Senior adviseur innovatief gebruik BGT

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
02-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
105
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
951
Status
Gesloten
Referentie
16.032

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform CTM.nl.
Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, adviseer ik u dit alsnog te doen.
Mocht u vragen hebben over de stappen die gezet moeten worden, kunt u mij bereiken via gusta.dekaste@kinggemeenten.nl

Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2570 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Vacature

Senior adviseur innovatief gebruik BGT

(vacaturenummer

16032)

Het betreft een tijdelijke functie van gemiddeld 24 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten

De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd zoals operatie BRP, informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Digitale agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender bestaand uit enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds uit landelijke initiatieven.
Eén van deze uit landelijke initiatieven voortvloeiende projecten is de ondersteuning van gemeenten bij de verdere invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Veel gemeenten zijn nu nog druk bezig om samen met de andere bronhouders de opbouw van de BGT af te ronden. De volgende stap is dat gemeenten de BGT (als onderdeel van de gemeentelijke informatievoorziening) op een effectieve en efficiënte wijze gaan gebruiken binnen hun werkprocessen. Naast een focus op het takenpakket waarbij het gebruik van de BGT voor de hand ligt (ontwerpen en beheer openbare ruimte en uitvoering Omgevingswet), wordt ook aandacht geschonken aan het stimuleren van nieuwe toepassingsmogelijkheden en het verlagen van de drempels voor gebruik van BGT en andere informatie met een locatiecomponent binnen gemeenten.

Doel van de functie

De adviseur innovatief gebruik BGT is, onder aansturing van de projectleider BGT, verantwoordelijk voor het verzamelen, initiëren en waar nodig concretiseren van nieuwe innovatieve gebruiksmogelijkheden van de BGT in samenhang met andere informatie met een locatiecomponent. Daarnaast worden bijdragen geleverd aan het verder verlagen van de drempels voor gebruik van informatie met een locatiecomponent binnen gemeenten. Het is hierbij de bedoeling om het gebruik van dit soort informatie zoveel mogelijk op een vergelijkbare wijze te benaderen als het gebruik van niet aan een locatiecomponent gebonden informatie. Hierbij zal worden aangesloten op de verdere ontwikkeling van Gemma 2.0. Doelstelling is om nog in 2016 een duidelijke impuls te geven aan de gebruikspotentie van de BGT in samenhang met andere informatie met een locatiecomponent en gemeenten daarin concrete stappen te laten zetten.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • In aansluiting op het team Innovatie van het programma Digitale Agenda 2020 en de in de pilotstarter opgenomen projecten, op basis van eigen kennis en een eigen netwerk verzamelen van voorbeelden van nieuwe innovatieve gebruiksmogelijkheden van de BGT in samenhang met andere informatie met een locatiecomponent;

 • In samenwerking met de betreffende gemeente(n) uitwerken van kansrijke gebruiksmogelijkheden in showcases, winstpakkers of andere vormen van beschrijving, gericht op het zichtbaar maken van de gebruiksmogelijkheden;

 • Het actief onder de aandacht (doen) brengen van de gebruiksmogelijkheden door communicatie op bij de doelgroep passende media en het uitdragen ervan op (al dan niet zelf te organiseren) bijeenkomsten;

 • Waar nodig organiseren van de juiste randvoorwaarden om een opschaling van het gebruik mogelijk te maken, waarbij optimaal wordt aangesloten op de hiervoor binnen het programma Digitale Agenda 2020 bestaande organisatie;

 • Samen met de projectleider in beeld brengen en analyseren van de drempels die er binnen gemeenten bestaan om informatie met een locatiecomponent eenvoudig te kunnen gebruiken (met een focus op organisatie- en cultuuraspecten);

 • Uitwerken van oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten, waarbij er niet alleen aandacht wordt geschonken aan de aansluiting op de verdere ontwikkeling van Gemma 2.0 (en de daar lopende activiteiten), maar ook aan de uitgangssituatie en ontwikkelrichting van gemeenten ten aanzien van het gebruik van locatie gebonden informatie;

 • Creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders (zoals ketenpartners en andere onderdelen van het programma Digitale Agenda 2020 waaronder in ieder geval het team Innovatie) en gemeenten om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties;

 • Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke (SMART) werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;

 • Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG/KING en met gemeenten;

 • (op expertniveau) Leveren van adviezen en noodzakelijke bijdragen aan andere activiteiten die binnen het project “Gebruik BGT en geo-informatie” worden uitgevoerd.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het realiseren van vernieuwende gebruiksmogelijkheden van locatiegebonden informatie;

 • Ervaring met vernieuwende gebruiksmogelijkheden binnen een gemeentelijke context is een pré;

 • Minimaal 5 jaar ervaring met de organisatie van gemeentelijke informatievoorziening (in termen van organisatie inrichting, werkwijze en cultuur) mede in relatie tot het gebruik van locatiegebonden informatie;

 • Minimaal 5 jaar ervaring met het werken binnen een gemeentelijke overheidsorganisatie;

 • Minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen van (onderdelen van) GEMMA binnen de gemeentelijke informatievoorziening;

 • Prima communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) die aansluiten op de opgave om bruggen te slaan tussen de denkwereld van verschillende soorten gebruikstoepassingen en de denkwereld van degenen die zich bezighouden met het verstrekken van locatiegebonden informatie;

 • In staat om op een overtuigende wijze nieuwe (meer innovatieve) gebruikstoepassingen onder de aandacht te brengen en te houden;

 • Volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

Houdingaspecten

 • Enthousiasmerend

 • Initiatiefrijk

 • Klantgericht

 • Resultaatgericht

 • Zelfstandig

 • Kwaliteitsgericht

 • Omgevingsbewustzijn

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie van gemiddeld 24 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016. Niveau is schaal 13.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek 22 juni 2016 tussen 13.00-16.00 uur. Zo nodig wordt een tweede afspraak in dezelfde of de daarop volgende week gemaakt.

U kunt tot 15 juni 2016 reageren.

Opdrachtomschrijving

Het volledig zelfstandig verzamelen, initiëren en waar nodig concretiseren van nieuwe innovatieve gebruiksmogelijkheden van de BGT in samenhang met andere informatie met een locatiecomponent. Daarnaast worden bijdragen geleverd aan het verder verlagen van de drempels voor gebruik van informatie met een locatiecomponent binnen gemeenten. Doelstelling is om nog in 2016 een duidelijke impuls te geven aan de gebruikspotentie van de BGT in samenhang met andere informatie met een locatiecomponent en gemeenten daarin concrete stappen te laten zetten.

Op te leveren resultaten

 • Showcases, winstpakkers of andere vormen van beschrijving, gericht op het zichtbaar maken van innovatieve gebruiksmogelijkheden van de BGT;

 • Communicatie op bij de doelgroep passende media en het uitdragen ervan op (al dan niet zelf te organiseren) bijeenkomsten;

 • Oplossingen voor door gemeenten aangedragen drempels van gemeentebreed BGT gebruik;

 • Werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  03-06-2016 16:24
  Plaats
  Naaldwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten