Manager kwaliteitszorg / kwaliteitsmanager

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
27-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
's-Gravenhage
Reacties
0
Bekeken
982
Status
Gesloten
Referentie
IGB75299703

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een manager kwaliteitszorg met ervaring met het inrichten en aansturen van kwaliteitsmanagement binnen een programma in een politieke bestuurlijke organisatie.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van Rijkswaterstaat als interorganisationeel uitvoerder van de Implementatie. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams.

U bent werkzaam voor het programmabureau onder leiding van de manager beheersing en bedrijfsvoering. Dit programmabureau ontwikkelt kaders en ondersteunt op het gebied van programma brede beheersing en communicatie en omgevingsmanagement. Bijvoorbeeld bij programma brede strategie, rapportages naar de opdrachtgever, planning- en risicomanagement, capaciteit en bemensing, omgevingsmanagement, communicatie, juridische advisering en verbinding met wetgevingstraject en markt en inkoop.

Het programma Implementatie Omgevingswet is op te delen in 3 grote delen: de veranderopgave, de ontwikkeling en implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de invoeringsondersteuning ten behoeve van het transitieproces. De Programmaraad geeft dagelijkse sturing aan de processen, het programmabureau Implementatie Omgevingswet levert ondersteuning.  U draagt zorg voor de opzet, inrichting, werking, borging en evaluatie van een interne kwaliteitsmanagementstrategie en een kwaliteitsmanagementsysteem op programma overkoepelend niveau. U werkt daarin nauw samen met de kwaliteitsmanager van het DSO. U draagt zorg voor aansluiting tussen het overkoepelende kwaliteitsmanagementsysteem en het -systeem zoals dat binnen DSO wordt ontwikkeld. U schept hiermee de kaders voor het gehele programma.

Binnen de opdracht die het programma heeft gekregen dient bewaakt te worden dat vanuit deze opdracht de juiste dingen gedaan worden en dat die vervolgens ook goed gedaan worden. Om zo te voldoen aan behoeften, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en te borgen dat de programma-baten gerealiseerd worden, gerelateerd aan de strategische doelen van het programma.

We zijn op zoek naar een ervaren manager kwaliteitszorg die in een onafhankelijke rol op programmaniveau de coördinatie op de totstandkoming van de kwaliteitsmanagementstrategie voert en die kwaliteitsmanagementsysteem inricht, implementeert, borgt en evalueert. Vertrekpunt voor het interne kwaliteitsmanagementsysteem wordt gevormd door de kwaliteit van de door de programma organisatie te leveren producten.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U toetst of voor alle kritieke producten kwaliteitseisen zijn gedefinieerd en voert de coördinatie op het proces om te komen tot definiëring van producteisen daar waar deze ontbreken.

 • U voert de coördinatie op de ontwikkeling van een procesmanagementsysteem waarin processen worden gedefinieerd en beschreven en waarin processen worden verbonden aan proceseigenaren.

 • U maakt rollen en taken binnen het procesmanagementmodel inzichtelijk en begeleidt collega’s in de uitoefening van deze rollen.

 • U doet dit op proactieve wijze met gevoel voor de dynamiek en de complexiteit van het programma. In het kader van het procesmanagement draagt u zorg voor de ontwikkeling en implementatie van prestatie-indicatoren en prestatienormen op procesniveau.

 • U levert procesbeschrijvingen op en draagt periodiek zorg voor actualisatie hiervan.

 • U toetst of processen binnen het programma zodanig zijn ingericht dat deze leiden tot producten die voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden.

 • U doet dienaangaande verbetervoorstellen en draagt zorg voor monitoring op de opvolging van de verbetervoorstellen.

 • U draagt zorg voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een systematiek die de programmaorganisatie helpt om een lerende organisatie te worden.

 • U richt hiervoor een proces in en draagt zorg voor de proces ondersteunende middelen (formats, rapportagemodellen et cetera).

 • U draagt eenmaal per jaar of vaker indien noodzakelijk zorg voor de actualisatie van het kwaliteitsmanagementplan. U draagt hierbij zorg voor verbetering van de kwaliteit van dit plan. Mede op basis van het risicoregister of op basis van risico-inventarisaties draagt u zorg voor de opzet van een auditkalender.

 • U voert de coördinatie op de uitvoering van deze auditkalender. De auditkalender wordt minstens 1 maal per jaar (bij het jaarplan) geactualiseerd en opgeleverd of zo veel vaker als noodzakelijk.

 • U ondersteunt het programma en adviseert over het toepassen van deze kaders en het (laten) organiseren van (externe) kwaliteitstoetsen.

 • U draagt zorg voor de aanvraag, inplanning en coördinatie op de voorbereiding van deze toetsen.

 • U weet door uw ervaring tijdig verbeteringen te signaleren en vroegtijdig kwaliteit verhogende maatregelen te (laten) nemen.

 • U streeft naar een preventieve in plaats van correctieve aanpak na.

 • U stimuleert de adoptie van procesverbetering en -standaardisatie, zodat alle onderdelen binnen het programma bij het realiseren van de programma- en projectdoelstellingen goed kunnen samenwerken, effectief zijn en uniformiteit, herkenbaarheid en voorspelbaarheid worden bevorderd. De keten die het programma ondersteunt loopt van de eindgebruiker (initiatiefnemer, belanghebbende) naar het betreffende bevoegd gezag. Die bestuursorganen zijn en blijven ieder verantwoordelijk voor de ‘eigen’ processen. U hebt bij voorkeur ervaring met deze processen.

 • U bent staat erop toe te zien dat het gebruikersperspectief en het vraag gestuurde karakter van het programma, goed vertaald worden naar concrete gebruikersbetrokkenheid en -acceptatie.

 • U weet een grote diversiteit aan stakeholders van de overheid en uit de markt te beïnvloeden over het belang van kosten-batenmanagement, ook al hebben zij soms tegengestelde belangen.

 • U weet draagvlak te creëren over te nemen maatregelen en verbetervoorstellen  in een politiek gevoelige context.

 • U onderhoudt een netwerk met relevante contacten.

 • U draagt bij aan richtinggevende standaarden en zorgt dat deze zijn afgestemd en voorgedragen voor de werkwijze.

 • U adviseert over verbeteringen en standaardisering van het gehele werkproces vanuit de invalshoek van programmabeheersing en zorgt dat deze verbeteringen geïmplementeerd worden.

 • U bent innovatief en ontwikkelt oplossingen en/of aspecten binnen uw vakgebied.

 • U zorgt dat uw innovatieve ontwikkelingen bruikbaar geïmplementeerd worden binnen het werkproces.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding op het gebied van bestuurskunde, bedrijfskunde, economie of een vergelijkbare richting.

 • U hebt recente werkervaring (uit de afgelopen 2 jaar) met het inrichten en aansturen van kwaliteitsmanagement binnen een vergelijkbaar programma in een politieke bestuurlijke organisatie.

 • U hebt minimaal 10 jaar werkervaring, waarvan 5 jaar als manager kwaliteitszorg binnen complexe (IV) projecten en/of programma’s.

 • U bent een professional op het gebied van kwaliteitsmanagement en -zorg.

 • U hebt aantoonbare ervaring met de toepassing van e-overheidsvoorzieningen.

Wensen

 • U hebt bij voorkeur aantoonbare kennis van Rijksbrede kwaliteitskaders zoals BIT, CIO-oordeel, BIR-compliance binnen Rijkswaterstaat.

 • U hebt aantoonbar...

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten