Projectleider Digi OM

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
26-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Rotterdam
Reacties
1
Bekeken
942
Status
Gesloten
Referentie
20119316

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2515 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119316 Tijdelijke inhuur

Voor Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn wij op zoek naar een Projectleider Digi OM.

Beschrijving directie/afdeling

Digi-OM staat voor ‘Programma Digitaal Werken Openbaar Ministerie’. Het programma Digi-OM draagt bij aan het verbeteren van de informatievoorziening van het OM, op zo’n manier dat de informatiepositie van de professional adequaat is, het dienstverleningsproces naar de burger van hoogwaardig niveau is en de behandeling van strafzaken doelmatig en efficiënt is.

Het programma Digi-OM heeft als belangrijkste doelstellingen

 1. Om strafzaken efficiënter en doelmatiger te behandelen.

 2. Om de hoogwaardige en digitale dienstverlening te bieden die burger van een moderne overheid verwacht

 3. Om beter en slimmer samen te werken in de strafrechtketen

 4. Om de OM-medewerker beter te faciliteren in zijn/of haar werk

 5. Om in staat te zijn nu én in de toekomst aan te sluiten op vragen uit de maatschappij en de directe omgeving

Om deze doelstellingen te kunnen halen, onderhoudt het programma nauwe contacten met andere onderdelen binnen het OM. Vanuit de projecten van het programma worden bijeenkomsten georganiseerd om de wensen van de gebruikers te achterhalen. Tevens wordt er samengewerkt en afgestemd met ketenpartners zoals de Rechtspraak, Politie en de NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten).
Het programma bestaat naast het programmabureau uit meerdere, met elkaar samenhangende digitaliseringsprojecten. Daarnaast is Digi-OM een veranderprogramma; digitaal werken vraagt een andere manier van werken en brengt een verandering van werkprocessen met zich mee. Bovendien is digitaliseren nodig voor het realiseren van de toekomstbestendige, betaalbare organisatie die we als Openbaar Ministerie met OM2020 voor ogen hebben.
Programmadirecteur en programmamanager geven leiding aan het programma.

Een greep uit de Digi-OM projecten

 • GPS Maatwerk (Geïntegreerd Proces Systeem Maatwerkzaken). Een digitale registratie en verwerking van Maatwerk Strafzaken.

 • Portalen (o.a. Advocaten- en Slachtofferportaal).

 • GDV (Generieke Dossier Viewer). Met behulp van deze viewer kunnen de officieren van justitie en beoordelaars strafzaken en -zittingen digitaal voorbereiden.

 • DPD (Digitaal Proces Dossier). Systeem waarbij de politie proces dossier digitaal aanlevert aan het OM. Digitale uitwisseling van originele digitaal ondertekende procesdossier tussen politie, OM en Rechtbank.

 • Digitaal Archiveren; zaken worden vanuit GPS gearchiveerd bij het CDD.

 • Nieuwe Werkplek OM (bv. Telestick, RSA-token).

Beschrijving van het probleem / doel van de aanvraag

In het kader van het project GPS Maatwerk loopt in Rotterdam een pilot waarbij Maatwerkzaken in GPS worden behandeld en verwerkt. Het programma is bij voorkeur op zoek naar een projectleider die sturing geeft aan deze pilot en het lokale projectteam. Hij of zij dient er als projectleider voor te zorgen dat al datgene wordt georganiseerd en gefaciliteerd wat nodig is om medewerkers van Parket Rotterdam in verschillende disciplines op een efficiënte en kwalitatief hoogstaand niveau te kunnen laten werken met Maatwerkzaken in GPS. De projectleider is bij voorkeur een persoon die hands-on ervaring heeft met het OM.

Korte historie van de situatie

Sinds het vertrek van de voormalige projectleider zit het projectteam zonder projectleider. De ervaringen in de pilot zijn van doorslaggevend belang voor de implementatie van GPS Maat in de rest van het land. De projectleider vervult daarmee een sleutelrol in één van de belangrijkste projecten van het programma Digi-OM

Positie en omgeving

De functie valt formeel onder het programma Digi-OM. De projectleider geeft leiding aan een projectteam dat tot taak heeft het organiseren en faciliteren van medewerkers van Parket Rotterdam bij de verwerking van Maatwerkzaken in GPS. De projectleider legt verantwoording af aan het programmamanagement en werkt nauw samen met de landelijke projectleider GPS Maatwerk. Daarnaast informeert de projectleider met grote regelmaat de Plaatsvervangend Hoofdofficier van Rotterdam met betrekking tot de voortgang in de pilot.

Doel van de functie

 • Leiding geven aan een tijdelijk samenwerkingsverband (projectteam) van verschillende disciplines.

 • De projectleider zorgt er samen met het projectteam voor dat Maatwerkzaken op een planmatige en efficiënte wijze in GPS worden behandeld en verwerkt.

 • De projectleider brengt of laat van iedere medewerker van Parket Rotterdam in kaart brengen welke opleidingen noodzakelijkerwijs door die desbetreffende medewerker gevolgd dienen te worden om goed te kunnen werken in de pilot met de modules GPS Maat en Onderzoeken.

 • De projectleider is verantwoordelijk voor het inplannen van de gps-opleidingen in het bestaande week-/zittingsrooster van de medewerkers.

 • De projectleider ziet erop toe dat de medewerkers nadat zij de benodigde opleidingen hebben gevolgd vanaf dat moment ook nieuwe zaken invoeren in GPS en daadwerkelijk gaan werken in GPS;

 • De Projectleider zorgt ervoor dat de gewenste werkplekbegeleiding per medewerker wordt ingeregeld en stemt dit af met de Parketleiding.

Resultaatgebieden

a. Ten opzichte van de opdrachtgever

 • Opdrachten zijn gerealiseerd binnen vooraf aangegeven tijd conform gestelde kwaliteitseisen en met gebruikmaking van beschikbaar gestelde middelen

 • projectplannen en voortgangsrapportages zijn aangeleverd

 • Adviezen en/of producten zijn geleverd conform afspraak, opdracht en/of adviesvraag.

 • Het Programma Digi-OM is in de pilot effectief ondersteund bij de coördinatie en organisatie van al datgene wat nodig is om medewerkers te kunnen laten werken met Maatwerkzaken in GPS.

b. In relatie tot de omgeving

In het bezit van een relevant en onderhouden netwerk zowel binnen het OM als bij ketenpartners.

 • In- en externe bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt.

 • Relevante en actuele ontwikkelingen, welke van belang zijn voor een efficiënte projectvoering zijn meegenomen bij adviezen en/of producten.

c. Ten aanzien van de Bedrijfsvoering

Adviezen en/of producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen).

 • De administratie is op orde.

d. Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd binnen de programmaorganisatie

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Inhoud van de te leveren (advies)producten wordt aan eigen inzicht overgelaten.

 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt. Daarbij moet worden ingespeeld op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving.

 • Beoordeling op geleverde operationele adviezen, ondersteuning en kwaliteit van geleverde inhoudelijke deelproducten.

 • Aanleveren van geaggregeerde overzichten en informat

 • Werkt nauw samen met projectleider GPS maatwerk en product owner.

De projectleider voert zijn werkzaamheden uit binnen de

 • Kaders van de scope van het programma Digi OM

 • Kaders van de scope van het project GPS Maat

 • Kaders van de proceskringen en procesverantwoordelijken van Parket Rotterdam

 • Samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving

Aard contacten

 • Houdt rekening met regels, posities, belangen en de cultuur van de organisatie(s)/onderdelen van de omgeving van het project/programma

 • Adviseert landelijke en lokale deelnemende OM betrokkenen

 • Begeleidt (deel)projectleiders en deelnemers

 • Wisselt intern en extern gegevens en informatie uit

x Met deelnemende organisaties van Politie, OM en Rechtbank Rotterdam
x Met proceskringen en procesverantwoordelijken van deelnemende OM onderdelen

Functie eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding.

 • U hebt minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig werken.

Functie Wensen

 • U hebt meerjarige relevante ervaring met projectmatig werken binnen de Overheid.

 • U hebt kennis van GPS (Geïntegreerd Processysteem).

 • U hebt gedegen kennis en inzicht van het werkveld van het OM.

 • U hebt het certificaat van Prince 2.

 • U hebt ervaring met werken in een politieke/bestuurlijke omgeving.

 • U hebt de opleiding IT Management Foundation of Professional Management and Improvement of IT Service Management processes.

 • U hebt een opleiding gevolgd aan de Rijksacademie voor Project- en Program-management; Managing Successful Programs Practitioner.

 • U hebt de opleiding Business Information Management Foundation gevolgd.

 • U hebt de opleidingen ITSM Foundation; ITIL Foundation gevolgd.

 • U hebt een applicatiemanagement Foundation gevolgd.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid

 • Besluitvaardig

 • Analyserend vermogen

 • Samenwerken

 • Plannen en organiseren

 • Omgevingsbewustzijn

 • Overtuigingskracht

 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

 • Flexibel en stressbestendig

 • De projectleider moet kunnen omgaan met weerstand

 • De projectleider moet medewerkers kunnen enthousiasmeren voor veranderingen als gevolg van digitaal werken

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Rotterdam

Startdatum

zsm

Duur

6 maanden

Optie op verlenging

ja

Inzet

24 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

03-08-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

week 33

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij ervan uit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  27-07-2016 14:59
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten