Adviseur innovatiepilots

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
28-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
90
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
1053
Status
Gesloten
Referentie
20119165

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten
 • Yacht bv 30 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119165 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn we op zoek naar een Adviseur innovatiepilots (met expertisegebied architectuur informatievoorziening en digitalisering dienstverlening)

Omschrijving organistaie

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender bestaand uit enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds uit landelijke initiatieven.

Ten behoeve van deze Digitale Agenda wordt binnen het project ‘versterken innovatievermogen’ actief gezocht naar opschaalbare gemeentelijke initiatieven. Naast het vinden van opschaalbare initiatieven, is het verbinden en versterken van gemeenten op het terrein van innovatieve informatievoorziening een taak van het project. Door gemeenten aan elkaar – en aan hun partners op dit terrein – te verbinden, kunnen innovaties in de informatievoorziening beter tot ontwikkeling komen.

Opdrachtomschrijving

De adviseur zoekt actief naar opschaalbare gemeentelijke initiatieven voor de vernieuwing van de gemeentelijke informatievoorziening. Naast het vinden van opschaalbare initiatieven, is het verbinden en versterken van gemeenten op het terrein van innovatieve informatievoorziening een taak van de adviseur. Door gemeenten aan elkaar – en aan hun partners op dit terrein – te verbinden, kunnen innovaties in de informatievoorziening beter tot ontwikkeling komen.

Op te leveren resultaten

 • De adviseur is een deskundige partner voor gemeenten die meedraaien in de innovatiepilots over de vernieuwing van proces en informatievoorziening vraagstukken – waarbij rekening wordt gehouden met inpasbaarheid, samenhang en (her)gebruik en aansluiting van bestaande e-overheidsvoorzieningen, infrastructuur, architectuurkaders en standaarden

 • De adviseur gemeenten rondom het gebruik van collectieve componenten en herbruikbare oplossingen enerzijds en het bieden van ruimte voor de eindgebruiker anderzijds, kundige adviezen;

 • Voor de onder zijn/haar beheer zijnde initiatieven zorgt de adviseur voor een goede koppeling tussen de gemeentelijke vragen, de ontwikkelingen in andere regio’s en de landelijke ontwikkelingen binnen DA2020, KING en de VNG;

 • Initiatieven met opschalingspotentieel worden door de adviseur doorgeleid naar het bredere programma DA2020.

Doel van de functie

In de levenscyclus van een ontwikkelpilot, doet de pilotmanager het volgende

 • Proactief, enthousiast en alert in het zoeken naar en ontwikkelen van pilotinitiatieven en mogelijkheden, verbinding zoeken tussen mogelijke deelnemers (binnen en buiten gemeente).

 • Gebruikt haar inhoudelijke expertise bij de (voor-)keuze van ondersteuning aan pilots en de benodigdheden om de pilot te laten floreren.

 • Sensitief (of politiek bewust) naar team en omgeving, om de samenwerking tot stand te brengen die de pilot ná afronden verder brengt naar een volgende fase:
  impactanalyse, opschaling binnen de Digitale Agenda, of warme overdracht daarbuiten.

 • Zuiver ondersteunend aan het doel van de pilot, zonder gehinderd te worden door eigenaarschap. Een pilot kan zonder succes geslaagd zijn.

 • Gestructureerd en gecoördineerd zelfstandig kunnen opereren om de afstemming met en verslaglegging aan het team en de stakeholders uit te voeren en verschillende pilots naast elkaar te coördineren. Schrijven van stukken ter voorbereiding van besluitvorming.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Adviseert gemeenten die meedraaien in de innovatiepilots over de vernieuwing van proces en informatievoorziening vraagstukken – waarbij rekening wordt gehouden met inpasbaarheid, samenhang en (her)gebruik en aansluiting van bestaande eoverheidsvoorzieningen, infrastructuur, architectuurkaders en standaarden

 • Adviseert gemeenten rondom het gebruik van collectieve componenten en herbruikbare oplossingen enerzijds en het bieden van ruimte voor de eindgebruiker anderzijds;

 • Vormt actief de koppeling tussen de gemeentelijke vragen, de ontwikkelingen inandere regio’s en de landelijke ontwikkelingen binnen DA2020, KING en de VNG;

 • Adviseert en draagt zorg voor de doorgeleiding van kennis, ervaring over (on)mogelijkheden uit de pilots met opschalingspotentieel naar het bredere programma DA2020.

 • Volgt en is op de hoogte van de vernieuwingsdoelstellingen van de gemeenten

 • Volgt en is op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen in de markt;

 • Boort nieuwe kennisbronnen aan en onderhoudt relaties met andere kennispartijen;

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO opleidingsniveau;

 • Kennis van gemeenten en haar vernieuwingsdoelen en- ambities;

 • Kennis van de gemeentelijke processen, dienstverlening en informatievoorziening

 • Basiskennis van generieke e-overheids voorzieningen die landelijk en gemeentelijk beschikbaar zijn of in ontwikkeling zijn. Daarbij een vertaling kunnen maken naar de meerwaarde van die voorzieningen voor gemeentelijke vraagstukken;

 • Basiskennis van de voor het gemeentelijk domein relevante architectuur (m.n.GEMMA en NORA) en de daarbij behorende gegevens en berichtenstandaarden.

 • Meerjarige ervaring met projectmatig werken;

 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van vernieuwingen en veranderingen in een politiek-bestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context;

 • In staat om zelfstandig en planmatig te werken;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Ruime ervaring met het opbouwen en onderhouden van netwerken.

Functie wensen

 • U heeft meer dan 3 jaar ervaring met gemeentelijke processen, dienstverlening en informatievoorziening.

 • U heeft meer dan 3 jaar ervaring en kennis van gemeenten en de gemeentelijke vernieuwingsdoelen en -ambities op het gebied van informatievoorziening en dienstverlening.

 • U heeft meer dan 3 jaar ervaring en basiskennis van de voor het gemeentelijk domein relevante architectuur (m.n. GEMMA en NORA) en de daarbij behorende gegevens- en berichtenstandaarden.

 • U heeft meer dan 3 jaar ervaring en basiskennis van de generieke e-overheidvoorzieningen die landelijk en gemeentelijk beschikbaar en/of in ontwikkeling zijn.

 • U heeft meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring in het werken met kortcyclische projecten

 • U heeft meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van vernieuwingen en verandering in een politiek-bestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context.

 • U heeft meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring in het werken met meerdere stakeholders op divers niveau (strategisch, tactisch en operationeel).

Houdingaspecten

 • Klantgericht

 • Kwaliteitsgericht

 • Resultaatgericht

 • Zelfstandig

 • Initiatiefrijk

 • Enthousismerend

 • Samenwerkingsgericht

 • Analytisch vermogen

 • Omgevingsbewustzijn

 • Flexibel

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

3 maanden

Optie op verlenging

per 3 maand tot 31-12-2016

Inzet

32 uur per week

Tarief

circa € 90,00

Sluitingsdatum

11-07-2016

Sluitingstijd

09.00 uur

Gesprekken

14 juli tussen 11.00-16.00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten