Intermediair
Quest4
Geplaatst op
15-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
1
Bekeken
568
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 159 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Rol Projectleider
Werkniveau Senior
Locatie Gouda
Startdatum 04-07-2016
Einddatum 31-12-2016
Aantal uren per week 36 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

VACATURE-INFORMATIE

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en
toekomstbestendig is en blijft. De afdeling Programma’s & Projecten (P&P) realiseert ICT projecten voor DJI en ketenpartners van DJI op een projectmatige wijze, gebruikmakend van methoden en technieken die zowel voortgang als projectbeheersing bieden.

De Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling Programma’s en Projecten (P&P) van de Directie Informatievoorziening (DI) en wordt functioneel aangestuurd door de Verdiepingsmanager.

De Projectleider is verantwoordelijk voor het leiden van omvangrijke (ICT-)projecten gericht op (interdepartementale) primaire dan wel organisatorische vraagstukken, vaak sterk verweven met het strategisch beleid (op primaire of ondersteunende vakgebieden). Deze projecten leveren een bijdrage aan en hebben invloed op de ontwikkeling van nieuw strategisch beleid en/of nieuwe doelstellingen en worden op hun beurt sterk beïnvloed door verschuivingen in beleidsdoelstellingen. Indien opportuun kunnen hem/haar gelijktijdig of opvolgend andere projecten worden toegewezen.

Hij is hierbij (eind)verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van doelstellingen door

 • de inrichting en besturing van projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg), hierbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het DJI “verdiepingenmodel”;

 • de aansturing van een programma-/projectteam of -eenheid gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten;

 • het op tactisch niveau vertegenwoordigen van DJI/DI door o.a. te netwerken en het onderhouden van contacten;

 • draagvlak creëren voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van projecten/ programma, projectresultaten/ programmadoelstellingen en consequenties;

 • het risicomanagement van de lopende ICT projecten uitvoeren;

 • participeren in het interne kwaliteitssysteem;

 • een bijdrage leveren aan de projectvoorstellen van Informatiemanagers.

Functieomschrijving (van FGR)
Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is het kennisinstituut voor forensische psychiatrie en psychologie; de belangrijkste werkzaamheden van het NIFP zijn advisering, bemiddeling, toetsing, observatie en opleiding. Op deze wijze draagt de organisatie bij aan een zorgvuldige rechtsgang, een effectieve uitvoering van de justitiële psychiatrische zorg en behandeling en aan een veiliger samenleving.
De continuïteit van de dienstverlening van het NIFP voor de Pro Justitia rapportages (PJ-rapportages) wordt bedreigd. Door de afname van criminaliteit en de toename van concurrentie neemt het aantal aanvragen voor PJ-rapportages af. Het NIFP dient zich daarom beter in de markt voor PJ-rapportages te positioneren door haar onderscheidend vermogen te versterken en door nieuwe advies- en rapportageproducten te ontwikkelen. Zo kan het NIFP haar positie behouden en verstevigen. Het NIFP zet daarbij haar expertise in voor individuen ten
behoeve van een veiliger en gezondere samenleving. Door haar rol in de justitiële keten moet het NIFP in toenemende mate aandacht besteden aan de kwaliteit en de doorlooptijden van rapportages.

Het huidige FRISII systeem is gekenmerkt als ‘end of live’. Op dit moment worden de processen m.b.t.de PJ-rapportages niet met workflow- en documentmanagementtools ondersteund, maar met kantoorautomatiseringsoplossingen. Belangrijkste doelstellingen voor het implementeren van een nieuw bedrijfsvoeringssysteem voor procesondersteuning NIFP zijn:

 • Verhogen kwaliteit van PJ-rapportages

 • Verkorten doorlooptijden van PJ-rapportages

 • Verlagen kosten van PJ-rapportages

 • Verhogen transparantie proces

 • Versterken onderscheidend vermogen

 • Snel en flexibel kunnen uitbreiden productportfolio (innovatie)

 • Meer onderzoeksfunctionaliteiten bieden (data analyse, case-finding).

Taken

 • bestuurt programma’s/ projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg);

 • stuurt op bedrijfsvoeringaspecten en draagt daarbij zorg voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, de toegekende budgetten en een nauwgezette (voortgangs)bewaking, kwaliteitsbewaking en monitoring;

 • draagt de DJI bedrijfscultuur uit door voorbeeldgedrag en draagt zorg voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat;

 • beoordeelt implicaties en consequenties, bepaalt de gewenste toekomstsituatie en definiëert doelen;

 • typeert en beïnvloedt de omgeving (intern en extern), onderhandelt, creeërt draagvlak en betrekt relevante actoren;

 • schakelt (markt)partijen in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen;

 • stelt een integraal programma-/projectplan op, en verkrijgt realiseert voor de diverse fasen van het project/programma de autorisatie door opdrachtgever;

 • zorgt dat programma, onderliggende projecten en doelen periodiek bijgesteld worden;

 • zorgt voor afbouw en afronding van programma/ projecten en de internalisatie en inbedding (van effecten) in bestaande organisatie;

 • is in staat DJI/DI op tactisch niveau te vertegenwoordigen en netwerken op te bouwen, onderhouden en gebruiken;

 • is procesverantwoordelijk voor het (doen) periodiek aanpassen van business cases en projectvoorstellen en het (doen) opstellen van periodieke rapportages.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • werk- / denkniveau: WO bedrijfskunde/bedrijfskundige informatica/bestuurlijke informatica

 • ruime ervaring in de rol als project-/programma-manager van complexe multidisciplinaire ICT-projecten, bij voorkeur ook in het bedrijfsleven. Vaardig in het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van projecten/ programma’s;

 • aantoonbare leidinggevende capaciteiten in verandertrajecten en de (functionele) aansturing van professionals en specialisten;

 • relevante ervaring met het uitvoeren van ICT projecten in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie;

 • affiniteit met trajecten waarin Dynamic Case Management wordt geintroduceerd in een organisatie ( zaakgericht werken).

 • Ruime ervaring met Agile werken.

 • kennis van programma- en projectmanagementmethodieken en – technieken zoals MSP, Prince2, Scrum, Agile, en T-Map (Next);

 • kennis van financieel-economische (Rijks)processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en Rijksbegrotingscyclus

 • gespecialiseerde kennis van de eigen aandachtsgebieden en en brede kennis van en inzicht in aanpalende vakgebieden

 • inzicht in het beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen programma’s/projecten;

 • is vaardig in het bouwen en onderhouden van een (inter)departementaal netwerk;

 • is in staat om DJI/DI op tactisch niveau te vertegenwoordigen en te onderhandelen;

 • vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten/ programma, projectresultaten/ programmadoelstellingen en consequenties

GEDRAGSKENMERKEN

 • Organisatiesensitiviteit

 • Bestuursensiviteit

 • Aansturen organisatie

 • Plannen en organiseren

 • Creativiteit

 • Overtuigingskracht/verwerven van

draagvlak/beïnvloeding

 • Oordeelsvorming

 • Netwerken

 • Omgevingsbewustzijn

 • Motiveren

 • Communicatie

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  16-06-2016 09:30
  Plaats
  Westzaan

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten