaten

 • Behandelt aanvragen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid en categoriale bijstand

 • Behandelt aanvragen tot kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen

 • Behandelt aanvragen in het kader van de vangnetregeling

 • Neemt besluiten op deze aanvragen en stelt beschikkingen op

 • Onderzoekt pro-actief voor burgers die gebruik willen maken van een van de regelingen of zij ook in aanmerking komen voor een van de andere gemeentelijke minimavoorzieningen

 • Geeft voorlichting aan individuele burgers over de gemeentelijke minimaregelingen en vangnetregelingen

 • Verwerkt gegevens in automatiseringsbestanden

 1. Functieprofiel

4.a. Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid/bevoegdheden

Beslissingen en/of keuzes zijn repeterend en op zichzelf staand en vinden plaats binnen richtlijnen. Wel is eigen oordeel en eigen gedragsbepaling met een routinematig karakter mogelijk, mits binnen bepaalde grenzen van het (uitvoerende) werk zoals bijvoorbeeld vooraf omschreven werkwijzen en ervaringskennis. Er bestaat een keuzemogelijkheid, doch uitsluitend uit twee of maximaal drie duidelijke mogelijkheden. Twijfel over de juiste keuze en/of beslissing is vrijwel niet mogelijk.
4.b. Contacten

Contacten komen tot stand door bewuste keuze van de functiehouder. Gezagsverhoudingen en rolpatronen zijn beide contactpartijen veelal bekend. Contactpartijen moeten vaak overtuigd worden van het wederzijdse belang in verband met de mogelijkheid van belangentegenstellingen die binnen de functie voor kunnen komen. Doel van het contact is onder meer het uitdragen, afstemmen en realiseren van de naleving van interpretaties van beleid, regelgeving, het maken van afspraken en eventueel te leveren diensten. De aard van de contacten is instructief en gericht op het verkrijgen van medewerking.

4.c. Functie-eisen (uitgedrukt in kwaliteit en kwantiteit)

 • Diploma op mbo-niveau(bijv. meao) aangevuld met kortdurende vakgerichte cursussen (bv. Belastingkwijtschelding).

 • Enige gemeentelijke ervaring.

 • Enige ervaring in het werken met geautomatiseerde gegevensbestanden.

 • Grote mate van accuratesse.

 • Goede communicatieve vaardigheden.

Voor akkoord,

Directeur

GEMEENTE OOSTERHOUT

MOTIVERING
FUNCTIEWAARDERINGSSCORE

Behorend bij organieke functie

MINIMACONSULENT

Totaalscore

hoofdgroep III met 9 punten.

Via conversie

functieschaal 7.

Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders d.d.: 28 oktober 2003

HOOFDGROEP III
Het betreft hier werkzaamheden waartoe de bekwaamheid in het algemeen slechts denkbaar is op basis van een afgeronde, middelbare vaktechnische scholing (op het hoogste MBO-niveau) en waarvoor een praktische vaardigheid is vereist, die mede berust op theoretische kennis en be-schouwing van de materie en op breder inzicht in de technische, organisatorische, economische en/of maatschappelijke samenhang. De werkzaamheden als zodanig zijn in het algemeen nog bepaald tot een vrij nauw afgebakend werkgebied of takenpakket, maar vereisen eigen analyse, interpretatie, conceptie en aanpak c.q. optreden en gedragsbepaling.
Te denken valt aan werkzaamheden als dagelijks toezicht op uitvoering van meer gecompliceerde werkzaamheden (tot en met hoofdgroep III), uitvoerende werkzaamheden waartoe naast praktische gerichte vakkennis ook een theoretische ondergrond aanwezig moet zijn voor het opvangen van zich in de uitvoering voordoende problemen of voor het uitwerken van meer gecompliceerde opdrachten.
Voor onderhavige functie wordt gedacht aan een opleiding op MBO-niveau (bijvoorbeeld MEAO).

FUNCTIONELE VORMING SCORE 2
Na de beroepsopleiding is meer dan 1 jaar t/m 2 jaar school- en/of praktijkopleiding nodig. Te denken valt aan vakgerichte cursussen (bv. Belastingkwijtschelding), enige gemeentelijke ervaring en enige ervaring in het werken met geautomatiseerde gegevensbestanden.

ZELFSTANDIGHEID SCORE 4
Voor wat betreft de handelingsvrijheid geldt dat het werk of werkresultaat steekproefsgewijs dan wel in grote lijnen gecontroleerd/getoetst/beoordeeld wordt, score 2. M.b.t. keuzemogelijkheden geldt dat het werk of een onderdeel daarvan op meerdere, maar wel bekende manieren kan worden uitgevoerd en dat afhankelijk van de omstandigheden een keuze gemaakt dient te worden, score 2.

LEIDINGGEVEN SCORE 0
Geen eindverantwoordelijkheid voor product en geen managementverantwoordelijkheid voor PIOFA.

CONTACT SCORE 3
Het contact is gericht op het verkrijgen van medewerking. Er is sprake van een duidelijke belangentegenstelling, waarbij echter de beslissing vastligt zodat het gaat om anderen ertoe te brengen tot actie over te gaan dan wel zulks juist niet te doen. Vaak is een machtsmiddel aanwezig.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten