Adviseur Mijn Overheid

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
08-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
292
Status
Gesloten
Referentie
1379

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 243 opdrachten

Omschrijving

Rol Adviseur MijnOverheid
Werkniveau Junior
Locatie Den Haag
Startdatum 04-01-2016
Einddatum 30-06-2016
Aantal uren per week 32 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden. Bij oplossingen ziet u welke diensten of standaarden Logius biedt voor uw digitale vraagstukken.

Logius werkt in opdracht van verschillende ministeries en laat zich adviseren door de Programmaraad, een adviesorgaan waarin de klanten van Logius zijn vertegenwoordigd.

Voor het team Productontwikkeling binnen de afdeling Portaaldiensten wordt een (junior) adviseur MijnOverheid gevraagd gedurende een periode van zes maanden

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

De gedachten gaan uit naar een junior of medior-adviseur, die voldoende professioneel en ervaren is, maar ook de frisheid, creativiteit en onafhankelijkheid heeft waar deze activiteit om vraagt. Het gaat daarbij om het managen van een proces, niet om het hebben van een eigen uitgesproken mening. Een goede kennis van het werkveld is echter wel nodig om dat proces goed te kunnen doen.
De kerncompetentie omgevingsbewustzijn kenmerkt jou. Je volgt ontwikkelingen in de markt op de voet en vertaalt deze door naar dienstverleningsconcepten. Je bent in staat de gebruiker centraal te stellen en je verplaatst je in zowel in het perspectief van de burger, als van aangesloten overheidsorganisaties. Je hebt minimaal 3 jaar en maximaal 6 jaar werkervaring in de publieke sector en hebt affiniteit met zowel bestuurlijke als technologische en innovatieve ontwikkelingen. Je kunt verbinding maken tussen conceptueel denken en de praktijk.

Als (junior) adviseur MijnOverheid beschik je aantoonbaar over de volgende kennis en ervaring

 • Academisch werk en denk niveau

 • Kennis & ervaring op gebied van bestuurskunde & informatiemanagement

 • Kennis van bestuurskundige ontwikkelingen op gebied van digitale dienstverlening

 • Kennis van (technologische en innovatieve) dienstverleningsconcepten en ontwikkelingen

 • Brede innovatie ontwikkelingen in de markt

 • Ervaring met visietrajecten op gebied van digitale dienstverlening

 • Ervaring met internationale ontwikkelingen op gebied van dienstverleningsconcepten, technologie, innovatie.

 • Ontwikkelingen en toekomstperspectieven door vertalen naar de praktijk.

 • Communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Werkzaamheden
Als (junior) adviseur MijnOverheid bij Logius heb je kennis van het product MijnOverheid en werk je als één van de partners in een tandem aan het visieontwikkelingstraject ‘MijnOverheid van de toekomst’. Samen met één van de productmanagers MijnOverheid ga je aan de slag om tot een visie MijnOverheid van de toekomst te komen. Dit traject heeft een horizon van 5 à 8 jaar. Voor dit traject is een plan van aanpak geschreven. Hier onder volgt een korte samenvatting van het plan van aanpak:

Er is behoefte aan een inspirerend vergezicht op MijnOverheid voor 5 à 8 jaar met daarbij een brede blik vanuit verschillende dienstverleningsconcepten wat vooral leidt tot een wenkend perspectief voor MijnOverheid. Er is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor visievorming over digitale dienstverlening binnen de overheid. Dit visietraject werkt voort op de resultaten van deze voorgaande trajecten (VNG Agenda 2020, Dienstverleningsvisie VDP, Visietraject MijnOverheid korte termijn – BB, LP, PG en overall). Het doel van dit visietraject is om een stip op de horizon te benoemen, waarna we met alle belanghebbenden naar toe kunnen ontwikkelen. Concreet heeft dit visietraject daarmee als doel de propositie van MijnOverheid voor burgers en afnemers explicieter en aantrekkelijker te maken, een kader bieden voor ontwerp en architectuurkeuzes, focus in activiteiten aanbrengen, helderheid voor opdrachtgevers en financiers bieden, benoemen van nader uit te werken onderzoeksvragen etc.

Om dit doel te behalen zijn er aantal activiteiten benoemd

 1. Ophalen van droombeelden MijnOverheid 2020 bij experts en inhoudelijke betrokkenen. Voortbouwend op de visies en onderzoeken die er al zijn, wordt in deze stap met behulp van gesprekken met een aantal experts of spraakmakers aangaande digitale dienstverlening en inhoudelijk betrokkenen bij de visietrajecten getracht een aantrekkelijk en kleurrijk beeld van MijnOverheid 2020 te creëren. In deze stap zal aandacht zijn voor visies uit het buitenland en mogelijk relevante technologische en maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Gaande het traject moet duidelijk worden of er voldoende consensus is om met één enkel beeld te werken, of dat er met scenario’s gewerkt zal worden.

 2. Reflecteren op droombeeld(en) MijnOverheid 2020 (uit stap 1) met burgers. Hiervoor wordt een burgerpanel gebruikt. Om zo het beeld te testen bij een brede groep burgers. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om met scholieren in gesprek te gaan over het droombeeld MijnOverheid 2020 en wat zij hierin herkennen of juist missen. Zij reflecteren, naast het burgerpanel, op dit beeld.

 3. Reflecteren op droombeeld met Afnemers Na bovenstaande stappen zal het geformuleerde droombeeld(en) gepresenteerd worden aan het afnemersoverleg MijnOverheid. In een werksessie met afnemers zal gereflecteerd worden op het wenkend perspectief van MijnOverheid 2020. Voor deze werksessie worden naast de Afnemersraad MijnOverheid, ook een aantal afnemers betrokken die niet vertegenwoordigd zijn in de reguliere Afnemersraad.

 4. Verdiepende themasessies.

Bovengenoemd droombeeld zal een relatief hoge mate van abstractie hebben. Om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan de visie, zullen er een aantal themasessies worden georganiseerd. In deze sessies zal in een divers samengestelde groep aspecten uit het kleurrijke een aantrekkelijk beeld MijnOverheid 2020 uitgediept worden. Welke thema’s dit zijn wordt n.a.v. het droombeeld(en) vast gesteld.

 1. MijnOverheid 2020 Symposium. Met alle betrokken en belanghebbenden zal er ter afsluiting van het visietraject een symposium of werkconferentie georganiseerd worden. Hier presenteren de verschillende themasessies het resultaat en werken we in gezamenlijkheid weer toe naar een gezamenlijk aantrekkelijk en kleurrijk beeld van MijnOverheid 2020 gevoed door de themasessies.

 2. Een wenkend perspectief MijnOverheid 2020 presenteren. Dit zal niet in de vorm van een rapportage zijn, maar gedacht wordt aan een film dan wel demo of een animatie over hoe MijnOverheid er uit kan zien in 2020. In het voorjaar zal er tevens een plan van aanpak worden opgesteld door de trekkers van dit traject om het kleurrijk en aantrekkelijk beeld MijnOverheid 2020 op verschillende plekken te presenteren en uit te dragen.

Het traject heeft een doorlooptijd van 6 maanden. De planning is om voor de zomer van 2016 een kleurrijk en aantrekkelijk beeld van MijnOverheid 2020 op te leveren.

In je functie als (junior) adviseur MijnOverheid fungeer je als partner in een tandem met de productmanager MijnOverheid, waarbij je gezamenlijk de volgende taken uitvoert:

 • Bijdragen aan het ontwikkelen van visie MijnOverheid van de toekomst op basis van het plan van aanpak. Concreet: voeren van gesprekken, samenbrengen van resultaten in droombeelden, reflecteren met belanghebbende.

 • proces begeleiding van het traject. Concreet: afspraken plannen, verslaglegging, voorbereiding van themasessie en rapportage over de voortgang van het traject).

 • afstemming en rapporteren aan de stuurgroep, het afnemersoverleg MijnOverheid en aanjaagteam visietraject.

 • Sparringpartner voor Productmanager MijnOverheid

De precieze taakverdeling binnen het tandem is mede afhankelijk van de specifieke ervaring en kwaliteiten van de adviseur

GEDRAGSKENMERKEN

 • Klantgericht

 • Resultaatgericht, goed kunnen plannen

 • Omgevingsbewust

 • Creatief en onafhankelijk

 • Kunnen samenwerken in een klein team

 • Kunnen schakelen tussen abstract en concreet

EXTRA INFORMATIE

Intakegesprekken zullen plaatsvinden op 17/18 en 21 december 2015.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten