Beheerer Integratie.

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
15-10-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Maasland
Reacties
1
Bekeken
846
Status
Open
Referentie
20119680

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119680 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Beheerder Integratie.

Functieomschrijving/Werkzaamheden

De inhuur kandidaat gaat zich o.a. bezig houden met de volgende werkzaamheden;

 • Deelnemen aan Lifecycle trajecten (inzetten Powercenter releases, etc.)

 • Dagelijks beheer taken (Controles uitvoeren van Systemen, back-up, interfaces en het eerste contact van de klant)

 • Het up to date houden van documentatie.

 • Inzetten nieuwe/bestaande interfaces. (Control-M, IBM Integration Bus en Powercenter).

 • Deelnemen aan verbetertrajecten (bijvoorbeeld: monitoring van de interfaces, Backup/Restore mogelijkheden)

 • Deelnemen aan het upgraden van het interface landschap naar een 7X24 uur dienstverlening

Functie Eisen (knock- out Criteria)

 • Kennis van en ervaring met Informatica PowerCenter;

 • Kennis van job scheduling met behulp van Control/M;

 • Minimaal 3 jaar ervaring in een beheerdersfunctie;

 • Minimaal 36 uur per week beschikbaar;

 • Afgeronde HBO opleiding richting informatica;

Functie Wensen

 • Kennis van IBM Integration Bus

 • 3 jaar ervaring met het werken met complexe datacenter infrastructuren

 • 3 jaar kennis van informatiserings- en organisatievraagstukken

 • 3 jaar ervaring in het procesgericht werken

 • 3 jaar ervaring in het projectmatig werken.

 • 3 jaar ervaring in het geven van adviezen/doen van verbetervoorstellen

Competenties, nivo 2

 • Analyseren: Het ontleden van situaties of een hoeveelheid informatie in hoofd- en bijzaken. Het zien van onderlinge verbanden en doordringen tot de kern.

 • Verzamelt en ordent informatie. ÷ Weet een afgebakend(e) situatie/probleem helder te krijgen; ÷ Raadpleegt één of meerdere bronnen om de benodigde relevante informatie te verzamelen; ÷ Stelt gerichte vragen om een situatie of een probleem helder te krijgen; ÷ Ordent verzamelde informatie om tot inzicht in een probleem te komen; ÷ Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.

 • Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk): Het zodanig schriftelijk of mondeling uitwisselen van ideeën en informatie dat beide kanten elkaar begrijpen. Het rekening houden met en handelen naar signalen van gesprekspartners.

Draagt ideeën en informatie beargumenteerd en inzichtelijk over op anderen van verschillend niveau. ÷ Drukt zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit bij contacten van verschillend niveau en toetst of de boodschap goed is overgekomen en of hij/zij de ander goed begrepen heeft; ÷ Bouwt een betoog zodanig op, dat de denkstappen die zijn gezet en de conclusies/kern van het verhaal voor de ander(en) duidelijk zijn; ÷ Gaat naar aanleiding van signalen van de ander dieper in op onderdelen van het betoog; ÷ Formuleert tactvol, let op woordkeuze, weet een boodschap mondeling en schriftelijk goed op diverse doelgroepen over te brengen en stemt argumenten af op personen; ÷ Laat in de communicatie geen ruimte voor onduidelijkheden; ÷ Biedt gelegenheid aan een ander om te praten; ÷ Brengt op inspirerende en heldere wijze de doelstellingen van de groep aan anderen over.

 • Flexibel: Het zich aanpassen aan en inspelen op andere personen en op veranderende/wisselende omstandigheden

Stemt het eigen werk af op veranderende eisen uit de omgeving. ÷ Staat open voor andere manieren van werken, wanneer er signalen zijn dat daarmee het resultaat kan worden verbeterd; ÷ Wijzigt soepel de eigen aanpak op het moment dat deze door de gesprekspartners niet wordt geaccepteerd; ÷ Is snel inzetbaar bij aangrenzende werkzaamheden; ÷ Doorbreekt vaste patronen uit eigen beweging; ÷ Vindt onder wijzigende omstandigheden(zoals functiewijziging, reorganisatie, operationele uitzending, nieuwe collega’s) zijn/haar draai betrekkelijk snel.

 • Initiatief: Het onderkennen van kansen en er naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan afwachten.

Neemt actie om werkprocessen (weer) op gang te brengen of te versnellen en wacht niet op aanwijzingen van hogerhand. ÷ Ziet werkzaamheden die buiten het eigen werkpakket vallen en benoemt deze; ÷ Signaleert knelpunten/problemen en kansen en draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan ter verbetering van het werk of de resultaten van het team; ÷ Handelt op basis van goed inzicht in wat wel en niet opgepakt kan worden; ÷ Neemt het voortouw en onderneemt ongevraagd extra actie buiten hetgeen oorspronkelijk was gevraagd.

 • Integer: Het handelen naar eer en geweten, met besef van de normen en waarden van de organisatie en de samenleving in het algemeen. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop.

Maakt geen misbruik van de eigen positie in de organisatie. ÷ Voorkomt persoonlijke belangenverstrengeling; ÷ Is objectief en eerlijk bij het verdelen van taken en bij het geven van feedback aan anderen; ÷ Is open en duidelijk over de normen en waarden die men zelf hanteert; is open en duidelijk over wat kan en niet kan; ÷ Gaat vertrouwelijk om met (politiek) gevoelige en/of persoonlijke informatie en verstrekt geen gevoelige/persoonlijke informatie aan derden; ÷ Meldt (eigen) gemaakte fouten en onderneemt uit eigen beweging actie om de schade te verminderen.

 • Nauwkeurig: Het precies, zorgvuldig en foutloos uitvoeren van werkzaamheden.

Kan precies, zorgvuldig en foutloos met details werken. ÷ Werkt kwaliteitsgericht, nauwgezet, gedegen en geordend; ÷ Maakt of herstelt producten binnen de gestelde nauwkeurigheidseisen, waarbij oog voor details is vereist en de maatvoering en/of het afbreukrisico specifieke eisen stellen; ÷ Toetst zorgvuldig eigen werk aan geldende regels, richtlijnen en procedures, behoudt hierbij het overzicht en ziet geen zaken over het hoofd; ÷ Controleert zorgvuldig of gegevens met elkaar in overeenstemming zijn; ÷ Herkent tekortkomingen en herstelt fouten op correcte wijze.

 • Ontwikkelen medewerkers: Het onderkennen, stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling van deskundigheden en vaardigheden van medewerkers.

Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers. ÷ Spreekt medewerkers/collega’s aan op de eigen verantwoordelijkheid om te werken aan de ontwikkeling van hun eigen talenten; ÷ Schept situaties waarin met vaardigheden kan worden geoefend en geeft specifieke vakkennis door; ÷ Helpt medewerkers hun inzicht te vergroten in de eigen sterke en zwakke kanten, interesses en ambities; ÷ Bespreekt samen met medewerkers/collega’s welke talenten zij verder kunnen ontwikkelen; ÷ Geeft medewerkers ruimte om eigen ideeën uit te werken. Stelt hen in staat om persoonlijke successen te behalen; ÷ Stimuleert medewerkers om zelf oplossingen te bedenken; ÷ Zet medewerkers ertoe aan zelf verantwoordelijkheid te nemen en te sturen in hun werk; ÷ Geeft medewerkers periodiek duidelijke en kritisch opbouwende feedback in het kader van hun ontwikkeling.

 • Plannen en organiseren: Het bepalen van prioriteiten en werkaanpak en het optimaal inzetten van de beschikbare middelen om doelstellingen en resultaten te realiseren.

Plant en regelt de werkzaamheden van zichzelf en anderen. ÷ Stemt werkzaamheden af die verschillende mensen uitvoeren; ÷ Houdt overzicht over de werkzaamheden van zichzelf en anderen en bewaakt nauwkeurig de voortgang; ÷ Brengt structuur aan in het eigen en andermans werk; ÷ Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en anderen; maakt daarbij realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen; ÷ Anticipeert op factoren die van invloed kunnen zijn op het realiseren van de planning en speelt hier op in.

 • Resultaatgericht: Het gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en resultaten.

Is gericht op het behalen van gemeenschappelijk resultaat op de langere termijn. ÷ Stelt meetbare doelstellingen en legt deze vast in concrete plannen en activiteiten; ÷ Neemt hindernissen voor anderen weg, zodat gemeenschappelijke resultaten kunnen worden behaald; ÷ Is vasthoudend bij het realiseren van doelen, zorgt dat er resultaat wordt bereikt en spreekt anderen persoonlijk aan op het nakomen van afspraken; ÷ Toetst activiteiten aan het te behalen resultaat; stopt werkzaamheden die niet bijdragen aan doelen/resultaten; ÷ Zoekt bij tegenslag naar nieuwe wegen om het doel te bereiken.

 • Samenwerken: Het zich inzetten om - met of tussen andere personen of groepen - samenwerking te bereiken en zo gemeenschappelijke doelen te behalen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.

Zoekt actief naar samenwerking binnen het team en houdt bij individuele acties rekening met de gevolgen voor het team. ÷ Spreekt teamleden aan, ook bij meer lastige onderwerpen; ÷ Biedt gevraagd en ongevraagd hulp op een collegiale en correcte wijze; ÷ Waardeert input en ervaring van anderen; ÷ Draagt binnen het team bij aan de bekendheid met elkaars deskundigheden en kwaliteiten en maakt daar bij de eigen werkzaamheden gebruik van; ÷ Reageert actief en constructief op de bijdragen van anderen en geeft in het teambelang zonodig toe aan de standpunten van anderen.

 • Verantwoordelijk: Het aanvaarden van risico's en het zelf accepteren van de gevolgen van eigen handelen, beslissingen en gemaakte afspraken.

Neemt verantwoordelijkheid voor gemaakte afspraken en acties met gevolgen in en buiten de eigen werkeenheid. ÷ Neemt verantwoordelijkheid voor persoonlijke acties met gevolgen in en buiten de eigen werkeenheid; ÷ Houdt zich aan gemaakte afspraken, ook als dit extra werk betekent voor zichzelf of voor anderen in de werkeenheid; ÷ Houdt zich aan afspraken, ook wanneer er behoorlijke persoonlijke gevolgen aan verbonden zijn voor zichzelf of voor andere betrokkenen.

Inzet Periode

Maximaal 1920 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting.1450 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.

Bijzonderheden ( Wet DBA)

Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht van een medewerker van Defensie ( behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Screeningsniveau

Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een “Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)” van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst op het niveau: B.
De kosten van deze screening zijn voor rekening van de kandidaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Maasland

tartdatum

zsm na screening

Duur

1920 uur

Optie op verlenging

Ja tot max. 4 jaar

Inzet

36-40 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

24-10-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

week 45/46

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  16-10-2016 12:31
  Plaats
  Baarn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten