Lead Architect

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
19-09-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
1343
Status
Gesloten
Referentie
20119561

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Novaccent 23 opdrachten
 • WTS Detachering 28 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119561 Tijdelijke inhuur

Voor DGS&B zijn we op zoek naar een Lead Architect.

Opdrachtgever

Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie zet zich in om:

 • strafbaar gedrag in de samenleving te voorkomen en te zorgen voor een snelle, consequente en effectieve tenuitvoerlegging van sancties

 • de positie van slachtoffers te waarborgen

 • jeugdigen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in hun opvoed- en leefsituatie

 • een effectieve aanpak te realiseren van (jeugd-)criminaliteit en geweld in huiselijke kring.

 • de samenleving weerbaarder te maken tegen lokale overlast en criminaliteit.

Het DG vormt de schakel tussen politiek en uitvoering en vervult dientengevolge een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Het takenpakket strekt zich uit over de volgende werkterreinen: sanctiebeleid (zowel volwassenen als jeugdigen), detentie, jeugdbescherming, reclassering (jeugd en volwassenen), slachtofferbeleid, huiselijk geweld en kindermishandeling, criminaliteitspreventie, high impact crimes, integriteitsbeleid, kansspelen, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.
Beleidsdirecties zijn de opdrachtgever van taakorganisaties die met de uitvoering van strafoplegging, jeugdbescherming, slachtofferbeleid, vergunningverlening en reclassering zijn belast. In de afgelopen jaren is daar een programmatische component aan toegevoegd, om in een afgebakende periode en in samenwerking met alle relevante betrokkenen uitvoering te geven aan nieuw beleid. Via deze werkwijze worden actuele onderwerpen als stelselherziening jeugd, straatovervallen en jeugdcriminaliteit aangepakt. Deze tendens naar een gebundelde aanpak van maatschappelijke vraagstukken zet zich voort in een rol die het DG steeds nadrukkelijker gaat vervullen: regie van ketens van organisaties en instanties die op het beleidsterrein samenwerken. Op dit moment gaat veel aandacht uit naar de ketens voor tenuitvoerlegging van sancties en de jeugdketen.

(Beleids)directies

 • Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ)

 • Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV)

 • Directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (CBJ)

Overige onderdelen van DGSenB

 • Dienst Justitiële inrichtingen (DJI)

 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

 • Dienst Justis

 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

 • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

 • Kansspelautoriteit

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ)

De Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) bestaat uit zes onderdelen. Gezamenlijk richten zij zich op beleid rond ruim tien thema’s. Een aantal van die thema’s is speerpunt gedurende de huidige kabinetsperiode.

 • Criminaliteitspreventie

 • Slachtofferbeleid

 • Terugdringen recidive

 • Kansspelen

 • Gewelddadige vermogenscriminaliteit

 • Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen

De opdracht vindt plaats binnen de ‘Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen’.
De tenuitvoerlegging van straffen, de zogenaamde executiefase in de strafrechtketen, moet beter. Daarom wordt een centraal informatiesysteem ontwikkeld, in samenwerking met de partners uit de keten (OM, DJI, CJIB, Just ID en 3RO). Op de volgende gebieden is verbetering mogelijk:

 • het verminderen van de uitval in de tenuitvoerlegging

 • het sneller starten van de tenuitvoerlegging

 • beter informeren van de bij de tenuitvoerlegging betrokken partijen, zoals slachtoffers en nabestaanden, gemeenten en zorginstellingen

Opbouw directie en overige thema's

Behalve op bovenstaande thema’s richt DSenJ zich ook op de thema’s integriteit, sancties, TBS en forensische zorg, nazorg en justitiële voorwaarden, veelplegers, en reclassering.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Leveren van kennis en inzet om te komen tot de ontwikkeling van een doelarchitectuur voor de informatievoorziening voor de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB)
Om te komen tot een gezamenlijke doelarchitectuur voor de informatievoorziening voor alle ketenpartners binnen de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB).
Deze architectuur dient ter ondersteuning van de USB programmadoelstellingen, die met name gericht zijn op open, proactief en transparante communicatie tussen de ketenpartners.

Er dienen vijf hoofdresultaten behaald te worden

 1. Draagvlak voor de realisatie van de architectuur bij de betrokken lead architecten en management van de ketenpartners (o.a. middels inzet capaciteit ketenpartners);

 2. Beschrijven van de business architectuur (wat-vraag);

 3. Beschrijving van de doelarchitectuur voor de informatievoorziening volgens TOGAF fase C (gegevensarchitectuur en informatievoorzieningsarchitectuur), met aandacht voor de informatiebehoefte en de relaties en samenhang van informatie binnen de keten;

 4. Uitwerking van de transitiearchitectuur in de vorm van een roadmap (welke voorzieningen zijn benodigd, welke bestaan reeds en wat moet er worden gerealiseerd conform TOGAF fase E en F);

 5. Vaststelling van de architectuur en roadmap door het Coördinerend Beraad Executie.

Het proces om tot een vastgestelde architectuur te komen moet 1 oktober 2016 starten en moet voor 1 februari 2017 gereed zijn.
Hierbij moet rekening gehouden worden met een omvangrijk besluitvormingstraject (Inhoudelijke afstemming binnen de strafrechtketen met de werkgroep architectuur strafrechtsketen (WAS), het Architectuurforum VenJ, de CIO Raad en de coördinatie Informatievoorziening Strafrechtsketen (CIS)), dat naar verwachting 3 maanden in beslag zal nemen.
Het besluitvormingstraject vindt plaats na oplevering van de doelarchitectuur en valt buiten de scope van de opdracht. Van de lead-architect wordt verwacht dat hij na de opdracht beschikbaar is voor het geven van toelichting en presentaties in genoemde overleggen, uiteraard na overleg over de datum.

Functie eisen (Knock-out Criteria)

 • U hebt een TOGAF certificaat.

 • U hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met de principes van Enterprise Architectuur en met het opstellen van een Enterprise Architectuur

 • U hebt minimaal 1 jaar gewerkt als Senior Architect, Lead Designer of Lead Developer in een werkomgeving waar onder architectuur wordt gewerkt

 • U hebt minimaal 1 jaar gewerkt bij de Rijksoverheid en heeft daarbij gewerkt met overheidsarchitecturen en standaarden (z.a. NORA)

Functie wensen

 • U hebt relevante ervaring met moderne ICT-architectuur, -methodologie en -technologie (systemen/methoden)

 • U hebt meerdere jaren relevante ervaring overheidsarchitecturen en standaarden (NORA, e.d.)..

 • U hebt meerdere jaren werkervaring bij de rijksoverheid als ICT architect.

 • U hebt meerdere jaren gewerkt als Senior Architect, Lead Designer of Lead Developer in een werkomgeving waar onder architectuur wordt gewerkt.

 • U hebt bij de ketenpartners van het Rijk de Enterprise Architectuur toegepast.

Competenties

 • Communicatie- en luistervaardigheden

 • Omgevingsbewustzijn

 • Resultaatgerichtheid

 • Samenwerking

 • Organisatiebewust

 • Adviesvaardigheden

 • Analytisch vermogen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

01-10-2016

Duur

4 maanden (indicatief)

Optie op verlenging

Ja

Inzet

24-36 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

28-09-2016

Sluitingstijd

12:00 uur

Gesprekken

week 40

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten