Programmasecretaris/Liaison Techniek

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
08-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
387
Status
Gesloten
Referentie
1383

Omschrijving

ol Programmasecretaris/Liaison Techniek
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 04-01-2016
Einddatum 01-07-2016
Aantal uren per week 32 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Het programma iDiplomatie loopt sinds 1 maart 2014, als voortzetting van het programma ‘Digitalisering’. iDiplomatie is een van de vijf 'signature projects' onder de ‘Modernisering van de Diplomatie’ en draagt bij aan de ‘BZ volledig digitaal’ doelstelling. In de periode van december 2014 tot november 2015 is gewerkt aan met name de technische realisatie van middelen, aan een implementatieaanpak gericht op een nieuwe manier van werken waarin het gebruik van Sharepoint een grote rol speelt en aan het beproeven van die aanpak en van de middelen door pilots.

Onder andere de komst van een overall programmamanager, de resultaten van de pilot-implementaties en de snelle en succesvolle verspreiding van Sharepoint toepassing ‘247Plaza’ hebben geleid tot een herijking van het programma in termen van scope, governance, aanpak en planning. Een en ander is vastgelegd in het document plan iDiplomatie NEXT 2015-2016. Uitgangspunt hierbij is dat alle oorspronkelijke doelstellingen per april 2017 zijn behaald.

Onder iDiplomatie verstaan we een nieuwe manier van werken die een BZ-medewerker wereldwijd in staat stelt gebruikersvriendelijk, efficiënt en veilig ook buiten kantoor te werken, samen te werken en te netwerken onder andere door digitale verbindings- en communicatiemiddelen in te zetten en de sociale media te gebruiken.

BZ wil in 2016 koploper zijn in diplomatie en een flexibele netwerkorganisatie die effectief is in de nieuwe realiteit, met professionals waarmee iedereen graag samenwerkt.

iDiplomatie bestaat uit een aantal projecten en activiteiten waarvan het opdrachtgeverschap op meerdere plekken in de organisatie is belegd. Wat verbindt is dat alle initiatieven een informatietechnologiecomponent bevatten, gericht op het implementeren van een nieuwe werkomgeving. Het overall programmamanagement berust onder leiding van de programmamanager iDiplomatie bij het programmateam.

Ten behoeve van het neerzetten van de nieuwe werkomgeving op het departement en de posten in het buitenland, moeten een aantal voorzieningen (verder) ontwikkeld worden en dienen een aantal randvoorwaarden verbeterd te worden. Om dit samen met de programmateam coördinatoren van Het Nieuwe Werken/DARE en Informatiemanagement te realiseren wordt een Programmasecretaris / Liaison Techniek gevraagd. Deze valt onder de overall programmamanager, werkt samen met de twee coördinatoren, QA en control, integrale planner, communicatie, en onderhoudt tevens nauw contact met hoofd DBV/IV. De Programmasecretaris / Liaison Techniek is verantwoordelijk voor de technische component binnen iDiplomatie en ondersteunt de programmamanager bij de aansturing van het technisch deel van het programma.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Afgeronde opleiding op Universitair Niveau (Bedrijfskunde of Informatievoorziening).

 • Aantoonbare ervaring in het vervullen van een ondersteunende/ adviserende rol in programma’s met een IT-component.

 • Minimaal twee jaar ervaring bij het ministerie van Buitenlandse Zaken of een ander ministerie in een gelijksoortige functie.

 • Aantoonbare vaardigheid in het functioneren in een bestuurlijk complexe omgeving.

 • Aantoonbare vaardigheid in projectmanagement en het gericht kunnen aansturen van projectactiviteiten en -medewerkers waarbij rekening wordt gehouden met andersoortige belangen en opvattingen/ uitgangspunten.

 • In staat om in een motivering kort, bondig, duidelijk en overtuigend aan te geven waarom hij/zij de meest geschikte kandidaat is voor juist deze functie bij iDiplomatie (gaarne motivering bijsluiten).

OVERIGE EISEN EN WENSEN

 • In staat om samen met het iDiplomatieteam een cultuurverandering te realiseren.

 • Vaardigheid in het overwinnen van weerstand.

 • In staat om te gaan met conflicterende belangen en die waar mogelijk te verenigen.

 • Affiniteit met complexe geautomatiseerde informatiesystemen en grootschalige veranderingstrajecten.

 • Voorstander van het harmoniemodel boven het conflictmodel, maar niet bang om zo nodig een confrontatie aan te gaan.

 • Ervaring met IT-beveiligingsproblematiek in grotere organisaties.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

De Programmasecretaris annex Liaison Techniek

 • Begeleidt, in samenspraak met de coördinatoren van HNW/DARE en Informatiemanagement en QA en control, de bestaande (lijn-)organisatie en de diverse projecten die al bezig zijn met deze voorzieningen voor de ontwikkeling en realisatie van de benodigde voorzieningen, het creëren van (rand)voorwaarden en het bewaken van de risico’s en afhankelijkheden met andere projecten en organisatieontwikkelingen.

 • Heeft een uitstekende werkrelatie met de Directie Bedrijfsvoering (DBV) van het ministerie van Buitenlandse Zaken en met name de afdeling Informatievoorziening en met de Shared Service Organisatie SSC-ICT.

 • Voert in overleg met DBV de regie over de technische kant van de implementatie van iDiplomatie op het departement en de posten in het buitenland. Dat betreft onder andere de implementatie van het technisch platform voor Sharepoint en de mobiele werkplek/devices.

 • De Programmasecretaris / Liaison Techniek levert een bijdrage aan de implementatieteams door de selectie en de begeleiding van vijf tot acht ‘floorwalkers’. De ‘floorwalkers’ zijn onderdeel van de implementatieteams en worden ingezet om BZ-medewerkers te ondersteunen bij hun digivaardigheden/knoppenkennis.

 • De technische implementatie dient op het departement te zijn afgerond voor de overgang van het departement naar de Rijnstraat, waarvan de oplevering voorzien is per 1 januari 2017.

 • Geeft effectief leiding aan de uitvoering van de verschillende activiteiten, onderhoudt een planning waardoor efficiënte inzet van mensen en middelen gewaarborgd is.

 • Levert management- en sturingsinformatie en draagt bij aan een nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs-)bewaking.

 • Signaleert en analyseert informatie, ontwikkelingen en problemen, met name op het technisch vlak.

 • Stemt vakinhoudelijk af met alle betrokkenen (o.a. aanpalende projecten/ initiatieven, lijnorganisatie, programmamanager iDiplomatie, implementatiemanager, programma-architect, lead-architect SSC-ICT, de regie-organisatie DBV) over de te realiseren en over te dragen voorzieningen.

 • Creëert draagvlak en onderhoudt contacten met alle betrokkenen.

 • Draagt de gerealiseerde voorzieningen en opgebouwde kennis over aan de beheerorganisatie.

GEDRAGSKENMERKEN

 • Samenwerken

 • Leiderschap

 • Overtuigingskracht

 • Organisatiesensitiviteit

 • Creativiteit

 • Plannen en organiseren

 • Schriftelijk en mondeling vaardig

EXTRA INFORMATIE

Indien kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal dat plaatsvinden op

16 december 2015 tussen 14:30 uur en 17:00 uur
18 december 2015 tussen 14:30 uur en 17:00 uur
23 december 2015 tussen 13:00 uur en 16:00 uur (reserve).
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten