Adviseur Planningsmanagement

Opdrachtgever
ItaQ BV
Geplaatst op
16-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
278
Status
Gesloten
Referentie
ht/Adviseur Planningsmanagement

Afrondingstoelichting

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben voldoende reacties binnen gekregen op deze functie. De reacties worden nu doorgenomen door één van onze recruiters.

Zodra alle CV's zijn bekeken zullen wij u vanuit ons eigen database per e-mail feedback geven op uw sollicitatie.

Met vriendelijke groet,

Backoffice ItaQ


Omschrijving

Functieomschrijving
Programma Implementatie Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen. De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. In het realiseren van deze ambitie worden door de tijd heen drie ijkpunten onderscheiden: eind 2015/begin 2016 moet iedereen zich ervan bewust zijn dat er zaken gaan veranderen. Eind 2018 moet iedereen met de Omgevingswet kunnen werken en eind 2024 moet iedereen uiteindelijk ook naar de geest van de wet werken. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit Bestuursakkoord is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Programmaraad legt niet alleen verantwoording af aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn omgeving.

Doel van de functie
Het Programma Implementatie Omgevingswet is complex en dynamisch. De implementatie van de Omgevingswet is een majeure opgave onder een hoge tijdsdruk. Er zijn talloze risico’s die succesvolle en tijdige implementatie in de weg kunnen staan. Goed planningsmanagement is dan ook van groot belang. De Adviseur Planningsmanagement is binnen het programma Implementatie Omgevingswet (IOW) verantwoordelijk voor de coördinatie op de totstandkoming van het planningsmanagementproces. De adviseur draagt zorg voor het opzetten en inregelen van het proces planningsmanagement, legt dit proces vast en laat het proces vaststellen. De adviseur wordt ingezet ten behoeve van zowel het Programmabureau als het deelprogramma Invoering en draagt zorg voor het op elkaar afstemmen en integreren van deze planningen met de planning van het deelprogramma Digitaal Stelsel (DSO). Het Programmabureau zoekt daarom een ervaren en bewezen adviseur Planningsmanagement.

Taken

Het in afstemming met de programmateamleden ontwerpen en implementeren van planningsmanagementprocessen binnen zowel het programmabureau als de deelprogramma’s;

 • Het laten vaststellen en het vastleggen van het planningsmanagementproces;

 • Opstellen initiële integrale probabilistische risicoplanning voor de deelprogramma’s Digitaal Stelsel Omgevingswet en Invoering alsmede voor het programma in totaliteit m.b.v. daatoe geigende software-pakketten;

 • Maandelijks genereren probabilistische voortgangsplanning (d.m.v. Monte Carlosimulatie / PPI-analyse) op basis van de relevante tijdsrisico’s ter bepaling van de trefzekerheid van (deel)programmamijlpalen. Tijdgebonden risico’s worden vanaf het begin opgenomen in de planning. Update hiervan vindt plaats op basis van info van de risicomanager.

 • Voor het onderwerp planning een bijdrage leveren aan de op te stellen 2-wekelijkse-, maandelijkse- en 3 maandelijke voortgangsrapportages alsmede overige rapportages ten behoeve van sturing en verantwoording.

 • Het houden van maandelijkse bilaterale cq groepschallenge-gesprekken met de (deel)programmmanagers/programmateamleden om de overall planningvoortgang te volgen.

 • Bij opgetreden achterstand in de planning voorstellen doen voor scenario’s die het mogelijk maken weer op het oorspronkelijke pad te komen.

 • Toetsen planningen, planningsmanagement en claims m.b.t. tijd van derden / opdrachtnemers en rapporteren bevindingen.

 • Deelnemen aan / bijwonen van de diverse overleggen van het projectbeheersteam.

 • Periodiek voeren van bilat met de Manager Programmabeheersing en de Programmamanager over de voortgang van de werkzaamheden en knelpunten, de hoofdlijnen van de planning, kritische pad, risico’s/knelpunten en haalbaarheid (frequentie nader te bepalen).

 • Het programmabureauteam en de andere (onderliggende) teams informeren en adviseren over de actuele planning en het kritisch pad.

 • Afstemming met de risicomanager, al dan niet in samenspraak met het verantwoordelijke programmateamlid, over risico’s en VTW’s m.b.t. het beheeraspect tijd.

 • Het kernteam ondersteunen bij strategische besluitvorming, bijvoorbeeld bij ingrijpende contract- en scopewijzigingen. U stelt hiertoe adviesmemo’s op, onderbouwd met een PPIplanning van verschillende scenario’s.

 • Input leveren aan de voorbereiding, uitvoering en verwerking van risicosessies, al dan niet gecombineerd met planningssessies.

 • Bijdrage leveren aan SCB toetsen op uitbestedingen m.b.t. het aspect planning.

 • Bijdragen aan de verbetering van de planning en planningsmanagement binnen het programmma, onder andere door aanpassen en invoeren van processen / procedures.

 • Aanleveren en opslaan van stukken in het documentmanagementsysteem en het programma archief.

Functie-eisen

Minimaal 5 jaar aantoonbare specifieke toegepaste kennis van en ervaring met complexe en probabilistische planningen en het gebruik van de planningspakketten MS-project, Primavera en Risk Analysis (Primaned);

 • Ervaring met ICT-projecten en als Adviseur Planningsmanagement op programmaniveau;

 • Praktische ervaring met projectmatig werken;

 • Kennis van en vaardigheid in projectmanagementmethoden, zoals PRINCE2 en projecttechnieken;

 • Recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar) met het beschrijven en implementeren van processen en methodieken binnen een programma;

 • Betrouwbaar en gewend met vertrouwelijke informatie om te gaan en te beheren;

 • Ervaring met afstemmingsprocessen met en binnen de Rijksoverheid;

 • Ervaring met het opstellen van rapportages op (deel)programmaniveau;

Overige informatie Project Manager Software Refactoring

Locatie

Den Haag

Start

ZSM

Inzet

20 uur per week

Duur

2 jaar met optie tot verlenging

Tarief

n.o.t.k.

Reageren

Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email de volgende gegevens

 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto);

 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel;

 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);

 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

Wie zijn wij
ItaQ Interim Professionals BV is een detachering & consultancybureau op het gebied van ICT en is gespecialiseerd in het tijdelijk opvullen van interim functies. De Interim Professionals van ItaQ hebben minimaal HBO-niveau en een lange werkervaring.

Wij leveren o.a. Programma en Project Managers, Consultants en Experts op het gebied van IT, Internet en (Tele)Communicatie.

Wij werken alleen direct voor opdrachtgevers. Dit zijn de grote bedrijven en overheidsinstanties binnen Nederland. Tot onze klantenkring behoren onder andere: Philips, Nuon, UPC, Ministerie van VROM, RWS, KPN.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  16-03-2016 11:27
  Plaats
  Wapenveld

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten