Projectleider HOV-net / R-net Buscorridor

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
06-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
's-Gravenhage
Reacties
0
Bekeken
812
Status
Gesloten
Referentie
IGB63169385

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
Wij zoeken een projectleider met ervaring op het gebied van ontwerp lokale en/of provinciale weginfrastructuur voor het project Hoogwaardig OV (HOV) Randstad / R-net buscorridor Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk.

Wie?

Onze opdrachtgever is een provinciale overheid.

Op 26 juni 2012 hebben GS besloten om de bestuursovereenkomst 'Hoogwaardig OV (HOV) Randstad' te sluiten met de OV-bureaupartners (4 provincies, 4 stadsregio's en met Ministerie van I&M) over Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de Randstad. Deze overeenkomst is in het najaar 2012 door alle partners ondertekend. In deze overeenkomst spreken de 8 decentrale OV-autoriteiten de ambitie uit om uiterlijk in 2028 R-net op de OV-verbindingen, zoals vermeld in de Ambitie Randstadnet 2028 te realiseren. Binnen het concessiegebied, waar de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor is, betreft dat de volgende corridors:

 1. Alphen aan den Rijn – Gouda (trein)

 2. Dordrecht – Geldermalsen / MerwedeLingelijn (trein)

 3. Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk (bus)

 4. Noordwijk – Voorhout – Sassenheim – Schiphol (bus)

 5. Alphen aan den Rijn – Leimuiden – Schiphol (bus)

 6. Leiden Centraal – Zoetermeer (bus)

 7. Leiden Centraal – Leiderdorp (bus)

 8. Gouda – Schoonhoven (bus)

 9. Rotterdam Zuidplein – Dirksland (bus)

Deze uitvraag richt zich op de HOV-net / R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk (L-K-N). Voor deze corridor heeft PS op 30 januari 2013 een uitvoeringsbesluit genomen, waarbij de corridor dient te worden vormgegeven conform de R-net eisen.

U begeleidt en levert de hieronder genoemde werkzaamheden. U koppelt op inhoudelijk vlak terug aan de programmamanager Buscorridors en maakt deel uit van het Programma R-net Bus. Hierin werken de programmamanager Buscorridors, projectleiders van de overige R-net buscorridors, communicatieadviseur, strategisch omgevingsmanager, programmasecretaris en een projectmedewerker samen.

Tevens is er ondersteuning vanuit het Bureau Integraal Projectmanagement op het gebied van project- financiën, projectplanning, risico’s en kosten.

De projectdoelstelling is om op de buscorridor L-K-N HOV volgens de R-net productformule in te voeren. Dit conform het PS-uitvoeringsbesluit uit 2013.

Deze uitvraag heeft als doel het verzorgen van het projectmanagement voor de HOV-net / R-net buscorridor L-K-N. Daaronder wordt primair verstaan het realiseren van de invoering van R-net conform de R-net eisen uiterlijk eind 2020 (fase 1, zie tabel 1). Tevens dienen de fase 2 maatregelen te worden voorbereid.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U managet de afronding van de Voorlopig Ontwerp (VO-) fase voor de corridor, fase 1. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:- Het zorgdragen voor het VO (met name ontwerp, specifiek programma van eisen, kostenraming) dat is afgestemd met de betrokken toekomstige  beheerders / eigenaren / gemeenten en overige belangrijke stakeholders.

 • Begeleiden en aansturen van het ingenieursbureau.

 • Regelmatig toetsen van de voortgang in het ontwerpproces en eventuele tekortkomingen aan programmamanager buscorridors melden.

 • Coördinatie van review proces van ontwerp door afstemming met de relevante disciplines binnen PZH (onder andere kosten, Afdeling Beleid, Dienst Beheer Infrastructuur).

 • U zorgt voor het ambtelijk voorbereiden van de bestuurlijk te maken afspraken met partijen, ter afronding van de VO-fase. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:- Ambtelijk voorbereiden van realisatie-overeenkomsten met gemeenten Leiden, Oegstgeest en Katwijk voor de realisatie van de R-net haltes en doorstroommaatregelen. Concepten zijn reeds opgesteld en afgestemd met de partijen. In de overeenkomsten worden afspraken gemaakt over realisatie, beheer, eigendom, financiën en planning. Bestuurlijke / inhoudelijke / juridische begeleiding wordt geleverd vanuit Provincie Zuid-Holland.

 • Ambtelijk voorbereiden van bestuurlijke brieven ten behoeve van het vastleggen van afspraken met Holland Rijnland en gemeente Noordwijk.

 • U begeleidt het subsidieproces voor gemeenten Leiden en Katwijk ten behoeve van de fasen Definitief Ontwerp (DO) tot en met realisatie van R-net haltes en doorstroommaatregelen. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:- Het geven van advies over het subsidieproces (ondersteuning van subsidie-eenheid provincie aanwezig).

 • Toetsen van de subsidie aanvraag gemeenten.

 • Geven van advies over subsidie beschikking.

 • U begeleidt het realisatieproces van de R-net haltes van gemeenten in de fasen DO tot en met realisatie. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:- Het actief volgen van de voortgang van het realisatieproces.

 • Regelmatig overleg met gemeenten om te adviseren en af te stemmen.

 • Eventuele vertragingen bespreken met programmanager buscorridors.

 • U managet de VO-fase, DO-fase, voorbereidingsfase en realisatiefase voor de tracédelen die behoren tot het provinciaal wegennet. De volgende werkzaamheden zijn voorzien:- Fase 1: zorgdragen dat de R-net maatregelen in tracédeel 2a integraal worden uitgevoerd met het project Rijnlandroute, evenals de voorinvesteringen voor de busbaan van tracédeel 2b. Zorgdragen dat tijdelijke R-net haltes worden gerealiseerd ten behoeve van fase 1 bij Valkenburg-Oost (tracédeel 2b) en Molentuinweg (tracédeel 3).

 • Fase 2: zorgdragen voor een Voorlopig ontwerp voor de busbaan van tracédeel 2b, dat is afgestemd met relevante stakeholders (in ieder geval projectorganisatie Rijnlandroute, Project Locatie Valkenburg, gemeente Katwijk en Dienst Beheer Infrastructuur van de Provincie).

 • Ondersteunen van de gemeente Katwijk bij de te doorlopen bestemmingsplanprocedure, inclusief zienswijze- en inspraakprocedures voor de busbaan.

 • Zorgdragen voor tijdige aanlevering van het afgestemde ontwerp en milieuonderzoeken voor de bestemingsplanprocedure.

 • Uitzetten van de noodzakelijke onderzoeken bij ingenieursbureaus en zorgt voor de begeleiding daarvan.

 • Zorgdragen (samen met Eenheid Grondzaken) voor de grondverwerving voor de busbaan.

 • Fase 2, tracédeel 3: afhankelijk van initiatieven van gemeente Katwijk voor dit tracédeel, dient de ontwerpfase voor de busbaan te worden opgepakt.

 • U toetst de R-net waardigheid van het tracé in Leiden na verplaatsen busstation. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:- Regelmatig toetsen van de voortgang in het ontwerp proces.

 • Medereview van ontwerpstukken door afstemming met de relevante disciplines binnen PZH (onder andere met de kostendeskundige).

 • In overleg met ingenieursbureau toetsen van het tracé aan de R-net eisen en afstemmen met Afdeling RSV.

 • U levert operationeel omgevingsmanagement voor de buscorridor. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:- Begeleiden en bijwonen van een informatieavonden.

 • Geven van advies over communicatiemiddelen.

 • Periodieke actualisatie van de stakeholdersanalyse, in kaart brengen van de stakeholdersomgeving met posities en bijbehorende belangen van partijen.

 • Doet actief aan relatiebeheer met direct belanghebbenden en voert continu dialoog met alle omgevingspartijen om te bewaken dat de afsprakenkaders worden nagekomen.

 • Het projectteam informeren over eisen en wensen van stakeholders tijdens planvorming en realisatie.

 • Bijdrage leveren aan de omgevingsmonitor van het programma.

 • U levert inhoudelijke input voor overleggen van projectgroep (PG), management team (MT) (leidinggevenden van provincie en gemeenten) en...

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten