IC Verpleegkundige

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
05-02-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
166
Status
Gesloten
Referentie
BCIVREQ16573

Omschrijving

IC Verpleegkundige

Doelstelling van de functie

  • Het coördineren en uitvoeren van het totale verpleegkundig zorgproces van de intensive care patiënt om binnen de kaders van het patiëntenzorgbeleid en het medisch behandelplan te komen tot een verpleegkundig intensive care proces (CBO level 3). Waarbij wordt bevorderd dat de patiënt met een dreigende of aanwezige ernstige stoornis van één of meerdere vitale functies zo snel mogelijk de zorg en bewaking ontvangt die zijn of haar situatie vereist.

Resultaatgebieden

  1. HOOG COMPLEX VERPLEEGKUNDIG ZORGPROCES

  • Planning verpleegkundig zorgproces

  • Uitvoering verpleegkundig zorgproces

  • Evaluatie uitvoering verpleegkundig zorgproces

  1. COÖRDINATIE VAN HET ZORGPROCES

  2. KWALITEITSZORG

  3. BEGELEIDEN LEERPROCES STUDENTEN/STAGIAIRS/MEDEWERKERS

HOOG COMPLEX VERPLEEGKUNDIG INTENSIVE CARE ZORGPROCES (gelijk aan senior IC-verpleegkundige)

Planning verpleegkundig intensive care zorgproces

Inventariseren en vastleggen van alle relevante gegevens van de patiënt (diagnose, opname-indicatie, persoonlijke gegevens) om op basis van diens zorgbehoefte, het medisch behandelplan, protocollen, procedures, standaarden en professionele deskundigheid, te komen tot een planning van de hoog complexe/acute verpleegkundige zorg waarin probleem, doel, activiteiten en evaluatiemomenten zijn opgenomen.

Activiteiten

bundelt relevante, beschikbare informatie
voert gesprekken met de patiënt (en/of familie/naasten) teneinde relevante informatie te verzamelen
observeert de patiënt teneinde relevante informatie te verzamelen
voert gesprekken met de patiënt (en/of familie/naasten) teneinde het voorgestelde verpleegplan te bespreken
stelt een verpleegplan (bestaand uit problemen, doelen en acties) op dat past bij de zorgvraag van de patiënt
neemt deel aan het multidisciplinair overleg
zorgt voor de aansluiting verpleegkundige zorg op pre- en post IC fase en integratie met andere disciplines, evenzo bij overplaatsing naar een andere afdeling
Uitvoering verpleegkundig zorgproces
Uitvoeren van de hoogcomplexe/acute verpleegkundige zorg op basis van het opgestelde verpleegplan zodanig dat de patiënt de verpleegkundige zorg krijgt die leidt tot realisatie van de behandel- en verpleegdoelen.

Activiteiten

op behoefte afgestemde voorlichting geven aan de patiënt, en/of familie/naasten
geven van instructie en/of educatie aan patiënt en/of aan familie/naasten
uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en interventies, ook wanneer geen standaardprocedures voorhanden zijn
ondersteunen bij, en zo nodig overnemen van lichamelijke verzorging
bewaken, ondersteunen en zonodig zelfstandig overnemen van vitale functies
zelfstandig ingrijpen bij acute situaties
verzamelen en interpreteren van gegevens (o.a. vitale functies) op basis van laboratoriumwaarden en lichamelijk onderzoek, met name met betrekking tot ademhaling en circulatie, en middels klinische observaties en mbv specialistische medische apparatuur
toedienen van bijzondere medicatie, waarbij er een verhoogd risico is op ernstige bijwerkingen/ complicaties
bieden van psychosociale zorg aan patiënt en familie tijdens het acute of chronische ziekteproces, de stervensfase of donorprocedure.
verlenen van consulten met betrekking tot het primaire proces
Evaluatie uitvoering verpleegkundig zorgproces
Continu afstemmen van de kwaliteit en de effectiviteit van de geleverde hoogcomplexe/acute intensive care zorg met de individuele patiënt en andere zorgverleners op basis van de realisatie van de individuele behandel- en ver- pleegdoelen om tot systematische vastlegging van gegevens te komen die bijstelling van het bestaande zorgproces mogelijk maakt.

Activiteiten

zorgen voor systematische rapportage
gesprekken voeren met de patiënt (en zo nodig met familie/naasten) over de voortgang en eventuele knelpunten in de zorgverlening
observeren van de patiënt teneinde relevante informatie te verzamelen
zo nodig bijstellen van het verpleegplan (na afstemming met andere disciplines, de patiënt en zo nodig familie/naasten en met input van collega's)
COÖRDINATIE VAN HET ZORGPROCES (gelijk aan senior IC-verpIeegkundige)
Het coördineren en organiseren van de uitvoering van het totale intensive care zorgproces van eigen patiënten. In samenwerking met alle betrokken disciplines teneinde, uitgaande van de behandel- en verpleegdoelen, de patiënt een afgestemd en geïntegreerd aanbod aan zorg en behandeling te geven binnen de daartoe gestelde tijd.

Activiteiten

per dienst het eigen werk, voortkomend uit het verpleegplan, plannen en uitvoeren in afstemming met andere (senior) IC-verpleegkundigen en andere disciplines.
informeren van de eindverantwoordelijke persoon voor de coördinatie van de totale patiëntenzorg op de afdeling over de voortgang van de zorgtaken
adhoc zaken mbt medisch of paramedisch beleid tijdens de dienst bespreken met betreffende professional
deelnemen aan besprekingen over de verpleegkundige, individuele patiëntenzorg
afstemmen van de uitvoering van de zorgactiviteiten met andere zorgverleners
initiëren en deelnemen aan multidisciplinaire besprekingen over individuele patiëntenzorg
het werken als eindverantwoordelijke in de dienst: o.a. het plannen van acute opnamen i.o.m. dienstdoende arts en (korte termijn) dienstlijstproblemen oplossen.
zonodig participatie in het reanimatieteam
KWALITEITSZORG (afwijkend van de senior-IC verpleegkundige)
Afhankelijk van de context en behoefte van de afdeling zal de verpleegkundige een bijdrage leveren de ontwikkeling van niet-patient gebonden domeinen zoals kwaliteitszorg, protocollering, vakontwikkeling, onderzoek etc.
Het gaat hierbij om het signaleren van de knelpunten en met leidinggevende bespreken van de gewenste situatie en het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de gewenste situatie.

Activiteiten

signaleren en melden van knelpunten in de zorgverlening
actieve deelname aan (team)besprekingen of de afdelingsgebonden kwaliteitsgroep, dit o.a. door het inbrengen van voorstellen tot verbetering.
een bijdrage leveren aan en zich op de hoogte stellen van (de ontwikkeling van-) nieuwe protocollen, werkwijzen en behandel- en verzorgingsmethoden.
mee uitvoeren van verbeteringen in de praktijk
een bijdrage leveren aan de praktische uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.
signaleren en melden van fouten en bijna fouten
BEGELEIDEN VAN STUDENTEN/STAGIAIRS/MEDEWERKERS (afwijkend van de senior-IC verpleegkundige)
Geven van werkbegeleiding aan toegewezen studenten/stagiairs/medewerkers in de uitvoering van werkzaamheden op basis van het opgezette begeleidingsplan om kennis en vaardigheden over te dragen die leiden tot realisatie van de in het begin van de leerperiode vastgelegde doelstellingen voor de studenten/stagiairs/medewerkers

Activiteiten

(mede) opstellen, uitvoeren en evalueren van het individuele begeleidingsplan van toegewezen student
het coachen van de toegewezen student in zijn leerproces
het (mede) bewaken van de realisatie van de leerdoelen binnen de gestelde tijd van de toegewezen student
geven van feedback aan student op leerresultaat en de wijze waarop dit vergaard is
inwerken arts-assistenten en co-assistenten voor zover het de samenwerking met de verpleegkundige betreft
het geven van klinische lessen
Bevoegdheden
De IC-verpleegkundige werkt binnen een complexe situatie, waarbij een strikte scheiding in medische en verpleegkundige verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet in alle situaties uitvoerbaar blijkt.
Binnen het spanningsveld van het bovenstaande wordt van de IC-verpleegkundige verwacht dat zij handelt volgens voorgeschreven medische- en verpleegkundige richtlijnen/protocollen, waarbij zij tevens verantwoordelijk is de risico's voor de patiënt te minimaliseren. Daarbij treedt zij bij acute vitale functiestoornissen regelmatig zelfstandig handelend en domein overschrijdend op naar het medische domein.
Betrekkingen
De IC-verpleegkundige heeft contacten met patiënten diens naasten/relaties, collega verpleegkundigen en andere hulpverleners met betrekking tot de uitvoering van het primaire proces en werkt samen met functionarissen uit de medische- en paramedische disciplines al dan niet in opleiding.
De IC-verpleegkundige heeft overleg met vakgenoten, opleiders, onderzoekers en beleidsmedewerkers ten behoeve van het optimaliseren van de patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Funtie-eisen

Verpleegkundige Vervolgopleiding Intensive Care (ICV, ICN of ICK)
MBO denk- en werkniveau

Startdatum 18-1-2016
Einddatum 31-3-2016
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 36

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten