Architect (senior)

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
12-08-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
577
Status
Gesloten
Referentie
20119384

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119384 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn wij op zoek naar een Architect.

Beschrijving Opdrachtgever

Het ministerie van Veiligheid en Justitie(VenJ) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen. Dat is de missie van VenJ die je kunt vinden op de website rijksoverheid.nl . Op deze website vind je ook het laatste nieuws van en veel informatie over VenJ.

Beschrijving directie/afdeling

De directie Informatisering & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de VenJ-brede ICTinfrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de VenJonderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor VenJ in huis. Daarnaast formuleert DI&I VenJ-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop. De team programma - en projectmanagement verwerft, ontwikkelt en implementeert gemeenschappelijke voorzieningen en zorgt ervoor dat deze voorzieningen verder op strategisch, tactisch en operationeel niveau worden geoptimaliseerd en in beheer genomen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Kaders waarin de opzet van de PSA zijn vermeld.
(Project_Startarchitectuur) voor de doorontwikkeling van de Basisregistratie Communicatie Service (BCS).

Aanleiding

BCS is het systeem dat een generieke toegang tot alle relevante basisregistraties mogelijk maakt. Dit stelt organisaties binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie in staat om op een eenvoudige en eenduidige wijze te communiceren met basisregistraties binnen het overheidsdomein. De BCS omvat het ondersteunen van:

 • Het doen van bevragingen bij een basisregistratie;

 • Het afhandelen van leveringen (abonnementen) vanuit een basisregistratie;

 • Het bijhouden van gegevens;

 • Het doen van terugmeldingen.

Het programma Gemeenschappelijke Toegang basisregistraties (GTB) beoogt alle VenJ onderdelen via BCS aan te sluiten op de basisregistraties en BCS als gemeenschappelijke voorziening blijvend te laten functioneren.
De PSA moet richting geven aan de doorontwikkeling van het systeem BCS waarbij functionaliteit wordt geboden om :

 • Alle VenJ onderdelen aan te sluiten op de reeds aangesloten basisregistraties: GBA, NHR, BRV;

 • Nog niet aangesloten relevante basisregistraties aan te sluiten: met name BAG, BRK, BRI;

 • Andere externe bronnen, niet zijnde basisregistraties te ontsluiten (Polisadministratie);

 • De overgang naar de BRP (vervanger van het huidige GBA) te ondersteunen.

De volgende documenten zijn kaderstellend en reeds aanwezig voor de PSA. Deze documenten worden beschikbaar gesteld bij start van de opdracht:

 • Programmabrief Generieke Toegang basisregistraties (2-12-2015)

 • Architectuurvisie Programma Generieke Toegang basisregistraties (versie 1.0)

 • Bijdrage van architecten aan projecten (8-12-2015)

 • Enterprise Architectuur VenJ (13 april 2016, v1.0 definitief concept)

Tevens is beschikbaar

 • Basisregistratie Communicatie Architectuur fase 1 (7-9-2010);

 • Er is VenJ-breed toepasbaar sjabloon beschikbaar voor een PSA (in beheer bij DI&I);

 • Vanuit het Architectuur-forum zijn een aantal opmerkingen gemaakt bij de Architectuurvisie. Het betrof in hoofdzaak uitwerkingen die in de PSA geadresseerd kunnen worden.

Positionering PSA

Bij de doorontwikkeling van BCS is het cruciaal dat – in de lijn van het I-plan – de ontwikkeling past binnen de kaders van de Enterprise-architectuur VenJ en de architectuurvisie van het programma GTB. Het opstellen van een PSA is een noodzakelijke voorwaarde. Belangrijke relevante elementen van de architectuur zijn:

 • Voldoen aan rijksstandaarden;

 • Gebruik maken van authentieke registraties (Nederlandse basisregistraties) inclusie het terugmelden van onjuistheden;

 • Digitaal werken;

 • Voldoen aan de eisen m.b.t. beveiliging en privacy;

 • Optimaal gebruik van technology (inclusief de afweging waar functionaliteit wordt belegd: rijksbreed, VenJ-breed of per onderdeel).

De PSA heeft een functie in de inhoudelijke afstemming met Enterprise-architectuur en de aansturing van de leverancier van BCS
Voor de huidige versie van BCS is reeds een document beschikbaar wat als PSA beschouwd kan worden: het document ‘Basisregistratie Communicatie Architectuur Fase 1 voor het project mJmG” (dd. 7-9-2010). Op basis van de nieuwe eisen van het programma GTB en de
thans opgestelde en geldende kaders (architectuurvisie programma en de Enterprise Architectuur), zal een actuele PSA – conform huidige standaarden - opgesteld moeten worden die als richtlijn geldt voor de verdere doorontwikkeling. De PSA geeft daarmee meer nauwkeurige richtlijnen en modellen dan de architectuurvisie.

Specifieke vraagstukken

In de architectuurvisie worden een aantal specifieke eisen benadrukt. Deze eisen hebben met name betrekking op de modulaire en flexibele opbouw van BCS en het onderkennen van tijdelijke en specifieke functionaliteit.
Daarnaast bij het opstellen van de architectuurvisie uitgebreid gesproken over de mogelijkheid BCS ook te kunnen gebruiken voor het ontsluiten van andere externe bronnen (zijnde niet Basisregistraties). In de visie is daarom de volgende eis opgenomen: daarnaast moet de dienst generiek van opzet zijn, zodat de service ook gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het ontsluiten van andere externe bronnen.

Werkzaamheden opstellen PSA

De architectuur wordt door de architect opgesteld in opdracht van de programmamanager. De PSA zal in nauwe afstemming met architecten van de ontwikkelaar (JustID) worden opgesteld, om zo maximaal gebruik te maken van de aanwezige kennis en rekening te houden met de beschikbare technische mogelijkheden. Na vaststelling van de PSA in het Architectuur-forum, moet deze beschikbaar komen voor VenJ architecten, zodat zij kunnen toetsen of de doorontwikkeling van BCS conform PSA plaatsvindt en om de PSA zo nodig toe te lichten en eventueel aan te passen.

De architect is verantwoordelijk voor

 • Het opstellen van de PSA;

 • Het afstemmen PSA onderdelen met JustID (ontwikkelaar en operationeel beheerder BCS);

 • Het ophalen commentaar in het Architectuur-forum en deze verwerken in de PSA;

 • Het zorgen voor formele vaststelling van de definitieve PSA in het Architectuurforum.

De architect is niet verantwoordelijk voor het

 • Inbedden van de definitieve PSA in de beheerorganisatie;

 • Het borgen van het actief gebruik van de PSA bij de doorontwikkeling van BCS.

Benodigde kennis en ervaring

De architect moet de samenhang begrijpen van de verschillende onderdelen en de noodzaak daarvan begrijpen. Dit kan alleen maar als de betreffende persoon een bredere kijk heeft op systeemontwikkeling. Dit laatste wordt verkregen door praktijk ervaring op het gebied van integratie (tools en fasen van realisatie). Daarnaast werkt VenJ met TOGAF als architectuur framework. Het schrijven van een PSA op VenJ-niveau is een redelijke noviteit en daarom zoeken wij een ervaren architect. Kennis van de binnen de overheid geldende standaarden is een pre omdat de inwerktijd daarmee wordt verlaagd.

Functie eisen (Knock-out criteria)

 • U hebt een afgeronde opleiding HBO/WO.

 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring als architect.

 • U bent TOGAF (of vergelijkbaar architectuur framework) gecertificeerd.

Functie Wensen

 • U hebt meerjarige relevante ervaring met berichtenverkeer.

 • U hebt meerjarige ervaring als architect.

 • U hebt in vorige opdrachten met basisregistraties te maken gehad.

 • U hebt kennis van NORA.

 • U hebt kennis van de Digikoppeling standaard.

 • U hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van PSA’s. Opgeleverde PSA'S.

 • U hebt kennis van integratie, WUS en EBMS.

 • U hebt meerjarige praktijkervaring met programmeren, analyse en functioneel ontwerpen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

01-09-2016

Duur

31-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Inzet

20 uur per week

Tarief

geen indicatie

Sluitingsdatum

22-08-2016

Sluitingstijd

week 35

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten