Businesscontroller

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
10-02-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Nijmegen
Reacties
3
Bekeken
862
Status
Gesloten
Referentie
20118572

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118572 Tijdelijke inhuur

Voor het Radboud UMC zijn wij op zoek naar een Businesscontroller.

Doel van de functie

Vanuit een financiële expertise adviseren over tactisch/strategisch beleid op een aandachtsgebied binnen een gedeelte van de organisatie of op een aandachtsgebied binnen de gehele organisatie om op basis van specifieke deskundigheid een bijdrage te leveren aan tactische/strategische (beleids)vraagstukken.

Resultaatgebieden / Verantwoordelijkheden

a. Advisering management

 • volgt ontwikkelingen;

 • neemt deel aan in- en externe overleggen;

 • adviseert, gevraagd en ongevraagd, ten aanzien van bedrijfseconomische aangelegenheden;

 • adviseert zowel op tactisch als strategisch niveau.

b. Regie en coördinatie van de planning & controlcyclus

 • vervult uit hoofde van de gehele controlfunctie de rol van regisseur voor de afdelingsleiding ten aanzien van de ondersteunende werkzaamheden die in het kader van de planning- en controlcyclus gerealiseerd dienen te worden;

 • coördineert de verschillende werkzaamheden van de controlfunctie voor de afdelingsleiding en bewaakt de tijdigheid;

 • ziet toe op de naleving binnen de gestelde financiële kaders;

 • levert een bijdrage aan de totstandkoming van corporate managementinformatie.

c. Verantwoordelijk voor bedrijfseconomische analyses

 • verzamelt informatie over de werking van het tactische/strategische beleid;

 • rapporteert bevindingen en stelt overzichten op;

 • ondersteunt het management in het opstellen van de rapportages in het kader van de planning- en controlcyclus;

 • ondersteunt het management in het vervaardigen van analyses en het opstellen van de rapportages in het kader van het tactische/strategische beleid.

d. Signaleren en beoordelen van bedrijfseconomische risico’s

 • verricht onderzoek naar bedrijfseconomische risico’s, analyseert de uitkomsten, beoordeelt deze en adviseert hierover;

 • adviseert ten behoeve van een plan van aanpak voor het beteugelen van de risico’s;

 • ontwikkelt en implementeert hiervoor procedures, instrumenten, etc.;

 • b egeleidt en adviseert het management en medewerkers bij de toepassing.

e. Informeren

 • verstrekt relevante informatie aan het tactisch/strategisch management.

f. Inzicht in en toetsen van de AO/IB

 • kennis en inzicht in de werking van de geldende en relevante AO/IB;

 • toetsen van de AO/IB teneinde de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de ontvangen informatie te kunnen beoordelen en vaststellen;

 • signaleren van omissies in de werking van de AO/IB en hierover rapporteren;

 • bewaken van de gewenste ontwikkelrichting “van procesbeschrijving naar procesverbete-ring”.

g. Dossiervorming

 • legt op uniforme wijze alle relevante werkzaamheden en bevindingen vast in een dossier;

 • zorgt voor een gestandaardiseerde dossierindeling die eenvoudig overdraagbaar is;

 • zorgt dat dossiers toegankelijk zijn.

Speelruimte / Bevoegdheden

 • de business controller legt verantwoording af aan het hoofd van de unit Control & Advies.

 • de belangrijkste kaders worden gevormd door de planning- en controlcyclus, (organisatie-brede) wet- en regelgeving, vastgesteld tactisch/strategisch beleid van de organisatie, de unit en/of de afdeling;

 • de businesscontroller maakt zoveel als mogelijk gebruik van gestandaardiseerde en uniforme (rapportage) formats en werkwijzen;

 • de businesscontroller bespreekt met de afdelingsleiding de gesignaleerde bedrijfseconomische onjuistheden, onregelmatigheden en onvolkomenheden en escaleert wanneer daar aanleiding voor bestaat.

Contacten

 • met de bedrijfsleider, afdelingshoofden en/of productgroepmanagers;

 • met de concernstaven, afdelingen, Servicebedrijf en gelieerde bedrijfsonderdelen om te adviseren en samen te werken;

 • met medewerkers binnen de productgroep;

 • met relevante externe organisaties.

Functie eisen

 • Relevante opleiding op HBO- of academisch niveau ( in bedrijfseconomische richting)

 • Minimaal 1 jaar werkervaring in soortgelijke functie binnen een soortgelijke organisatie.

 • Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie.

 • Actuele kennis van de aandachtsgebieden Control, Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie;

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;

 • Kennis van beleids-, besluitvormings- en bedrijfsvoeringprocessen;

 • Kennis van de taken en functionele verhoudingen van het Radboudumc;

 • Kennis van het ziekenhuiswezen en de UMC’s in het bijzonder.

Vaardigheden

 • in staat zijn een verantwoorde balans te vinden tussen optimale effectiviteit en efficiëntie enerzijds en beheersing van risico’s, rekening houdend met wet- en regelgeving anderzijds;

 • stevigheid die de rol van controller vergt;

 • vaardigheid in het analyseren, beoordelen, vertalen en presenteren van bedrijfseconomische en financiële informatie en risico’s;

 • vaardigheid om te gaan met het spanningsveld van de verschillende belangen binnen en buiten het Radboudumc.

Competenties/gedrag: De waarden die wij nastreven binnen de ‘Radboud Manier van Werken’:

 • samenwerken

 • continue streven naar excellentie

 • oprechte betrokkenheid

 • verantwoordelijkheid nemen

De controller vertegenwoordigt en stimuleert deze waarden bij anderen. Vertoont voor-beeldgedrag, neemt initiatief, treedt binnen het vakgebied op als vraagbaak, brengt knelpunten en conflicten binnen het team ter sprake en zorgt ervoor dat deze opgelost worden en zet anderen aan om vernieuwend en origineel te zijn. Is zich bewust van zijn rol en verantwoordelijkheden binnen het team en de invloed hiervan op anderen en bezit een grote mate van vakmanschap, integriteit, verantwoordelijkheidsbesef en eigenaarschap.

Overige aanvullende gedragskenmerken

Organisatiesensitiviteit: Het vermogen om relaties en effecten van politieke krachtenvelden binnen (en buiten) de organisatie in te schatten en te begrijpen en op basis hiervan te handelen. Handelen op basis van kennis van de organisatie en omgevingsontwikkelingen:

 • schat in wat de gevolgen van handelingen en adviezen zijn, vanuit een goed inzicht in de organisatie;

 • is op de hoogte van de ongeschreven spelregels en kent de weg binnen de eigen informele organisatie en maakt daar effectief gebruik van;

 • is in staat draagvlak te verwerven/creëren; legt contacten met andere afdelin-gen/instanties, zet bruikbare, ondersteunende netwerken op;

 • draagt bij aan de bevordering van de gewenste organisatiecultuur.

Omgevingsbewustzijn: Volgt relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en benut deze kennis ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied. Actief gebruik maken van zijn kennis van externe ontwikkelingen:

 • signaleert relevante omgevingsontwikkelingen en integreert deze in het werk.

 • communiceert regelmatig over de betekenis die aan externe ontwikkelingen moet worden toegekend;

 • participeert in kennisnetwerken;

 • maakt gebruik van zijn kennis van ontwikkelingen in zijn werk.

Communicatieve vaardigheden

Ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk kunnen
overbrengen, zodanig dat de essentie wordt begrepen, met een effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen. Gebruikt afhankelijk van de situatie of het doel een geschikte vaardigheid of een passende wijze van communiceren (mondeling, schriftelijk etc.).

Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen

 • presenteert zich gemakkelijk en legt contacten in verschillende sociale en multiculturele omgevingen;

 • bouwt een betoog logisch op en houdt de aandacht vast;

 • toetst of de boodschap is overgekomen op de doelgroep;

 • stelt zich open voor overleg;

 • onderkent (non)verbale communicatie.

Resultaatgericht

Definitie: formuleert te bereiken kwalitatieve en kwantitatieve resultaten in ResultaatGerichte Afspraken (RGA’s), richt zijn handelingen en besluiten op het daadwerkelijk realiseren daarvan en evalueert het resultaat.

 • stelt zichzelf uitdagende, maar realistische doelen;

 • blijft ook bij tegenslag of druk doelgericht werken;

 • hecht groot belang aan het oplossen van problemen en het afmaken van het werk;

 • evalueert regelmatig eigen geleverde prestaties;

 • neemt verantwoordelijkheid voor eigen resultaat;

 • signaleert wanneer een gemaakte RGA niet gehaald kan worden en informeert tijdig de leidinggevende of opdrachtgever hierover;

 • zorgt ervoor over kennis en vaardigheden te beschikken die nodig zijn om de werk-zaamheden tot een goed resultaat te brengen;

 • draagt ertoe bij dat anderen hun individuele resultaten behalen;

 • praat in termen van resultaten bij activiteiten en geeft aan: wat, wanneer, hoe goed en hoeveel;

 • stemt de resultaten van individuen op elkaar af opdat de gemeenschappelijke doel-stelling behaald wordt;

 • stelt strategische doelstellingen op en definieert resultaten op de lange termijn;

 • zorgt dat strategische organisatiedoelen op heldere wijze terugkomen in strategische en tactische plannen van de verschillende organisatieonderdelen.

Analytisch vermogen

 • signaleren van problemen, verbanden zien, gegronde conclusies trekken en consequenties inschatten. Deelt complexe problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken. Maakt gebruik van logica;

 • verbanden leggen en oorzaken zien;

 • benadert een probleem vanuit verschillende invalshoeken en komt tot een genuanceerd oordeel;

 • weet wanneer de verzamelde informatie voldoende is voor het trekken van conclusies; maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en interpreta-ties/veronderstellingen;

 • legt verbanden tussen verschillende soorten informatie;

 • trekt conclusies over oorzaken en gevolgen van problemen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Nijmegen

Startdatum

22-02-2016

Duur

19-08-2016

Optie op verlenging

Ja

Inzet

24-32 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

13-02-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  11-02-2016 21:39
  Plaats
  Helvoirt

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-02-2016 13:34
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-02-2016 14:47
  Plaats
  Vinkel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten