Strategisch Informatieadviseur/ICT Architect

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
10-10-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Eindhoven
Reacties
5
Bekeken
765
Status
Gesloten
Referentie
414

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2516 opdrachten

Omschrijving

Locatie

Eindhoven

Start

zsm

Duur van de opdracht

3 maanden

Aanvrager

Jacqueline Slaap

Sluitingsdatum

12/10 9.00 uur

Strategisch Informatieadviseur

Strategische advisering aan directeur bedrijfsvoering (CIO), de directieraad en het bestuur: stellende, gezagsvolle, integrale en kwalitatief hoogwaardige adviezen uitbrengen over complexe en/of strategische vraagstukken of het gebied van informatievoorziening en ICT, alsmede optreden als sparring partner voor bestuurders en directieraad op basis van gedegen kennis en inzicht in de voorliggende maatschappelijke, organisatorische en technologische vraagstukken.

Dit behelst het signaleren van voor het gemeentelijke werkveld relevante trends, ontwikkelingen en innovaties, zowel in de samenleving als bij de publieke en private organisaties waarvan de gemeente producten en diensten betrekt.
Analyseert deze innovatie en ontwikkelingen op toepasbaarheid voor de gemeente en stelt op basis hiervan gevraagd en ongevraagd integrale adviezen op en waar levert nodige bijdragen aan de implementatie van deze adviezen. Adviezen komen altijd tot stand in samenwerking, afstemming en samenspraak met de directeur bedrijfsvoering, de leiding van sectoren, de sector I&B en soms externe stakeholders. De informatieadviseur stelt tevens de directive en bestuursdossiers ter zake op.

Naast advisering op inhoud is er ook een procesmatige regierol op de voorbereiding van de besluitvorming door de Multiprojectboard en de directieraad op het terrein van informatievoorziening, innovatie en ICT. Deze besluitvorming behelst de prioritering van (grote) projecten op het terrein van informatievoorziening en ICT. De strategisch adviseurs begeleiden sectoren bij het opstellen van projectvoorstellen en toetsen deze voorstellen op een aantal criteria voordat deze voor besluitvorming worden voorgelegd.

Als onderdeel van de strategische advisering hebben de informatieadviseurs een actieve rol binnen voor de gemeente relevante netwerken is van belang zijn om de nationale (en international) positie van de gemeente Eindhoven op het terrein van informatievoorziening en ICT te versterken.

Initiatie, formulering en coördinatie van sectoroverstijgende en/of inhoudelijk complexe beleidsontwikkeling, architectuur en kaderstelling op het terrein van informatievoorzieningen ICT: vanuit een sterke eigen visie en in een constructieve dialoog met andere stakeholders vormgeven van de complexe informatiehuishouding en ICT-infrastructuur in afstemming met de sector I&B en consultative van de multiprojectboard. Daartoe analyseert en beoordeelt de informatieadviseur de in- en externe ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement en ontwikkelt op basis daarvan het gemeentebrede strategische beleid op het gebied van de informatievoorziening en stemt deze kaders, richtlijnen af met sector I&B.

Tot deze ontwikkelingen behoren in ieder geval (maar niet uitsluitend) de volgende onderwerpen

 • De positie en verantwoordelijkheden van de gemeente in het overheidsbrede informatiebeleid (bijv. Het stelsel van basisregistraties)

 • De informatieuitwisseling met ketenpartners (bijv. Ten behoove van de sociale zekerheid en de jeugdzorg)

 • De organisatie, informative- en ICT architectuur

 • Informatiebeveiliging, privacybescherming en continuïteit van de bedrijfsvoering voor zover afhankelijk van de informatievoorziening

 • Verwerving van ICT producten en diensten (o.a. leveranciersbeleid)

Evalueert de uitvoering van het lopende informatiebeleid en architectuur en stelt adviezen en managementrapportages op over de te nemen stappen.

Initiatie (waaronder opstellen van de doelstellingen en programmadefinitie en een programma van eisen, in overleg met de opdrachtgever), coördinatie en evaluatie van sectoroverstijgende programma’s die voortvloeien uit het informative- en ICT beleid van de gemeente en die bijdragen aan de verspreiding van innovaties. Bij het initiëren van programma’s bestaat bijzondere aandacht voor:

 • Het bevorderen van de standaardisatie van methoden omrent project- en programmamanagement.

 • De evaluatie van gebruikte methoden en de toepassing ervan.

Ondersteunen van het management van de sectoren bij het formuleren van vraag om ondersteuning bij het inrichten en onderhouden van de informatiehuishouding en de daarbij noodzakelijke ICT-voorzieningen. De ondersteuning bestaat uit het verhelderen van de beoogde doelen van de sector, de vertaling van deze doelen naar een informatiehuishouding op de hoofdlijnen, het adviseren over mogelijke oplossingsinrichtingen en het adviseren over de te volgen aanpak bij het verwerven van de gewenste voorzieningen. Daarnaast adviseert de informatiemanager de sectorleiding over ontwikkelingen elders binnen de gemeente, de overheid, de mark ten de technologie die relevant zijn. De informatiemanager stemt zijn advisering af met het beleid van de betrokken sectoren en het beleid omtrent de andere aspecten van de bedrijfsvoering.

Als onderdeel van de ondersteuning van het management bijdragen aan de doorontwikkeling van de organisatie: zowel kennismanagement en -uitwisseling binnen het eigen organisatieonderdeel als het bijdragen aan de verdere professionalisering van de gemeentelijke organisatie. Gedacht moet worden aan actieve kennisdeling, verspreiding van extern verworven kennis en informative naar interne belanghebbenden, organiseren van bijeenkomsten, onderhouden van contacten met kennisinstelingen en beroepsorganisaties (universiteiten, planburaus), vakverenigingen etc) en het bijdragen aan de ontwikkeling van een strategische visievorming.

Bijdrage leveren aan gemeentebrede planning en control cyclus: hierbij gaat het enerzijds om het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan Kadernota, de ICT-kadernota, de Programmabegroting en/of Jaarrekening, anderzijds het leveren van P&C-bijdragen vanuit het eigen takenpakket aan het reguliere instrumentarium. Daarnaast bijdragen aan de permanente doorontwikkeling van het instrumentarium ten behoeve van informatievoorziening en ICT.

Het leveren van bijdragen aan ICT-kadernota vraagt inzicht in actuele interne en externe ontwikkelingen op het gemeentelijk werkveld en de overheidsbrede ontwikkelingen in informatievoorziening en ICT en het in samenwerking met de directeur bedrijfsvoering en de sector I&B vertalen hiervan in bijdragen aan genoemde instrumenten. Ambtelijk wordt deze taak wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de beleidsinhoudelijke sectoren.

Functie eisen

 • Toelichting: hierbij moet gedacht worden aan de feitelijke kennis en ervaring die noodzakelijk is om de functie uit te kunnen oefenen. Het gaat over harde vaardigheden (geen gedragscompetenties) zoals bijv. Typen en het beheersen van bepaalde technieken. Inzicht is de wijze waarop met de kennis in de praktijk wordt omgegaan.

 • WO werk- en denkniveau

 • Op strategisch niveau kennis en ervaring hebben informatievoorziening en ICT en gemeentelijke primaire en secundaire processen

 • Gedegen kennis en ervaring op of meer specifieke aspecten van informatiemanagement waaronder de goverance, business-IT alignment, de bekostiging van informatievoorziening, enterprise en informatiearchitectuur en leveranciersmanagement.

 • Kennis van en ervaring met opereren in de topambtelijke arena’s en bestuur

 • Politiek-bestuurlijke affiniteit en sensiviteit, alsmede vermogen tot adequate omgang met politieke ambtsdragers

 • Netwerkvaardigheden/relationeel sterk

 • (persoonlijk)leiderschap en overtuigingskracht

 • Kunnen adviseren over programma- en projectmanagement waaronder de inrichting van programmaorganisatie, het beoordelen van business cases en risicomanagement

 • Diepgaand inzicht in het functioneren van de overheid in het algemeen en de gemeentelijke organisatie in het bijzonder

 • Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk)

 • Beheersing van de Engelse taal (mondeling actief, schrift passief)

 • Vaardig in het verhelderen van organisatorische en informatievraagstukken

 • In hoge mate zelfsturend zijn, zelfstandig kunnen werken met een op samenwerking gerichte houding (teamspeler)

 • Open, transparante, proactieve en resultaatgerichte attitude

 • Affiniteit met en grote betrokkenheid bij de stad Eindhoven

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  10-10-2016 14:32
  Plaats
  Horst

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  10-10-2016 15:19
  Plaats
  ROTTERDAM

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-10-2016 11:11
  Plaats
  Zwijndrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-10-2016 20:58
  Plaats
  delft

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-10-2016 22:02
  Plaats
  Cadier en Keer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten