NIKIM

Account type
Opdrachtgever
Geregistreerd
05-11-2013
Opdrachten
1
Laatste opdracht
05-11-2013
Beoordelingen
0
Gecontroleerd
Nee

Algemene informatie over deze opdrachtgever

Het NIKIM netwerk is het Natio­naal Infor­ma­tie en Ken­ni­s­cen­trum Inte­gra­tive Medi­cine.
Inte­gra­tive Medi­cine wordt in de prak­tijk door vier pij­lers ged­ra­gen waar­bij elke pij­ler even belan­grijk is. Deze pij­lers van Inte­gra­tive Medi­cine zijn:

  • Er is sprake van een geli­j­kwaar­dige arts-patiënt rela­tie waa­rin de patiënt cen­traal staat en de arts meer als onder­ste­u­nende coach functioneert.

  • De patiënt heeft een actieve rol in het voor­ko­men van ziekte, zijn wel­be­vin­den en in het eigen genezingsproces.

  • Reguli­ere the­ra­pieën wor­den, waar moge­lijk en wen­se­lijk, gecom­bi­ne­erd met evidence-based com­ple­men­taire the­ra­pieën (adds-on) om te komen tot de meest effectieve, minst inva­sieve, minst toxi­s­che en goed­koop­ste behan­de­lings­stra­te­gie. Hier­bij wor­den naast de licha­me­li­jke aspecten ook de andere aspecten van de per­soon betrokken.

  • Er wordt gewerkt in een zoge­naamde “hea­ling environ­ment waar­bij de omgang met elkaar en de omge­ving waa­rin gewerkt wordt bijdra­gen aan het alge­meen welbevinden.


Beoordelingen

Login om een beoordeling te schrijven.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten