Senior adviseur Uitvoeringsvarianten Omgevingswet

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
09-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
115
Op locatie
Nee
Reacties
0
Bekeken
804
Status
Gesloten
Referentie
16.036

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform CTM.nl.
Dit is waar KING alle inhuuraanvragen op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, adviseer ik u dit alsnog te doen.
Mocht u vragen hebben over de stappen die gezet moeten worden, kunt u mij bereiken via gusta.dekaste@kinggemeenten.nl

Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2544 opdrachten

Omschrijving

Vacature: Senior adviseur Uitvoeringsvarianten Omgevingswet

(vacaturenummer:16.036

Het betreft een tijdelijke functie van gemiddeld 16 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten

De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd zoals operatie BRP, informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Over de Omgevingswet

Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is vanuit IenM en onder aansturing door RWS het project Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet, DSO). Ook binnen de VNG is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering. In dit VNG-programma is Informatievoorziening 1 van de aspectgebieden die worden ondersteund. Wat betreft informatievoorziening worden interbestuurlijke projecten (samen met Waterschappen en Provincies) onder aansturing van de programmamanager DSO uitgevoerd en de collectieve gemeentelijke projecten onder aansturing van de programmamanager van het VNG-programma Invoering.
In de periode januari – medio april van 2016 is een Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO) uitgevoerd. VIVO heeft zicht gegeven op veel projecten, zowel interbestuurlijke als collectief gemeentelijke, die de komende tijd worden gedefinieerd en uitgevoerd. Eén van die projecten betreft het onderzoeken van zogenaamde uitvoeringsvarianten. Dit zijn regionale samenwerkingsscenario’s, waarin ketenpartners als gemeenten, Omgevingsdiensten, Waterschappen, Provincie, Veiligheidsregio’s met elkaar vormgeven aan de uitvoering van de Omgevingswet.
Hoewel het project Uitvoeringsvarianten collectief gemeentelijk is, worden bij dit onderzoek de ketenpartners en andere koepels (Unie van Waterschappen, IPO) nadrukkelijk betrokken. De huidige fase kan worden beschouwd als kwartiermaken; in de tweede helft van 2016 zal het project worden uitgevoerd.

Doel van de functie

De senior adviseur Invoering Omgevingswet zal, samen met een ‘meewerkend projectleider’, in de kwartiermakersfase een aanpak ontwikkelen, het relatienetwerk opzetten en een Plan van Aanpak schrijven (in afstemming met de ketenpartners en andere betrokkenen) voor de eerste uitvoeringsfase die loopt tot eind 2016.
Na 1 juli tot eind 2016 volgt uitwerking van mogelijke samenwerkingsvarianten die kunnen leiden tot verlaging van de complexiteit binnen VTH-ketens. Deze uitvoeringsvarianten moeten een leidraad vormen voor bevoegde gezagen bij het maken van afspraken binnen de keten en vormen de basis voor gestandaardiseerde informatie-uitwisseling met uitvoeringsorganisaties.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het onder leiding van een projectleider en in samenwerking met ketenpartners onderzoeken van samenwerkingsvarianten binnen VTH-Ketens;

 • organiseren en begeleiden van workshops en sessies met ketenpartijen;

 • uitwerken van heldere en haalbare uitvoeringsvarianten;

 • het verkrijgen van draagvlak voor de toepassing van de uitvoeringsvarianten;

 • in staat zijn vanuit eigen, inhoudelijke kennis en ervaring, bij te dragen aan een project dat in een interbestuurlijke setting wordt uitgevoerd (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen)

 • kunnen functioneren in een programmaopzet, waar afstemming van verschillende projecten en werkpakketten bepalend is voor het eindresultaat;

 • aansluiten bij de praktijk van gemeenten en omgevingsdiensten in de VTH-keten

 • creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders (zoals gemeenten, omgevingsdiensten en ketenpartners) om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties informatievoorziening rond regelgeving in het fysieke domein;

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • Minimaal 10 jaar ervaring met de wijze waarop bevoegde gezagen en uitvoeringsdiensten met elkaar afspraken maken over de uitvoering van VTH taken;

 • Minimaal 10 jaar ervaring met het ontwerpen en inrichten van de informatie-uitwisseling tussen lokale overheden;

 • Kennis van de Omgevingswet, planvorming en/of VTH;

 • Minimaal 5 jaar ervaring met digitaal en zaakgericht werken binnen ketens.

 • Een bewezen en actueel netwerk van organisaties en experts in het fysieke domein;

 • Ervaring met het organiseren van bijeenkomsten (congressen, werkateliers, bijeenkomsten) in het fysieke domein;

 • Volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

 • prima communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) die aansluiten op de verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij de veranderopgave van gemeenten in het fysiek domein (bestuurders, managers, uitvoerders).

Houdingaspecten

 • Omgevingsbewustzijn

 • Verbindend

 • Analytisch

 • Klantgericht

 • Resultaatgericht

 • Samenwerkingsgericht

 • Kwaliteitgericht

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode tot eind 2016 met een omvang van gemiddeld 16 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens met een periode van 3 maanden). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 13 BBRA. Het bijpassende max inhuurtarief van 115 is exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten maar inclusief laptop en mobiele telefonie

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 28 juni tussen 9.00-12.00. Zo nodig wordt een tweede afspraak in dezelfde of de daarop volgende week gemaakt.

Reageren?

U kunt tot 22 juni 2016, 12.00 uur reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten