Ketenarchitect GDI

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
31-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
410
Status
Gesloten
Referentie
20119030

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2564 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119030 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn we op zoek naar een Ketenarchitect GDI.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten

De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd zoals operatie BRP, informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender bestaand uit enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds uit landelijke initiatieven. Daarbinnen wordt het project ‘Knelpunten gebruik GDI door samenwerkingsverbanden’ uitgevoerd. Dit project is ontstaan vanuit de behoefte van verschillende gemeentelijke samenwerkingsverbanden om knelpunten die zij ervaren bij het aansluiten op en het gebruiken van GDI bouwstenen gezamenlijk aan te pakken. In het project wordt er parallel gewerkt aan het verder analyseren van de relevante knelpunten en het in expertverband zoeken naar korte termijn en lange termijn oplossingen voor deze knelpunten.

Opdrachtomschrijving

Het volledig zelfstandig en in overleg met verschillende stakeholders uitvoeren van inhoudelijke expertanalyses op de knelpunten die gemeentelijke samenwerkingsverbanden ervaren bij het gebruiken van de GDI. Voor de gesignaleerde knelpunten worden ook oplossingen uitgewerkt. Daarnaast wordt hiervoor draagvlak gecreëerd door het leggen van verbindingen met relevante partijen binnen en buiten KING.

Doel van de functie

De ketenarchitect GDI is, onder aansturing van de projectleider, verantwoordelijk voor diepgaande inhoudelijke expertanalyses en het werken aan oplossingen voor door gemeentelijke samenwerkingsverbanden geconstateerde knelpunten. De primaire focus van de adviseur is daarbij gelegen op het technisch-inhoudelijk doorgronden en bediscussiëren van knelpunten en het beschrijven en bediscussiëren van oplossingen met experts vanuit de verschillende (GDI) voorzieningen, standaarden en vanuit verschillende samenwerkingsverbanden. Indien uit de analyses en de gecreëerde oplossingen naar voren komt dat specifieke juridische kennis noodzakelijk is, dan zal hiervoor andere expertise worden aangetrokken. Doelstelling is dat in 2016 de analyse van het vraagstuk is afgerond en dat de eerste korte termijn oplossingen zijn uitgewerkt. Daarnaast moeten de noodzakelijke activiteiten voor lange termijn oplossingen zijn uitgewerkt en in gang gezet. Naast zijn activiteiten rondom samenwerkingsverbanden, zal de adviseur op specifieke technisch-inhoudelijke vraagstukken ondersteuning bieden binnen het programma BRP.

Op te leveren resultaten

 • Korte rapportages met daarin opgenomen analyses voor de vanuit gemeentelijke samenwerkingsverbanden aangedragen knelpunten

 • Beschrijvingen van korte- en lange termijn oplossingen voor het oplossen van de in de analyse betrokken knelpunten

 • Beoordeling van ketenontwerp, informatiemodellen, bericht- en vertaalspecificaties vanuit het programma BRP op het juist toepassen van de (open) standaard StUF-BG

 • noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • In samenwerking met experts vanuit onder meer Logius, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, het programma BRP en verschillende samenwerkingsverband diepgaand uitwerken van de feitelijke knelpunten die er specifiek bestaan voor samenwerkingsverbanden en hun afnemers met een focus op de aansluiting op en het gebruiken van BRP, DigiD, eHerkenning, PKI Overheid en Digikoppeling (expertniveau);

 • Ontwikkelen van oplossingsvarianten waarmee op korte termijn voor de betrokken samenwerkingsverbanden meer werkbare situaties worden gecreëerd voor het aansluiten op en gebruiken van deze voorzieningen;

 • Het vanuit gemeentelijk perspectief inhoudelijk beoordelen van ketenontwerp, informatiemodellen, bericht- en vertaalspecificaties vanuit het programma BRP op het juist toepassen van de (open) standaard StUF-BG;

 • Bespreken van deze oplossingsvarianten met verschillende betrokkenen en het vastleggen ervan in beschrijvingen;

 • Beschrijven van de activiteiten die er op de langere termijn noodzakelijk zijn om te komen tot meer structurele oplossingen voor de verschillende knelpunten;

 • Waar mogelijk verder uitwerken van inhoudelijke oplossingen voor de langere termijn in samenwerking met betrokkenen vanuit andere disciplines (zoals adviseurs op het gebied van regelgeving, experts in de voorziening en standaarden);

 • Verder SMART maken van de te behalen resultaten (in omvang en planning);

 • Creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties;

 • Leggen van verbindingen met andere projecten, ontwikkelingen en betrokken partijen, waaronder de kaders en plannen van dit project met het KING producten/dienstenportfolio (GEMMA, standaardisatie, leveranciersmanagement, markttransparantie, compliance, keteninformatisering, collectivisering);

 • Bieden van ondersteuning aan samenwerkingsverbanden gericht op het daadwerkelijk implementeren van ontwikkelde oplossingen;

 • Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;

 • Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG/KING en met samenwerkingsverbanden;

 • (op expertniveau) Leveren van adviezen en noodzakelijke bijdragen aan andere activiteiten die binnen het programma Digitale Agenda 2020 worden uitgevoerd.

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in informatica of informatiekunde;

 • Autoriteit met minimaal 10 jaar diepgaande ervaring en kennis binnen de e-overheid en de GDI op het gebied van onder meer berichtenverkeer, communicatieprotocollen, de werking van daarbij gebruikte certificaten, het gebruik van OIN’s en standaarden zoals Digikoppeling en StUF;

 • Minimaal 5 jaar ervaring als ICT/informatie-architect met het analyseren, ontwerpen en aansluiten op en in een organisatie inregelen van registraties en voorzieningen als BRP, Digikoppeling, DigiD, eHerkenning, StUF-BG en PKI Overheid;

 • Expertkennis in het analyseren en ontwerpen van processen en informatieketens voor binnen gemeentelijke levering/distributie van basisgegevens;

 • Kennis van gangbare gemeentelijke systemen voor datadistributie, servicebussen en Digikoppeling adapters;

 • Kennis van GEMMA en de relevante standaarden (RSGB/StUF) die deel uitmaken van GEMMA;

 • Bij voorkeur ervaring als ICT of informatie-architect binnen of samen met gemeentelijke (ICT-) samenwerkingsverbanden;

 • Prima analytische vaardigheden (en daarbij in het bijzonder in staat om door te dringen tot de kern van vraagstukken en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken);

 • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) die aansluiten op de wijze van communiceren in dit domein;

 • Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen;

 • Volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

Houdingaspecten

 • Klantgericht

 • Kwaliteitsgericht

 • Resultaatgericht

 • Zelfstandig

 • Initiatiefrijk

 • Samenwerkingsgericht

 • Analytisch vermogen

 • Anticiperend vermogen

 • Omgevingsbewustzijn

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

3 maanden+

Optie op verlenging

tot 31-12-2016

Inzet

32 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

06-06-2016

Sluitingstijd

09.00 uur

Gesprekken

16-06-2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten