Coördinator Grondverwervers

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
13-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Venlo
Reacties
0
Bekeken
15
Status
Gesloten
Referentie
PP

Omschrijving

Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) verbetert de primaire waterkeringen in het noordelijke Maasdal zodat deze voldoen aan de wettelijke norm. Hiervoor heeft WPM een programmaorganisatie opgezet om te komen tot realisatie van de dijkversterkingsprojecten binnen haar beheersgebied. Op programmaniveau worden diverse projecten in de verkenning, planvorming en realisatie aangestuurd door een kernteam bestaande uit projectleiders gebaseerd op het IPM model.
IPM: Integraal projectmanagement www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/werken-in-projecten/integraal-projectmanagement.aspx. Binnen de programmaorganisatie is behoefte aan extra capaciteit voor de rol van coördinator grondzaken binnen diverse projecten. Wij zijn op zoek naar een ervaren coördinator die direct ingezet kan worden in de dijkversterkingsprojecten. Het gaat om dijkversterkingsprojecten zowel in stedelijk als in landelijk gebied.

Functiebeschrijving
De coördinator grondzaken is verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van de benodigde grond en ruimte binnen de daarvoor vastgestelde randvoorwaarden.
Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de projectmanager en de omgevingsmanager voor wat betreft grondzaken.
De coördinator stuurt de grondverwervers aan, bewaakt het aankoopproces en de voortgang en rapporteert daarover aan de omgevingsmanager.

Resultaatgebieden

 • stuurt aan en coördineert grondverwerving door interne en externe deskundigen en rentmeesters/grondverwervers;

 • stelt grondaankoopplannen op

 • legt financiële verantwoording af over de grondverwerving;

 • levert een bijdrage aan de totstandkoming van het, bestuursrapportages, uitvoeringsplannen, beleidsbegroting en beleidsnota's;

 • adviseert en ondersteunt de projectmanager en/of omgevingsmanager over grondzaken, schaderegelingen en verwervingskredieten;

 • draagt zorg voor actuele informatie in de relevante applicaties;

Beleidsadvisering

 • inventariseert en analyseert relevante ontwikkelingen beoordeelt het belang ervan voor de organisatie;

 • stelt notities, rapportages, beleidsnota's en -adviezen op;

 • neemt deel aan in- en externe overleg over de ontwikkeling en afstemming van beleid;

 • levert een bijdrage aan de beleidsevaluatie en adviseert over bijstelling van beleid.

Beleidsuitvoering

 • toetst aan de hand van kengetallen de beleidsuitvoering en doet voorstellen voor bijstelling;

 • levert kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en meerjarenraming, stelt toelichtingen op voor de begroting en levert een bijdrage aan managementrapportages.

Speelruimte

 • de coördinator grondverwerving neemt beslissingen bij het verwerven van gronden en vestigen van zakelijke rechten, bij de beleidsadvisering en beleidsuitvoering van het grondverwervingsbeleid;

 • eigendommenbeleid, relevante wet- en regelgeving, het beleidsplan van het waterschap, jaarplanning, procedures en richtlijnen vormen het kader;

 • de coördinator grondverwerving legt verantwoording af over de kwaliteit van het verwerven van gronden en vestigen van zakelijke rechten, over de beleidsadvisering en beleidsuitvoering van het grondverwervingsbeleid.

Contacten

 • met de omgevingsmanager over specifieke ontwikkelingen op het beleidsterrein om informatie te verstrekken en te adviseren;

 • met omgevingsmanager en projectleiders over de voortgang en planning van de grondverwerving van de diverse projecten om af te stemmen;

 • met de grondverwervers over de voortgang en planning van de grondverwerving.

 • met interne en externe overlegverbanden (gemeenten, waterschappen, provincie etc.) over het vakgebied om te overleggen;

 • met externe partijen over overeenkomsten, taxeren onroerende goederen etc. ten behoeve van grondverwerving en inkomens- en schadeberekeningen om af te stemmen en te onderhandelen;

 • met vertegenwoordigers van andere overheden over beleidswijzigingen dan wel wijzigingen in de regelgeving om een en ander toe te lichten, advies of informatie te verstrekken;

 • met de interne organisatie over het beheer van waterkeringen
  beheeraspecten en om deze toe te lichten.

Het merendeel van het werk dient vanuit het WPM-kantoor uitgevoerd te worden. Aanwezigheid en zichtbaarheid is belangrijk, gezien de coördinerende rol.

Kandidaatomschrijving
Kennis en vaardigheden

 • heeft ruime ervaring met het coördineren van de grondverwerving en onteigening in complexe projecten, bij voorkeur op het gebied van dijkversterking;

 • heeft ruime ervaring met het aansturen van grondverwervers;

 • kennis van het beleidsterrein en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving;

 • kennis van grondverwerving en het vestigen van zakelijke rechten;

 • kennis van aan- en verkoopprocedures;

 • kennis van taxaties van onroerende zaken c.q. grondzaken;

 • kennis van en ervaring met planschades en bestuurscompensatie;

 • inzicht in financieel economisch beheer en kwaliteitsborging;

 • inzicht in bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;

 • inzicht in het eigendommenbeleid;

 • vaardigheid in het analyseren van (beleid)ontwikkelingen en het opstellen van beleidsnota's en
  adviezen en rapporten;

 • vaardigheid in het inschatten van de politieke en bestuurlijke regionale verhoudingen en de haalbaarheid van adviezen;

 • vaardigheid in het adviseren;

 • communicatieve vaardigheden, in het bijzonder netwerken;

 • onderhandelingsvaardigheden.

Start opdracht

29-2-2016

Eind opdracht

30-12-2016, optie verlenging 2 keer 6 mnd.

Uren per week

24

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten