Adviseur Risicomanagement

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
01-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
19
Status
Gesloten
Referentie
PP678

Omschrijving

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Risicomanagement.

Programma Implementatie Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal
ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke
leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden
26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen. De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De
implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. In het realiseren van deze ambitie worden door de tijd heen drie ijkpunten onderscheiden: eind 2015/begin 2016 moet iedereen zich ervan bewust zijn dat er zaken gaan veranderen. Eind 2018 moet iedereen met de Omgevingswet kunnen werken en eind 2024 moet iedereen uiteindelijk ook naar de geest van de wet werken. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit
Bestuursakkoord is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de
Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Programmaraad legt niet alleen verantwoording af aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn omgeving.

Doel van de functie
Het Programma Implementatie Omgevingswet is complex en dynamisch.
De implementatie van de Omgevingswet is een majeure opgave onder een hoge tijdsdruk. Er zijn talloze risico’s die succesvolle
en tijdige implementatie in de weg kunnen staan. Goed risicomanagement is dan ook van groot belang. De eerste stap hierin is om op het niveau van de Programmaraad zo snel mogelijk, met input
vanuit de verschillende opgaves, te komen tot een risicodossier.
Het Programmabureau zoekt dan ook een ervaren en bewezen adviseur risicomanagement die betrokkenheid en geloof in eigen mening uitstraalt en het aanzien geniet van een autoriteit op het vakgebied.

De kandidaat die wij zoeken

-ziet en doorgrond vanuit de ervaring en vanuit verschillende invalshoeken (zoals vanuit het perspectief van de opdrachtgevende partijen/de organisaties / ambtelijke top / bewindspersoon of
vanuit het perspectief van de programma organisatie) situaties
die een risico of kans vormen;
-signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig);
-houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen en kent het krachtenveld;
-stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep;
-brengt op het juiste moment de juiste argumenten in;
-oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia.

De Adviseur Risicomanagement is binnen het programma Implementatie Omgevingswet (IOW) verantwoordelijk voor de coördinatie op de totstandkoming van het risicomanagementproces. De adviseur draagt zorg voor het opzetten en inregelen van het proces risicomanagement, legt dit proces vast en laat het proces vaststellen. De adviseur wordt ingezet ten behoeve van zowel het Programmabureau, het Digitaal Stelstel Omgevingswet als Invoeringsondersteuning. De adviseur
draagt zorg voor de opzet en het beheer van het risicoregister en organiseert en faciliteert daartoe de nodige activiteiten zoals risicosessies, challenge-en verdiepingsgesprekken, workshops etc. Hij/zij challenged de programmamanagementleden als het gaat om risico ́s/knelpunten en de beheersing ervan, creëert een collectief bewustzijn ten aanzien van de risico’s, monitort de uitvoering van de beheersmaatregelen, spreekt projectleden aan indien zaken onvoldoende worden opgepakt en schaalt waar en wanneer nodig op naar de manager programmabeheersing. De adviseur draagt
tevens zorg voor de tijdige aanlevering van de risicoparagrafen en
–analyses ten behoeve van de verschillende stuur-en verantwoordingsrapportages. Waar en wanneer dat aan de orde is kan aan de adviseur risicomanagement gevraagd worden een toets te verrichten op de risicomanagement-processen en/of registers van deelprojecten of van opdrachtnemers. Tevens draagt de adviseur bij aan het risicodossier ter onderbouwing van de risicoreserveringen.
De implementatie van de Omgevingswet kent een grote ICT
component. Zoals de laatste jaren viel waar te nemen, brengen grote ICT projecten risico’s met zich mee. In het risicomanagement is daarom specifiek aandacht voor de risico’s op het vlak van data en ICT, die met name liggen in de deelopgave digitalisering.

Functieeisen

Resultaatgebieden
Het implementeren van risicomanagementprocessen binnen zowel het programmabureau als de deelprogramma’s;
Het laten vaststellen en vastleggen van het risicomanagementproces;
Binnen het programma een bijdrage leveren aan het creëren van een collectief bewustzijn ten aanzien van risicomanagement;
Opleveren en beheren van het risicoregister;
Organiseren, faciliteren en uitwerken van risicosessies;
Organiseren, uitvoeren en verwerken van challenges en verdiepingsgesprekken of –sessies;
Het uitvoeren van (diverse) risicoanalyses voor het voor verschillende doelen en doelgroepen;
Het tezamen met financieel-, kosten-en planningsmanagement uitvoeren van probabilistische analyses.
Monitoren van de besluitvorming, effectiviteit en uitvoering van de beheersmaatregelen en waar nodig bieden van ondersteuning bij de uitvoering van beheersmaatregelen op verzoek
van de manager programmabeheersing;
Opstellen, afstemmen en opleveren van risicoparagrafen ten behoeve van de stuur-en verantwoordingsrapportages van het programmabureau en de deelprogramma’s;
Management via de daartoe geëigende momenten en middelen tijdig en juist informeren over de risico's en de mate van beheersing;
Desgevraagd verzorgen van een toets op de risicomanagementprocessen en/of registers van
deelprojecten en/of opdrachtnemers;
Leveren van een bijdrage aan de onderbouwing van de risicoreservering.

Werk-en denkniveau
WO werk -en denkniveau met minimaal een afgeronde HBO opleiding met een Bedrijfskundige en/of Informatietechnologie achtergrond;

Kennis en ervaring
Minimaal 5 jaar ervaring, waarvan 3 jaar als risicomanager van complexe (ICT) projecten en 2 jaar als risicomanager op programmaniveau;

Kennis van en vaardigheid in

projectmanagementmethoden, zoals PRINCE2 en projecttechnieken;
Gedegen kennis van risicomanagement (de RISMAN-methodiek);
Recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar)met het beschrijven en implementeren van processen en methodieken binnen een programma;
Betrouwbaar en gewend met vertrouwelijke informatie om te gaan en te beheren;
Ervaring met afstemmingsprocessen met en binnen de Rijksoverheid;
Ervaring met het opstellen van rapportages op project en programmaniveau;
Kennis van en ervaring binnen I&M en Rijkswaterstaat;
Ervaring met projectmatig werken;
Ervaring met ICT-projecten.

Meest essentiële competenties
Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Analytisch sterk;
Positief kritisch;
Resultaatgericht;
Nauwkeurig;
Pragmatisch;
Snel kunnen schakelen;
Doorzetter goed kunnen omgaan met weerstand;
Organisatiesensitiviteit;
Conceptueel denkvermogen;
Goed in samenwerken;
Handelt met overtuigingskracht

Start opdracht:begin maart
Eind opdracht:1-10-2016, optie tot verlenging maximaal 2 x 1 jaar en 1 x 3 maanden, tot uiterlijk 31-12-2018
Uren per week:36

Reageren kan tot 5 maart met cv, motivatie en uurtarief incl. reiskosten en ex. BTW

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten