adviseur Wet- en Regelgeving en instrumenten Omgevingswet senior

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
07-06-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
100
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
1083
Status
Gesloten
Referentie
16.034

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform CTM.nl.
Dit is waar KING alle inhuuraanvragen op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, adviseer ik u dit alsnog te doen.
Mocht u vragen hebben over de stappen die gezet moeten worden, kunt u mij bereiken via gusta.dekaste@kinggemeenten.nl

Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten
 • Yacht bv 30 opdrachten

Omschrijving

Vacature: Senior adviseur Wet- en Regelgeving en instrumenten Omgevingswet

(vacaturenummer:16.034

Het betreft een tijdelijke functie van gemiddeld 8 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten

De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd zoals operatie BRP, informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Over de Omgevingswet

Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is vanuit IenM en onder aansturing door RWS het project Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet, DSO). Ook binnen de VNG is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering. In dit VNG-programma is Informatievoorziening 1 van de aspectgebieden die worden ondersteund. Wat betreft informatievoorziening worden interbestuurlijke projecten (samen met Waterschappen en Provincies) onder aansturing van de programmamanager DSO uitgevoerd en de collectieve gemeentelijke projecten onder aansturing van de programmamanager van het VNG-programma Invoering.
In de periode januari – medio april van 2016 is een Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO) uitgevoerd. VIVO heeft zicht gegeven op veel projecten, zowel interbestuurlijke als collectief gemeentelijke, die de komende tijd worden gedefinieerd en uitgevoerd. Eén van die projecten betreft het uitvoeren van analyses van wet- en regelgeving, instrumenten en Regelbeheer vanuit het perspectief van informatievoorziening.

Doel van de functie

De senior adviseur Invoering Omgevingswet zal met andere deskundigen, waaronder juristen, informatie-adviseurs en beleidsmedewerkers, uitvoering geven aan dit specifieke project, maar in de context van een grotere, interbestuurlijke setting, waarin ook andere onderwerpen in samenhang worden uitgevoerd. De adviseur functioneert in de complexe setting van: veranderopgave gemeenten en omgevingsdiensten, interbestuurlijke samenwerking met rijk, provincies en waterschappen en het Programma Implementatie Omgevingswet van VNG.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • het op basis van eigen kennis van wet- en regelgeving in het fysieke domein, kunnen analyseren van de gevolgen voor informatievoorziening gemeenten en omgevingsdiensten;

 • opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke (SMART) werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;

 • het in samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten kunnen uitwerken van praktische oplossingen voor het toepassen van regels in het fysieke domein (opstellen regels, toepasbaar maken van regels voor eindgebruikers en ontsluiting regels op locatie (via vraagbomen en formulieren);

 • een brugfunctie kunnen vervullen tussen beleidsinhoudelijke experts en juristen voor regelgeving fysiek domein (zijn verantwoordelijk voor inhoud regelgeving) en informatiekundigen (zijn verantwoordelijk voor ontsluiting regels via het digitale stelsel Omgevingswet);

 • in staat zijn vanuit eigen, inhoudelijke kennis en ervaring, bij te dragen aan een project dat in een interbestuurlijke setting wordt uitgevoerd (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen)

 • in staat zijn resultaten uit werkateliers te vertalen naar overheidsbreed geaccepteerde oplossingen;

 • kunnen beschikken over een actueel netwerk van betrokken experts uit het fysieke domein, om aanpak en resultaten ook in breder verband af te stemmen;

 • leiding kunnen geven aan een team dat de uitwerking van dit onderdeel binnen een programma als verantwoordelijkheid heeft;

 • kunnen functioneren in een programmaopzet, waar afstemming van verschillende projecten en werkpakketten bepalend is voor het eindresultaat;

 • aansluiten bij de praktijk van gemeenten en omgevingsdiensten voor regelgeving in het fysieke domein;

 • creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders (zoals gemeenten, omgevingsdiensten en ketenpartners) om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties informatievoorziening rond regelgeving in het fysieke domein;

 • draagvlak kunnen verzorgen voor de eindresultaten bij gemeenten en omgevingsdiensten.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • minimaal 5 jaar ervaring met toepassing van wet- en regelgeving in het fysieke domein;

 • aantoonbare ervaring met projecten op het snijvlak van regelgeving en informatievoorziening;

 • aantoonbare ervaring met kennisoverdracht naar gemeenten en omgevingsdiensten over wet- en regelgeving in het fysieke domein;

 • een bewezen en actueel netwerk van organisaties en experts in het fysieke domein;

 • ervaring met het organiseren van bijeenkomsten (congressen, werkateliers, bijeenkomsten) in het fysieke domein;

 • volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

 • prima communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) die aansluiten op de verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij de veranderopgave van gemeenten in het fysiek domein (bestuurders, managers, uitvoerders)

Houdingaspecten

 • Enthousiasmerend

 • Initiatiefrijk

 • Klantgericht

 • Resultaatgericht

 • Analytisch

 • Zelfstandig

 • Kwaliteitsgericht

 • Omgevingsbewustzijn

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode tot eind 2016 met een omvang van gemiddeld 8 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens met een periode van 3 maanden). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 12 BBRA. Het bijpassende inhuurtarief is exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten maar inclusief laptop en mobiele telefonie

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 29 juni tussen 13.00-16.00 uur. Zo nodig wordt een tweede afspraak in dezelfde of de daaropvolgende week gemaakt.

Reageren?
U kunt tot 21 juni 2016, 12.00 uur reageren

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  09-06-2016 12:56
  Plaats
  Nieuwegein

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten