Adviseur planningsmanagement

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
16-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
461
Status
Gesloten
Referentie
IGB61349710

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een adviseur planningsmanagement met ervaring met complexe en probabilistische planningen en het gebruik van de planningspakketten MS-project, Primavera en Risk Analysis (Primaned).

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit.

De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen. De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt.

In het realiseren van deze ambitie worden door de tijd heen 3 ijkpunten onderscheiden: eind 2015 / begin 2016 moet iedereen zich ervan bewust zijn dat er zaken gaan veranderen. Eind 2018 moet iedereen met de Omgevingswet kunnen werken en eind 2024 moet iedereen uiteindelijk ook naar de geest van de wet werken. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit Bestuursakkoord is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Programmaraad legt niet alleen verantwoording af aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn omgeving.

Het Programma Implementatie Omgevingswet is complex en dynamisch. De implementatie van de Omgevingswet is een majeure opgave onder een hoge tijdsdruk. Er zijn talloze risico’s die succesvolle en tijdige implementatie in de weg kunnen staan. Goed planningsmanagement is dan ook van groot belang. U bent binnen het programma Implementatie Omgevingswet (IOW) verantwoordelijk voor de coördinatie op de totstandkoming van het planningsmanagement-proces. De adviseur draagt zorg voor het opzetten en inregelen van het proces plannings-management, legt dit proces vast en laat het proces vaststellen. De adviseur wordt ingezet ten behoeve van zowel het Programmabureau als het deelprogramma Invoering en draagt zorg voor het op elkaar afstemmen en integreren van deze planningen met de planning van het deelprogramma Digitaal Stelsel (DSO).

De implementatie van de Omgevingswet kent een grote ICT-component. Zoals de laatste jaren viel waar te nemen, brengen grote ICT-projecten risico’s met zich mee die significante impact op de planning en de voortgang kunnen hebben. In het planningsmanagement is daarom specifiek aandacht voor de risico’s en de planningsconsequenties op het vlak van data en ICT, die met name liggen in de deelopgave digitalisering.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U ziet en doorgrond vanuit ervaring en vanuit verschillende invalshoeken (zoals vanuit het perspectief van de opdrachtgevende partijen / de organisaties / ambtelijke top / bewindspersoon of vanuit het perspectief van de programma-organisatie) situaties met impact op de planning.

 • U signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig).

 • U houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen en kent het krachtenveld.

 • U stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep en brengt op het juiste moment de juiste argumenten in.

 • U oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia.

 • U ontwerpt en implementeert in afstemming met de programmateamleden planningsmanagementprocessen binnen zowel het programmabureau als de deelprogramma’s.

 • U zorgt voor het laten vaststellen en het vastleggen van het planningsmanagementproces.

 • U stelt een initiële integrale probabilistische risicoplanning op voor de deelprogramma’s Digitaal Stelsel Omgevingswet en Invoering alsmede voor het programma in totaliteit met behulp van daartoe geëigende software-pakketten.

 • U zorgt voor het maandelijks genereren van de probabilistische voortgangsplanning (door middel van Monte Carlosimulatie / PPI-analyse) op basis van de relevante tijdsrisico’s ter bepaling van de trefzekerheid van (deel)programmamijlpalen.

 • Tijdgebonden risico’s worden vanaf het begin opgenomen in de planning. Update hiervan vindt plaats op basis van info van de risicomanager.

 • U levert voor het onderwerp planning een bijdrage aan de op te stellen tweewekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse voortgangsrapportages alsmede overige rapportages ten behoeve van sturing en verantwoording.

 • U houdt maandelijkse bilaterale danwel groepschallenge-gesprekken met de (deel)programmmanagers / programmateamleden om de overall planningvoortgang te volgen.

 • U doet bij opgetreden achterstand in de planning voorstellen voor scenario’s die het mogelijk maken weer op het oorspronkelijke pad te komen.

 • U toetst planningen, planningsmanagement en claims met betrekking tot tijd van derden / opdrachtnemers en rapporteren bevindingen.

 • U neemt deel aan / woont diverse overleggen bij van het projectbeheersteam.

 • U voert periodiek bilaterale gesprekken met de manager programmabeheersing en de programmamanager over de voortgang van de werkzaamheden en knelpunten, de hoofdlijnen van de planning, kritische pad, risico’s / knelpunten en haalbaarheid (frequentie nader te bepalen).

 • U informeert en adviseert het programmabureauteam en de andere (onderliggende) teams over de actuele planning en het kritisch pad.

 • U stemt af met de risicomanager, al dan niet in samenspraak met het verantwoordelijke programmateamlid, over risico’s en VTW’s met betrekking tot het beheeraspect tijd.

 • U ondersteunt het kernteam bij strategische besluitvorming, bijvoorbeeld bij ingrijpende contract- en scopewijzigingen.

 • U stelt hiertoe adviesmemo’s op, onderbouwd met een PPI-planning van verschillende scenario’s.

 • U levert input aan de voorbereiding, uitvoering en verwerking van risicosessies, al dan niet gecombineerd met planningssessies.

 • U levert een bijdrage leveren aan SCB-toetsen op uitbestedingen met betrekking tot het aspect planning.

 • U draagt bij aan de verbetering van de planning en planningsmanagement binnen het programma, onder andere door aanpassen en invoeren van processen / procedures.

 • U zorgt voor het aanleveren en opslaan van stuk...

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten