Businesscontroller

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
11-02-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Nijmegen
Reacties
0
Bekeken
24
Status
Gesloten
Referentie
PR

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten

Omschrijving

 1. Inhoud functie

1.1. Doel van de functie
Vanuit een financiële expertise adviseren over tactisch/strategisch beleid op een aandachtsgebied binnen een gedeelte van de organisatie of op een aandachtsgebied binnen de gehele organisatie om op basis van specifieke deskundigheid een bijdrage te leveren aan tactische/strategische (beleids)vraagstukken.

1.2. Resultaatgebieden / Verantwoordelijkheden

a. Advisering management

 • volgt ontwikkelingen;

 • neemt deel aan in- en externe overleggen;

 • adviseert, gevraagd en ongevraagd, ten aanzien van bedrijfseconomische aangelegenheden;

 • adviseert zowel op tactisch als strategisch niveau.

b. Regie en coördinatie van de planning & controlcyclus

 • vervult uit hoofde van de gehele controlfunctie de rol van regisseur voor de afdelingsleiding ten aanzien van de ondersteunende werkzaamheden die in het kader van de planning- en control-cyclus gerealiseerd dienen te worden;

 • coördineert de verschillende werkzaamheden van de controlfunctie voor de afdelingsleiding en bewaakt de tijdigheid;

 • ziet toe op de naleving binnen de gestelde financiële kaders;

 • levert een bijdrage aan de totstandkoming van corporate managementinformatie.

  c. Verantwoordelijk voor bedrijfseconomische analyses

 • verzamelt informatie over de werking van het tactische/strategische beleid;

 • rapporteert bevindingen en stelt overzichten op;

 • ondersteunt het management in het opstellen van de rapportages in het kader van de planning- en controlcyclus;

 • ondersteunt het management in het vervaardigen van analyses en het opstellen van de rappor-tages in het kader van het tactische/strategische beleid.

d. Signaleren en beoordelen van bedrijfseconomische risico’s

 • verricht onderzoek naar bedrijfseconomische risico’s, analyseert de uitkomsten, beoordeelt deze en adviseert hierover;

 • adviseert ten behoeve van een plan van aanpak voor het beteugelen van de risico’s;

 • ontwikkelt en implementeert hiervoor procedures, instrumenten, etc.;

 • begeleidt en adviseert het management en medewerkers bij de toepassing.

e. Informeren

 • verstrekt relevante informatie aan het tactisch/strategisch management.

f. Inzicht in en toetsen van de AO/IB

 • kennis en inzicht in de werking van de geldende en relevante AO/IB;

 • toetsen van de AO/IB teneinde de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de ontvangen infor-matie te kunnen beoordelen en vaststellen;

 • signaleren van omissies in de werking van de AO/IB en hierover rapporteren;

 • bewaken van de gewenste ontwikkelrichting “van procesbeschrijving naar procesverbetering”.

g. Dossiervorming

 • legt op uniforme wijze alle relevante werkzaamheden en bevindingen vast in een dossier;

 • zorgt voor een gestandaardiseerde dossierindeling die eenvoudig overdraagbaar is;

 • zorgt dat dossiers toegankelijk zijn.

1.3. Speelruimte / Bevoegdheden

 • de business controller legt verantwoording af aan het hoofd van de unit Control & Advies.

 • de belangrijkste kaders worden gevormd door de planning- en controlcyclus, (organisatiebrede) wet- en regelgeving, vastgesteld tactisch/strategisch beleid van de organisatie, de unit en/of de afdeling;

 • de businesscontroller maakt zoveel als mogelijk gebruik van gestandaardiseerde en uniforme (rapportage) formats en werkwijzen;

 • de businesscontroller bespreekt met de afdelingsleiding de gesignaleerde bedrijfseconomische onjuistheden, onregelmatigheden en onvolkomenheden en escaleert wanneer daar aanleiding voor bestaat.

1.4. Contacten

 • met de bedrijfsleider, afdelingshoofden en/of productgroepmanagers;

 • met de concernstaven, afdelingen, Servicebedrijf en gelieerde bedrijfsonderdelen om te advise-ren en samen te werken;

 • met medewerkers binnen de productgroep;

 • met relevante externe organisaties.

1.5. Deskundigheid (kennis en vaardigheden)

Kennis

 • relevante opleiding op HBO- of academisch niveau;

 • actuele kennis van de aandachtsgebieden Control, Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie;

 • kennis van relevante wet- en regelgeving;

 • kennis van beleids-, besluitvormings- en bedrijfsvoeringprocessen;

 • kennis van de taken en functionele verhoudingen van het Radboudumc;

 • kennis van het ziekenhuiswezen en de UMC’s in het bijzonder.

Vaardigheden

 • in staat zijn een verantwoorde balans te vinden tussen optimale effectiviteit en efficiëntie enerzijds en beheersing van risico’s, rekening houdend met wet- en regelgeving anderzijds;

 • stevigheid die de rol van controller vergt;

 • vaardigheid in het analyseren, beoordelen, vertalen en presenteren van bedrijfseconomische en financiële informatie en risico’s;

 • vaardigheid om te gaan met het spanningsveld van de verschillende belangen binnen en buiten het Radboudumc.

1.6 Competenties/gedrag
De waarden die wij nastreven binnen de ‘Radboud Manier van Werken’:

 • samenwerken

 • continue streven naar excellentie

 • oprechte betrokkenheid

 • verantwoordelijkheid nemen

De controller vertegenwoordigt en stimuleert deze waarden bij anderen. Vertoont voorbeeld-gedrag, neemt initiatief, treedt binnen het vakgebied op als vraagbaak, brengt knelpunten en conflicten binnen het team ter sprake en zorgt ervoor dat deze opgelost worden en zet anderen aan om vernieuwend en origineel te zijn.
Is zich bewust van zijn rol en verantwoordelijkheden binnen het team en de invloed hiervan op anderen en bezit een grote mate van vakmanschap, integriteit, verantwoordelijkheidsbesef en eigenaarschap.

Overige aanvullende gedragskenmerken

Organisatiesensitiviteit

Het vermogen om relaties en effecten van politieke krachtenvelden binnen (en buiten) de
organisatie in te schatten en te begrijpen en op basis hiervan te handelen.
Handelen op basis van kennis van de organisatie en omgevingsontwikkelingen

 • schat in wat de gevolgen van handelingen en adviezen zijn, vanuit een goed inzicht in de organisatie;

 • is op de hoogte van de ongeschreven spelregels en kent de weg binnen de eigen informele organisatie en maakt daar effectief gebruik van;

 • is in staat draagvlak te verwerven/creëren; legt contacten met andere afdelingen/instanties, zet bruikbare, ondersteunende netwerken op;

 • draagt bij aan de bevordering van de gewenste organisatiecultuur.

Omgevingsbewustzijn
Volgt relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en benut deze kennis ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied.

Actief gebruik maken van zijn kennis van externe ontwikkelingen

 • signaleert relevante omgevingsontwikkelingen en integreert deze in het werk.

 • communiceert regelmatig over de betekenis die aan externe ontwikkelingen moet worden toegekend;

 • participeert in kennisnetwerken;

 • maakt gebruik van zijn kennis van ontwikkelingen in zijn werk.

Communicatieve vaardigheden
Ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk kunnen overbrengen, zodanig dat de essentie wordt begrepen, met een effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen. Gebruikt afhankelijk van de situatie of het doel een geschikte vaardigheid of een passende wijze van communiceren (mondeling, schriftelijk etc.).

Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen

 • presenteert zich gemakkelijk en legt contacten in verschillende sociale en

multiculturele omgevingen;

 • bouwt een betoog logisch op en houdt de aandacht vast;

 • toetst of de boodschap is overgekomen op de doelgroep;

 • stelt zich open voor overleg;

 • onderkent (non)verbale communicatie.

Resultaatgericht
Definitie: formuleert te bereiken kwalitatieve en kwantitatieve resultaten in ResultaatGerichte Afspraken (RGA’s), richt zijn handelingen en besluiten op het daadwerkelijk realiseren daarvan en evalueert het resultaat.

 • stelt zichzelf uitdagende, maar realistische doelen;

 • blijft ook bij tegenslag of druk doelgericht werken;

 • hecht groot belang aan het oplossen van problemen en het afmaken van het werk;

 • evalueert regelmatig eigen geleverde prestaties;

 • neemt verantwoordelijkheid voor eigen resultaat;

 • signaleert wanneer een gemaakte RGA niet gehaald kan worden en informeert tijdig de leidinggevende of opdrachtgever hierover;

 • zorgt ervoor over kennis en vaardigheden te beschikken die nodig zijn om de werk-zaamheden tot een goed resultaat te brengen;

 • draagt ertoe bij dat anderen hun individuele resultaten behalen;

 • praat in termen van resultaten bij activiteiten en geeft aan: wat, wanneer, hoe goed en hoeveel;

 • stemt de resultaten van individuen op elkaar af opdat de gemeenschappelijke doelstel-ling behaald wordt;

 • stelt strategische doelstellingen op en definieert resultaten op de lange termijn;

 • zorgt dat strategische organisatiedoelen op heldere wijze terugkomen in strategische en tactische plannen van de verschillende organisatieonderdelen.

Analytisch vermogen

 • signaleren van problemen, verbanden zien, gegronde conclusies trekken en consequenties inschatten. Deelt complexe problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken. Maakt gebruik van logica;

 • verbanden leggen en oorzaken zien;

 • benadert een probleem vanuit verschillende invalshoeken en komt tot een genuanceerd oordeel;

 • weet wanneer de verzamelde informatie voldoende is voor het trekken van conclusies; maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en interpretaties/veronderstellingen;

 • legt verbanden tussen verschillende soorten informatie;

 • trekt conclusies over oorzaken en gevolgen van problemen.

Start opdracht

22-2-2016

Eind opdracht

19-08-2016, optie tot verlenging

Uren per week

gemiddeld 28

Reageren kan tot 13-2 met cv, motivatie en uurtarief incl. reiskosten en ex. BTW.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten