Projectmanager Informatievoorziening (senior)

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
15-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
2
Bekeken
632
Status
Gesloten
Referentie
20118328

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118328 Tijdelijke inhuur

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager Informatievoorziening

Profiel organisatie

Sinds januari 2015 heeft de gemeente Amsterdam haar taken in Clusters ondergebracht, waaronder in Cluster Sociaal. De resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's) Werk, Participatie en Inkomen binnen het Cluster Sociaal voeren de Participatiewet uit.
Iedere RVE is onderverdeeld in afdelingen, die weer in teams onderverdeeld zijn.
Naast RVE’s in het primaire proces voert de afdeling Informatievoorziening (IV) binnen het Cluster Sociaal ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties.
Twee van die applicaties deelt Amsterdam met Rotterdam, Utrecht en Den Haag, waarbij het beheer en onderhoud is ondergebracht bij de G4 overheidscoöperatie Wigo4it.

Profiel cluster Sociaal

Cluster Sociaal is binnen de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Bijzondere aandacht heeft het Cluster voor de overdracht van taken van het rijk op het gebied van (jeugd)zorg en de participatie.
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.
Het cluster Sociaal bestaat uit acht organisatieonderdelen (Werk, Inkomen, Participatie, GGD, Sport en Bos, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Subsidies en Inkoop Sociaal en Clusterstaf Sociaal) en is zo ingericht dat het optimaal de wetten op de terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.

Profiel afdeling

Binnen de gemeente Amsterdam voert de afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam.
De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening en gebiedsgericht werken).
Onderdeel van de afdeling IV is het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.
Voor de afdelingen Jeugd en Zorg wordt door een centrale backoffice gebruik gemaakt van de applicatie Wmo-Ned voor het beschikkingen- en facturatieproces rond de ingekochte zorg binnen de gemeente Amsterdam. De kandidaat zal komen te werken in het Backoffice ondersteuningsteam als bij de afdeling Jeugd.

Profiel Opdracht

In het kader van de Decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ is Wmo-Ned het afgelopen jaar periodiek aangepast op de gewenste uitvoering. Dit proces dient het komende half jaar te worden gecontinueerd voor de afdeling Jeugd.
In nauwe afstemming met de stakeholders moeten eisen, wensen en functionaliteiten hand in hand worden ontwikkeld en op elkaar afgestemd.

Doelstelling is om uiterlijk medio 2016 o.a. te komen tot

 • Een koppeling tussen het informatiesysteem van de Ouder- en Kindteams enerzijds en Wmo-Ned anderzijds t.b.v. gestroomlijnd beschikken, ingebed in de werkprocessen van de Backoffice Jeugd, de Ouder- en Kindteams (OKT’s) en de SamenDoen teams (SDT’s);

 • Gerealiseerde ondersteuning van de rechtmatigheids- en factureringsprocessen in Wmo-Ned, ingebed in de financiële afdeling van de gemeente Amsterdam;

 • Een gerealiseerde koppeling voor boekingen en uitbetalingen tussen Wmo-Ned en AFS, ingebed in de financiële afdeling van de gemeente Amsterdam;

 • Gerealiseerde gegevensuitwisseling tussen de gemeente Amsterdam en ketenpartners, op basis van de nieuwe iJW-2.0 standaarden;

 • Advies over procesondersteuning op die punten waar verbetermogelijkheden ontstaan.

Binnen het project Informatisering Jeugd 2016 moeten de volgende activiteiten gedurende het 1e halfjaar van 2016 worden uitgevoerd door een projectmanager.

 1. Het afronden van 3 deeltrajecten zoals beschreven in het PID Doorontwikkeling Wmo-Ned-Jeugd d.d. 24 augustus 2015.

 1. Beter beschikt - de gegevensuitwisseling RIS-OKT met WMO-Ned-Jeugd eind januari 2016 operationaliseren en tussen RIS-SD en Wmo-Ned daarna.

 2. Operationeel aansturen en begeleiden van factuurverwerkinginrichting in Wmo-Ned en uitbetaling van goedgekeurde facturen in AFS.

 3. Doelbinding in Wmo-Ned verbeteren door van de nieuwe Wmo-Ned release van eind december de ketentest en in produktiename in Q1-2016 aan te sturen.

 1. Invoering iJW2.0 berichtenstandaard, inclusief conversie en nieuwe berichten zoals iJW VOT bericht. Daarbij vooral het managen van de effecten ervan op de beschikkingenadministratie.

 2. Verbeteren integratie tussen Regioportaal en Wmo-Ned Jeugd, ook m.b.t. de monitoring en dataleveringen aan de IMJ en de Monitor sociaal domein.

 3. Volgen en beïnvloeden van landelijke ontwikkelingen rond berichtenstandaarden en productcodes

 4. Overdragen van relevante kennis aan lijnfunctionarissen bij Jeugd en/of informatievoorziening Sociaal

Functie eisen

 1. U beschikt minimaal over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of diploma (bijvoorbeeld Master of Information Management).

 2. U hebt minimaal 10 jaar werkervaring als projectmanager waarvan minimaal 4 jaar werkervaring specifiek op het terrein van informatievoorziening en ICT bij gemeente of rijksoverheid.

 3. U hebt aantoonbare kennis van en ervaring het projectmatig werken middels de methodiek PRINCE2 Practitioner en/of IPMA-C.

Competenties

 • Analytisch vermogen: je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten.

 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

 • Initiatief: je onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties.

 • Resultaatgerichtheid: je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Overtuigingskracht: je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Deze competenties worden tijdens het matchgesprek beoordeeld.

Functie wensen

 1. U hebt in de afgelopen 5 jaar in de rol van projectmanager aantoonbare ervaring opgedaan vanuit minimaal één project van minimaal 6 maanden met de implementatie van informatiesysteem Wmo-Ned.

 2. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan op het terrein van informatievoorziening waarbij de nadruk moet liggen op het snijvlak van business en IV en het activeren en betrekken van de business bij informatievoorzieningsvraagstukken.

 3. U hebt kennis van en ervaring met de landelijke iJW en iWMO berichtenstandaarden.

 4. U hebt kennis van en ervaring met het rapporteren over facturatie/declaratie van zorgproducten.

 5. U hebt de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan bij een complexe politiek-bestuurlijke organisatie zoals een grote gemeente (>1.000 medewerkers).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

zsm

Duur

01-07-2016

Optie op verlenging

2 maal 3 maanden

Inzet

36 uur per week

Tarief

maximaal € 90

Sluitingsdatum

30-12-2015

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  15-12-2015 14:40
  Plaats
  Geervliet

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-12-2015 15:26
  Plaats
  Diemen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten