Releasecoordinator

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
24-08-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
3
Bekeken
1004
Status
Gesloten
Referentie
20119432

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119432 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn wij op zoek naar een Releasecoordinator.

Beschrijving Opdrachtgever

Algemene informatie over DG / DirectieHet directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.
Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Informatie over de afdeling

Ketenregie in opgericht om primair het functioneren van de ketens en het verbeteren van de prestaties te faciliteren, in samenwerking met de ketenpartners en de andere onderdelen van DGSenB. Ketenoverleg, inzicht in ketenprestaties, ketenverbetering, keteninformatisering, ketenimplementatie en ketencontrol zijn elementen die de condities scheppen voor een goede ondersteuning van de ketenregisseur om de samenwerking tussen en met de ketenpartners op een goede manier vorm te geven.
Medewerkers van de Ketenregie leggen actief en op eigen initiatief rekenschap af over hun optreden. Dat doen ze niet alleen aan hun hiërarchisch leidinggevende binnen de ketenunit i.o., maar juist ook aan de betrokken ketenpartners en intern betrokken beleidsdirecteuren, afdelingshoofden, programmamanagers. Met hen werken ze immers, ieder vanuit een eigen rol, nauw samen aan het behalen van de maatschappelijke doelen van de ketens.

Informatievoorziening jeugdketen

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het verbeteren van de informatievoorziening binnen onder andere de jeugdketen. Hiervoor zijn de ketensystemen CORV, GCOS, INJUS en LIJ ontwikkeld

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

 1. Release- en testcoördinatie

Voor de systemen CORV en IFM is Ketenregie op zoek naar een Releasecoördinator die verantwoordelijk is voor de coördinatie van:
o IFM/JVS
o IFM/Promise
o CORV ketentestplatform

 1. Inrichten Releaseproces

Daarnaast zal het taakgebied coördinatie van de releaseprocessen (vanuit ketenregie) moeten worden uitgewerkt Het doorvoeren van wijzigingen in het systeem CORV heeft impact op een groot aantal ketenpartners die er samen voor moeten zorgen dat individuele releaseprocessen passen bij de gezamenlijke ketenafspraken. De opdrachtnemer zorgt voor een werkend coördinatie mechanisme (tool en taakomschrijving) dat zorgt voor overzicht en inzicht in de voortgang van de releaseprocessen van de ketenpartners zodat de ketenafspraken/gezamenlijke doelen gerealiseerd kunnen worden.

Doel opdracht en op te leveren producten

 1. Doelstelling van deze opdracht is enerzijds het daadwerkelijk begeleiden van twee releases en ervoor zorgdragen dat deze goed worden afgerond. Het gaat hierbij om de IFM/JVS release en de CORV Release. Voor de koppeling IFM/Promise zal een voorbereiding op een release moeten plaatsvinden. De datum voor een uiteindelijke release is nog niet vastgesteld. Op te leveren producten: Gerealiseerde Releases IFM/JVS met CORV en evt IFM/Promise.

 2. Anderzijds het inrichten van het releaseproces met bijbehorende besturing, rollen en verantwoordelijkheden, en ondersteunende middelen zoals rapportages en planningen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het inrichten van het ketentesttraject voor CORV. Parallel aan het begeleiden van de releases kan het releaseproces worden ingericht. Daarnaast moet het releaseproces goed worden overgedragen aan de interne organisatie. Op te leveren product: Ingericht Releaseproces dat kan worden overgedragen aan een interne medewerker.

Toelichting opdracht IFM-Promise

IFM is het platform waar oa JJI zijn instrumenten op draait en beschikbaar stelt voor gebruikers. Promise is het systeem dat door JJI’s gebruikt wordt om vragenlijsten af te nemen en om managementinformatie te vergaren. Het verzoek van de behoeftesteller is om een koppeling tussen IFM en Promise te realiseren zodat een medewerker niet twee keer hetzelfde dient in te vullen. Voor dit vraagstuk dient een gezamenlijk gedragen beeld van de beleidskaders gedefinieerd te worden Waarna de marsroute moet worden bepaald waarlangs het vraagstuk kan worden opgelost. We verwachten van de opdrachtnemer een plan op hoofdlijnen. De betrokken ketenpartners en disciplines zijn zelf verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van de hoofdlijnen en de realisatie.

Toelichting opdracht IFM-JVS

Er is al een bestaande koppeling tussen IFM en JVS. Dit brengt met zich mee dat dezelfde persoon bekend is in IFM als in JVS. Deze koppeling bestaat uit 5 berichten (naam, NAW gegevens en SKN). Het verzoek is om dit uit te breiden met 80 berichten zodat er geen onregelmatigheden kunnen ontstaan in deze informatie. Analyse van de wensen is gedaan. Impact analyses zijn opgesteld en de planning is gereed.
Toelichting CORV (incl. ketentesten)
De collectieve opdrachtrouteervoorziening is geboren vanuit de noodzaak om informatie uit te wisselen tussen het gemeentelijk en justitieel domein in het kader van jeugdreclassering en jeugdbescherming. Dit als gevolg van het feit dat een deel van de taken in de jeugdketen per 1 januari 2015 is overgedragen aan gemeenten. Gemeenten zijn hiermee verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van
jeugdreclassering en jeugdbescherming De CORV voorziet in de behoefte om met gemeenten en o.a. gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming nader, beveiligd en digitaal te kunnen communiceren en administratieve lasten te reduceren. CORV fungeert hierbij als postrouteervoorziening van digitale gestandaardiseerde berichten tussen VenJ en gemeenten. Groot onderdeel zijn de ketentesten. Deze worden nu op een projectmatige manier aangepakt mede door het complexe llandschap van de vele gemeentelijke leveranciers. Deze ketentesten moeten een geborgd onderdeel worden van het releaseproces.

 1. Toelichting release en testcoördinator

Op dit moment wordt het releaseproces voor elk systeem apart weergegeven en uitgevoerd. Hier dient eenheid in te komen en een releaseproces moet generiek worden ingericht voor alle systemen.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

In deze rol ben je verantwoordelijk voor de regie op releases inclusief ketentesten. Je bewaakt de kwaliteit van zowel het product als het proces.
Als Releasecoördinator stuur je de release aan en ben je verantwoordelijk voor het proces van de releases. Je stelt de overall releaseplanning op en je geeft een go/no go advies voor de release. Je bent ervoor verantwoordelijk dat de juiste omgevingen beschikbaar worden gesteld voor zowel acceptatietest- als productiedoeleinden. Je plant en beheert de diverse resources in de verschillende omgevingen. Je communiceert met alle betrokken partijen over de resources en omgevingen. Je zorgt voor een schone beginsituatie. Je houdt een lijst bij van opleveringen. Je communiceert met vertegenwoordigers (SPOCS) van de ketenorganisaties. Daarnaast zorg je voor de planning op en voer je regie op de ketentesten die moeten worden uitgevoerd bij de release van CORV met alle ketenpartners en leveranciers.

Verantwoordelijkheden

 • Advisering over beleid en inrichten van release- en testmanagement

 • Vaststellen release afspraken voor de bouw, test en acceptatie

 • Afstemmen resource capaciteit met de verschillende partijen (Ketenpartners en IT leveranciers)

 • Vaststellen overall releaseplanning en monitoren en bewaken van de tijdslijnen

 • Het coördineren van ontwerp, bouw, test en implementatie van changes

 • Beoordelen en accepteren van de software opgeleverd in projecten

 • Regelen testcapaciteit, testomgevingen en testscrips voor Regressie, Productie Acceptatie test en ketentest in afstemming met de leveranciers.

 • Evalueren van de release met alle partijen betrokken bij de release

Wat valt buiten de scope?
Verantwoordelijkheid ten aanzien van de releases van andere onderdelen en systemen.
Financiën zijn geregeld dus het regelen daarvan valt buiten de scope.

Functie eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde HBO diploma

 • U hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring binnen de IT dienstverlening

 • U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van ict-processen), waarvan minimaal 3 jaar bij verschillende Rijksoverheidsorganisaties

 • U hebt tenminste 3 opdrachten uitgevoerd waarin coördinatie van releases centraal stond

Functie Wensen

 • U hebt kennis van en uitgebreide ervaring met ITIL

 • U hebt kennis van en ervaring met beleid, programma’s en besturingsstructuur van het Ministerie van VenJ;

 • U hebt kennis en ervaring met betrekking tot veranderingstrajecten

 • U hebt coördinerende en adviserende gespreksvaardigheden

 • U hebt kennis van en ervaring met de coördinatie op de integratie van release- en testprocessen ten behoeve van systeemintegratie in ketens

 • U hebt ervaring met leveranciersmanagement

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

4 maanden

Optie op verlenging

Ja

Inzet

max 36 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

05-09-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

Week 37-38

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  24-08-2016 22:46
  Plaats
  Voorburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-08-2016 13:17
  Plaats
  Oegstgeest

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-08-2016 22:56
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten