Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
24-05-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
115
Op locatie
Den Haag
Reacties
5
Bekeken
1389
Status
Gesloten
Referentie
16.031

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform CTM.nl.
Dit is waar KING alle inhuuraanvragen op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, adviseer ik u dit alsnog te doen.
Mocht u vragen hebben over de stappen die gezet moeten worden, kunt u mij bereiken via gusta.dekaste@kinggemeenten.nl

Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 33 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2500 opdrachten

Omschrijving

Vacature

Coördinator WaarStaatJeGemeente.nl

(vacaturenummer

16.031)

Functie op basis van voltijd (36 uur per week) voor in eerste instantie een periode van vier maanden (tot 30 september), met een mogelijkheid tot verlenging (met drie maanden) op basis van detachering of inhuur.

Over KING

KING is een jonge, dynamische organisatie. KING streeft naar een betere dienstverlening van gemeenten aan de burgers en doet dat in samenwerking met gemeenten. KING helpt complexe dilemma’s oplossen en ondersteunt gemeenten op diverse terreinen variërend van elektronische dienstverlening tot algemene zaken op het gebied van lokaal bestuur.
De organisatie bestaat uit een directie, twee inhoudelijke afdelingen (Inzicht & Sturingsadvies en E-Diensten) en twee ondersteunende afdelingen (Communicatie en Bedrijfsbureau).
De afdeling Inzicht & Sturingsadvies
De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) telt 13 medewerkers en richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve beleid, ontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling en de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening .

WaarStaatJeGemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl is de website waarop KING ten behoeve van verschillende geledingen van gemeenten, maar ook voor publiek en pers, een dashboard publiceert met een groot aantal kernindicatoren waarop gemeenten zich onderling kunnen vergelijken. De achterliggende database met bijna 2500 indicatoren is ook toegankelijk. Daarnaast worden monitoren (met als meest recente voorbeeld de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein), analysemodellen en toezichtsinformatie gepubliceerd. In aanvulling op de site worden gemeenten verder ondersteund met trendanalyses, publicaties, een helpdesk, workshops en andere on- en offline middelen.
De opgave voor de komende periode bestaat onder meer uit een verdere professionalisering van het beheer- en ontwikkelproces, doorontwikkeling van de site en de ondersteunende middelen (waaronder de voorbereiding van een aanbesteding), toepassen en ontwikkelen van innovatieve methoden en technieken en uitvoeren van een bewustwordingscampagne rond het thema "datagedreven sturing".
Het beheer van site en data wordt grotendeels geoutsourcet.
In het kader van het VNG-programma Digitale Agenda 2020 is "Stuurinformatie" een prominent thema. De uitvoering hiervan ligt binnen het cluster van Waarstaatjegemeente.

De functie

De coördinator draagt zorg voor de planning en verdeling van werkzaamheden, bewaakt, toetst en borgt de kwaliteit en de kwantiteit van de werkzaamheden en fungeert als klankbord en vraagbaak voor de medewerkers.

Opgaven de komende maanden zijn vooral

 • Vormgeven opdrachtgeverschap outsourcing beheer;

 • Voorbereiden en uitvoeren aanbesteding;

 • Meewerken aan verbetering van organisatorische en inhoudelijke aansluiting WSJG, het Vensters-concept en Kenniscentrum Dienstverlening;

 • Vervanging afdelingshoofd bij afwezigheid, zowel intern als extern

 • Verder professionalisering product- en deliverymanagement op het terrein van stuurinformatie

 • Verbetering samenhang portfolio van de afdeling, zowel binnen de afdeling, als met de producten en diensten van E-diensten, als met de ontwikkelingen in het kader van het programma Digitale Agenda 2020.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Is vooral gericht op versterken van een kwalitatief hoogwaardige keten en uitvoering op het brede terrein van stuurinformatie;

 • Is in staat samen met medewerkers te werken aan een professionele uitvoering van ontwikkeling en beheer en bevordert de onderlinge samenwerking;

 • Geeft verdere invulling aan het opdrachtgeverschap van KING in relatie tot het outsourcen van site en data van Waarstaatjegemeente;

 • Draagt zorg kennisoverdracht en –ontwikkeling met betrekking tot het vakgebied;

 • Bewaakt en bevordert de integrale samenhang van instrumenten en beleid op het vakgebied;

 • Stuurt op samenhang en kennisdeling tussen de verschillende producten en onderdelen van KING;

 • Heeft en onderhoudt een relatienetwerk, zowel binnen als buiten de organisaties van KING en VNG.

 • Vervult een samenbindende en leidende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen en bij het initiëren van acties om die doelen te realiseren;

 • Signaleert, volgt en evalueert van ontwikkelingen alsmede inventariseert wensen en behoeften van gemeenten en vertaalt die in voorstellen, plannen en notities;

 • Draagt zorg kennisoverdracht en –ontwikkeling met betrekking tot het vakgebied;

 • Bewaakt en bevordert de integrale samenhang van instrumenten en beleid op het vakgebied;

 • Geeft leiding aan projecten op het vakgebied;

 • Draagt zorg voor het organiseren en coördineren van activiteiten en voor afstemming binnen en buiten de organisatie;

 • Neemt deel aan het externe debat;

 • Creëert draagvlak voor de aangelegenheden op het vakgebied;

 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk;

 • Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen en bewaakt en beheert de contacten.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Ervaring met projectmatig werken;

 • In staat om zelfstandig en planmatig te werken;

 • Aantoonbaar kennis van en ervaring met de taakvelden van de afdeling, die van het cluster informatievoorziening in het bijzonder;

 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context;

 • Strategisch inzicht waar het gaat om de veranderende rol van de gemeente in de samenleving en de wijze waarop dit ingrijpt op beleid en uitvoering en het effect daarvan op de rol en het portfolio van KING, de producten en diensten van de afdeling I&SA in het bijzonder;

 • Strategisch inzicht in het benodigde netwerk, beschikken over dit netwerk of in staat om dit snel op c.q. uit te bouwen.

Houdingaspecten

 • Je legt en onderhoudt contacten met alle relevante externe personen en partijen;

 • Je overziet en coördineert alle taken en verantwoordelijkheden binnen het team;

 • Je bent voortdurend op zoek naar draagvlak, consensus en realistische compromissen, naar oplossingen in ieders belang;

 • Je bent gericht op exploratie, expansie en de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen;

 • Je onderscheidt je door het nemen van een leidende en samenbundelende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen en bij het initiëren van acties daar naar toe.

 • Je zet plannen en ideeën om in een planmatige aanpak en helpt deze uitvoeren;

 • Je draagt bij aan eenheid en samenhang in het team.

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode tot 30 september met een omvang van gemiddeld 36 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor een periode van 3 maanden). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 13 BBRA. Het bijpassende inhuurtarief staat vermeld in de vragenlijst, exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten maar inclusief laptop en mobiele telefonie

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 15 juni 2016, tussen 10.00-15.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek later die week.

U kunt tot 6-6-2016 reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  24-05-2016 21:47
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-05-2016 13:32
  Plaats
  ACHTMAAL

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-06-2016 09:10
  Plaats
  Schiedam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-06-2016 13:49
  Plaats
  Ooltgensplaat

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-06-2016 11:37
  Plaats
  Barendrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten